Wydział Komunikacji i Transportu

 

DyrektorArtur Dudzic

adres
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poziom -1, p. 052
tel
41 200 15 02
e-mail
 

Tel. do kontaktu:

Godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7.00-15.15

Wydział Komunikacji i Transportu załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wykonywaniem krajowego transportu drogowego oraz nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i szkołami jazdy.

W skład Wydziału Komunikacji i Transportu wchodzą:

 • Referat praw jazdy,
 • Referat rejestracji pojazdów,
 • Referat transportu i inżynierii ruchu drogowego,
 • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych wydziału.

Referat praw jazdy

Zadania referatu:
 1. wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK);
 2. wydawanie wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami;
 3. wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy;
 4. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
 5. dokonywanie w prawie jazdy wpisu o odbyciu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego;
 6. prowadzenie spraw związanych z wymianą zagranicznych praw jazdy;
 7. odsyłanie zagranicznych praw jazdy do właściwych organów po dokonaniu ich wymiany na polskie prawo jazdy;
 8. przesyłanie akt ewidencyjnych kierowców do organu właściwego z uwzględnieniem właściwości miejscowej organu;
 9. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
 10. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zwracanie praw jazdy po okresie zatrzymania;
 11. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz o przywróceniu cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami;
 12. wydawanie skierowań na kontrole sprawdzenia kwalifikacji, badania lekarskie, psychologiczne oraz kursy reedukacyjne;
 13. prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym w zakresie osób uprawnionych do kierowania pojazdami;
 14. przechowywanie zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi;
 15. współpraca z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie wydawania druków praw jazdy;
 16. przyjmowanie zawiadomień o utracie lub zniszczeniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

Referat rejestracji pojazdów

Zadania referatu:
 1. dokonywanie rejestracji pojazdów;
 2. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów;
 3. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych dla pojazdów;
 4. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu, zbyciu lub zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i wprowadzaniem tych zmian w karcie pojazdu;
 5. wydawanie wtórników i wymiana dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych;
 6. wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek ich właścicieli i z urzędu;
 7. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego zastrzeżenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
 8. przechowywanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i zwracanie ich po ustaniu przyczyny zatrzymania;
 9. dokonywanie czasowego wycofania pojazdów z ruchu;
 10. współpraca z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie zaopatrywania w dokumenty komunikacyjne;
 11. kontrolowanie spełnienia obowiązków zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 12. zawiadamianie na piśmie Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego o nieokazaniu dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego;
 13. sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach do Dyrektora Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy;
 14. sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i zbywanych pojazdach do właściwych organów podatkowych;
 15. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, dokumentami komunikacyjnymi i tablicami rejestracyjnymi;
 16. udostępnianie danych osobowych osobom i organom do tego uprawnionym;
 17. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne na podstawie art. 81 ust. 11 pkt 2 i 2a ustawy prawo o ruchu drogowym;
 18. nakładanie kar administracyjnych na właścicieli pojazdów w trybie art. 140n ust. 2a ustawy prawo o ruchu drogowym.

Filie Wydziału Komunikacji i Transportu:

 • Filia w Bielinach, ul. Partyzantów 18, 26-004 Bieliny
  Czynna: poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00 - tel. 41 302 51 12
 • Filia w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
  Czynna: poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00 - tel. 41 311 56 55
 • Filia w Chmielniku, ul. Bednarska 17, 26-020 Chmielnik
  Czynna: poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00 - tel. 41 306 28 62
 • Filia w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
  Czynna: środa - piątek: 7.00 - 15.00 - tel. 41 307 40 22
 • Filia w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
  Czynna: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 - tel. 41 303 85 66
 • Filia w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
  Czynna: poniedziałek - środa:  7.00 - 15.00 - tel. 41 317 87 61
 • Filia w Piekoszów, ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszów
  Czynna: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 - tel. 41 252 40 45
 • Filia w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
  Czynna: środa - piątek: 7.00 - 15.00 - tel. 41 353 50 78
 • Filia w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
  Czynna: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 - tel. 41 303 87 47

Referat transportu i inżynierii ruchu drogowego

Zadania referatu:
 1. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 2. zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego;
 3. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
 4. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
 5. przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82 h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym;
 6. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, dla linii wykraczających poza obszar jednej gminy, a nie wykraczających poza granice powiatu;
 7. wydawanie, odmowa wydania, zmiana zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne;
 8. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia krajowego transportu drogowego przez podmioty posiadające licencje, zezwolenia i zaświadczenia;
 9. sporządzanie sprawozdań w zakresie wydanych licencji, zezwoleń i zaświadczeń;
 10. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w zależności od planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, wykraczającej poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczającego poza obszar województwa;
 11. zlecanie opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”;
 12. ustalenie cen urzędowych na usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie powiatu;
 13. wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów;
 14. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 15. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 16. wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych dla diagnostów;
 17. prowadzenie zadań powiatu wynikających z art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym:
  1. współdziałanie w wyznaczaniu parkingów strzeżonych, na których przechowywane będą pojazdy usunięte z drogi,
  2. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu,
  3. załatwianie spraw związanych z przejęciem przez Powiat porzuconych pojazdów,
  4. wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 18. wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydanie zaświadczeń na prowadzenie szkolenia kierowców;
 19. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem wykonywanym przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 20. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 21. wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;
 22. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców;
 23. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek;
 24. prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy;
 25. prowadzenie ewidencji wykładowców;
 26. skreślenie instruktora lub wykładowcy z ewidencji;
 27. z zakresu zarządzania ruchem:
  1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących organizacji ruchu drogowego,
  2. opracowywanie lub zlecenie opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu drogowego,
  4. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
  5. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
  6. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
  7. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami,
  8. działania kontrolne w terenie,
  9. prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu drogowego,
  10. opiniowanie projektów i rozwiązań mających wpływ na ruch drogowy i jego bezpieczeństwo,
  11. wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawnych.
 28. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 29. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i III;
 30. uzgadnianie w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych wydziału

Zadania referatu:
 1. wykonywanie obsługi kancelaryjnej wydziału, w tym prowadzenie rejestru wpływu i wysyłki korespondencji;
 2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 3. ewidencjonowanie i przechowywanie zbiorów protokołów, dyspozycji, uchwał Zarządu i Rady Powiatu;
 4. ewidencjonowanie i przechowywanie umów, faktur, zamówień i zapotrzebowań wynikających z zadań przypisanych do wydziału;
 5. prowadzenie składnicy akt Wydziału Komunikacji i Transportu.

 

Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego/Zdawalność

Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)

                                                                                                                                                                                 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących OSK z Portalu Starosty znajduje się pod adresem:

https://starosta.osk.pwpw.pl/ps/BIP/2734372

 

 

Zdawalność Ośrodków Szkolenia Kierowców

 

Podstawa prawna:

Art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)

                                                                                                                                                                 

Analiza statystyczna zdawalności OSK znajduje się pod adresem:

https://bip.powiat.kielce.pl/udostepnianie-informacji/rejestr-osrodkow-szkolenia-kierowcow-z-terenu-powiatu-kieleckiego-zdawalnosc

 

Dostępne są również wersje archiwalne pod adresem:

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/udostepnianie_informacji/rejestr_osrodkow.html

oraz

http://archiwum.bip.powiat.kielce.pl/rejestr-osrodkow-szkolenia-kierowcow-z-terenu-powiatu-kieleckiego--zdawalnosc,157.html

 

 

 

Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego

 

Podstawa prawna:

Art. 83 a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)

 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących SKP z Portalu Starosty znajduje się pod adresem:

https://starosta.osk.pwpw.pl/ps/BIP/SKP2736372

 

Wykaz Kart Informacyjnych:

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów