Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia 1,  26-060 Chęciny

tel. 41 315 10 68

http://pzscheciny.edu.pl/

 

Historia szkoły w Chęcinach sięga lat 50 - tych XX wieku. Liceum Ogólnokształcące powstało w 1959 roku natomiast w 1967 roku utworzono Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową. W dniu 16 października 2015 roku Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum nadano imię Władysława Łokietka oraz ufundowano piękny sztandar.

Absolwentami szkoły w Chęcinach są naukowcy, księża, nauczyciele, lekarze, prawnicy. To także znakomici specjaliści i fachowcy - mechanicy, górnicy odkrywkowi, elektrycy, elektromonterzy, mechatronicy.  Nie byłoby ich bez wykształconej, profesjonalnej i oddanej swojemu posłannictwu kadry nauczycielskiej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, ich rodziców i opiekunów, wszystkim potrzebującym udzielane jest wsparcie, np. poprzez możliwość spożycia posiłków w szkolnej stołówce czy też zakwaterowanie w szkolnym internacie. Uczniowie mają zagwarantowaną właściwą opiekę nauczycielską oraz pedagogiczno − psychologiczną. Dbałość o ucznia to również zapewnienie najlepszym i najzdolniejszym uczniom pomocy  w postaci stypendiów. Najlepsi otrzymują szkolne stypendia naukowe, a szczególnie wyróżniający się uczniowie stypendium Prezesa Rady Ministrów RP.

Atutem szkoły jest bardzo dobra baza dydaktyczna - pracownia języków obcych (nauka języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego), pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, sala sportowa i nowoczesna biblioteka szkolna ze Szkolnym Centrum Informacyjnym. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach może się również pochwalić pracowniami przedmiotów zawodowych, do których należą: pracownia elektryczno-elektroniczna, mechaniczna, mechatroniczna, urządzeń i systemów energii odnawialnej. W pracowni technicznej znajdują się tokarki, frezarki, wiertarki i tokarka CNC. 

Technikum kształci uczniów w wielu ciekawych zawodach, m.in.: technik mechatronik, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk. Kierunki te wynikają z rozpoznania potrzeb rynku pracy. Dobrze zaplanowany proces edukacyjny uwzględnia kształcenie praktyczne w grupach kilkuosobowych w pracowniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt (m.in. obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, sterowniki programowalne, stanowiska dydaktyczne pneumatyczno-elektryczne, oprogramowania narzędziowe i sprzętowe, kolektory słoneczne). Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w określonych zawodach. Technikum poszerza ofertę poprzez realizację praktyk krajowych i zagranicznych w ramach programów unijnych. Obecnie szkoła uczestniczy w projekcie pn. „Innowacyjny model kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”. Projekt ten pozwala na rozwój kreatywności zarówno uczniów jak i nauczycieli.        

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach zapewnia wysoką zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego. Organizowane są dodatkowe zajęcia ze wszystkich przedmiotów maturalnych i zawodowych oraz zajęcia z psychologii, zajęcia taneczne, zajęcia sprawnościowe. Młodzież wyjeżdża na staże zagraniczne i praktyki w ramach realizowanych projektów do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Niemiec, Austrii, Ukrainy i Portugalii. Szkoła oferuje również nieodpłatne kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji np. prawo jazdy kategorii B, kurs fryzjerski, kurs usług kosmetycznych.

Młodzież licealna i technikalna rozwija swoje zainteresowania. Umożliwiają to liczne koła, które kładą nacisk na pracę z uczniem zdolnym  i utalentowanym. Corocznie najlepszy uczeń liceum i technikum otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Liceum ogólnokształcące może poszczycić się finalistami ogólnopolskich olimpiad - Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o III RP, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Wiedzy o AIDS.

Uczniowie osiągają również tytuły laureatów i finalistów w ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursach literackich, konkursach filmowych, recytatorskich, krasomówczych, artystycznych, teatralnych, sportowych czy też technicznych. Szczególnymi osiągnięciami wyróżniają się klasy policyjno − prawne. Uczniowie zdobywają najwyższe miejsca w konkursach tematycznych: Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych, Liga Strzelecka „Snajper”, Konkurs o Symbolach Narodowych. Uczestniczą również w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych i Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych. 

Ponadto, wszechstronny rozwój kulturalny i intelektualny zapewniany jest uczniom liceum i technikum poprzez organizację  wycieczek, rajdów, wyjazdów do kina, teatru, muzeum oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Obok pracy z uczniem zdolnym nauczyciele liceum kładą nacisk na indywidualizację zajęć - dostosowują wymagania do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele opracowują indywidualne programy edukacyjno − terapeutyczne, które umożliwiają szeroki rozwój uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opiniami wydanymi przez poradnie psychologiczno − pedagogiczne. 

Nauczyciele biorą udział w ciekawych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, projektach unijnych,  dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje. W swojej pracy stosują różnorodne metody nauczania m.in.: nowoczesne, multimedialne technologie.  Dzięki temu lekcje są prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym  oraz wpływają na aktywność i zaangażowanie młodzieży − w konsekwencji na wyniki egzaminów maturalnych.

Szkoła w proces kształcenia i wychowania mocno angażuje rodziców, którzy uczestniczą w licznych uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie placówki.Rodzice są aktywni, mają wpływ na rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb, współpracują w tworzeniu programów profilaktycznych.

Dyrektor oraz nauczyciele liceum i technikum zwracają uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań, w tym szczególnie wychowania patriotycznego       oraz identyfikacji z „małą ojczyzną”. Służą temu spotkania ze świadkami historii − kombatantami, prelekcje pracowników IPN, uroczystości związane z rocznicami historycznymi. Kształtowaniu pozytywnego wizerunku służą liczne akcje i uroczystości organizowane przez społeczność szkolną. Na szczególną uwagę zasługuje historyczne i doniosłe wydarzenie  − nadanie imienia szkole i przekazanie sztandaru. Od 2015 roku liceum oraz technikum może poszczycić się imieniem Władysława Łokietka. Corocznie uroczyście obchodzona jest rocznica tej uroczystości. Promocji służy również: cieszący się ogromną popularnością „Piknik u Łokietka”. Na stronie szkoły i na portalu społecznościowym regularnie zamieszczane są informacje dotyczące aktualnych wydarzeń. 

Szkoła posiada liczne certyfikaty takie jak: „Bezpieczna Szkoła − Bezpieczny Uczeń”, „Szkolny Klub Wolontariatu”,  „Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”, „Moja firma  w mojej gminie”, certyfikat „Szlachetnej Paczki”, „Szkoła Bez Przemocy”, „Zadowolony Konsument”.

Wszystkie działania podejmowane w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach służą podnoszeniu jakości kształcenia, uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej, integracji ze społecznością lokalną, a co za tym idzie − sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia we wszystkich płaszczyznach nauki i wychowania. Szkoła ta stoi na straży zasad i wartości, wychowuje nowe pokolenia świadomych i dojrzałych obywateli.

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
7

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów