Wydział Komunikacji i Transportu

 

DyrektorArtur Dudzic

adres
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poziom -1, p. 052
tel
41 200 15 02
e-mail
 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.15

 Telefony do referatów:

Referat praw jazdy:

Wnioski:

Zatrzymane prawa jazdy:

Referat rejestracji pojazdów:

Referat transportu i inżynierii ruchu drogowego:

Wydział Komunikacji i Transportu załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem
i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
wykonywaniem krajowego transportu drogowego oraz nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów
i szkołami jazdy.

 1. W skład Wydziału Komunikacji i Transportu - symbol „KT” wchodzą:
  1. Referat praw jazdy - symbol „KT-I”;
  2. Referat rejestracji pojazdów - symbol „KT-II”;
   1. Filia w Strawczynie - symbol „KT-III”,
   2. Filia w Bodzentynie - symbol „KT-IV”,
   3. Filia w Chmielniku - symbol „KT-V”,
   4. Filia w Bielinach - symbol „KT-VI”,
   5. Filia w Łagowie - symbol „KT-VII”,
   6. Filia w Nowej Słupi - symbol „KT-VIII”,
   7. Filia w Rakowie - symbol „ KT-IX”,
   8. Filia w Mniowie - symbol „ KT-X”,
   9. Filia w Piekoszowie - symbol ,, KT-XIII’’.
  3. Referat transportu i inżynierii ruchu drogowego - symbol „KT-XI”;
  4. Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych wydziału - symbol „KT-XII”.

Referat praw jazdy

Zadania referatu:
 1. wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK);
 2. wydawanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ);
 3. wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy;
 4. wydawanie wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami;
 5. wymiana krajowych i zagranicznych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, kart kwalifikacji kierowcy, pozwoleń wojskowych oraz kart motorowerowych;
 6. wydawanie kart kwalifikacji kierowcy;
 7. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
 8. wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia, co do ich stanu zdrowia;
 9. wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia, co do kwalifikacji.
 10. wydawanie informacji o obowiązku poddania się badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym oraz obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego;
 11. wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
 12. wydawanie decyzji o cofnięciu i przywracaniu cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
 13. wydawanie zawiadomień do komendanta wojewódzkiego policji o cofnięciu
  i przywróceniu uprawnień,
 14. prowadzeniem ewidencji w systemie informatycznym w zakresie osób uprawnionych do kierowania pojazdami;
 15. przechowywanie zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi;
 16. udostępnianie danych osobowych organom do tego uprawnionym
 17. współpracą z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zakresie wydawania druków praw jazd i kart kwalifikacji kierowcy;
 18. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Referat rejestracji pojazdów

Zadania referatu:
 1. dokonywanie rejestracji pojazdów;
 2. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów;
 3. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych dla pojazdów;
 4. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu, zbyciu lub zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i wprowadzaniem tych zmian w karcie pojazdu;
 5. wydawanie wtórników i wymiana dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych;
 6. wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek ich właścicieli i z urzędu;
 7. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego zastrzeżenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
 8. przechowywanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i zwracanie ich po ustaniu przyczyny zatrzymania;
 9. dokonywanie czasowego wycofania pojazdów z ruchu;
 10. współpraca z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie zaopatrywania w dokumenty komunikacyjne;
 11. kontrolowanie spełnienia obowiązków zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 12. zawiadamianie na piśmie Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego o nieokazaniu dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego;
 13. sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach do Dyrektora Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy;
 14. sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i zbywanych pojazdach do właściwych organów podatkowych;
 15. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, dokumentami komunikacyjnymi i tablicami rejestracyjnymi;
 16. udostępnianie danych osobowych osobom i organom do tego uprawnionym;
 17. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne na podstawie art. 81 ust. 11 pkt 2 i 2a ustawy prawo o ruchu drogowym;
 18. nakładanie kar administracyjnych na właścicieli pojazdów w trybie art. 140n ust. 2a ustawy prawo o ruchu drogowym.

Filie Wydziału Komunikacji i Transportu:

   • Filia w Bielinach, ul. Partyzantów 18, 26-004 Bieliny
    Czynna: poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00 - tel. 41 302 51 12
   • Filia w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
    Czynna: poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00 - tel. 41 311 56 55
   • Filia w Chmielniku, ul. Bednarska 17, 26-020 Chmielnik
    Czynna: poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00 - tel. 41 306 28 62
   • Filia w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
    Czynna: poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00 - tel. 41 307 40 22
   • Filia w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
    Czynna: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 - tel. 41 303 85 66
   • Filia w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
    Czynna: środa - piątek:  7.30 - 15.30 - tel. 41 317 87 61
   • Filia w Piekoszów, ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszów
    Czynna: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 - tel. 41 252 40 45
   • Filia w Rakowie, ul. Sienieńskiego 20, 26-035 Raków
    Czynna: czwartek - piątek: 7.00 - 15.00 - tel. 41 353 50 78
   • Filia w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
    Czynna: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 - tel. 41 303 87 47

Referat transportu i inżynierii ruchu drogowego

Zadania referatu:
   1. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
   2. zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego;
   3. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
   4. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
   5. przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82 h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym;
   6. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, dla linii wykraczających poza obszar jednej gminy, a nie wykraczających poza granice powiatu;
   7. wydawanie, odmowa wydania, zmiana zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne;
   8. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia krajowego transportu drogowego przez podmioty posiadające licencje, zezwolenia i zaświadczenia;
   9. sporządzanie sprawozdań w zakresie wydanych licencji, zezwoleń i zaświadczeń;
   10. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w zależności od planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, wykraczającej poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczającego poza obszar województwa;
   11. zlecanie opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”;
   12. ustalenie cen urzędowych na usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie powiatu;
   13. wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów;
   14. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
   15. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
   16. wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych dla diagnostów;
   17. prowadzenie zadań powiatu wynikających z art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym:
    1. współdziałanie w wyznaczaniu parkingów strzeżonych, na których przechowywane będą pojazdy usunięte z drogi,
    2. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu,
    3. załatwianie spraw związanych z przejęciem przez Powiat porzuconych pojazdów,
    4. wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
   18. wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydanie zaświadczeń na prowadzenie szkolenia kierowców;
   19. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem wykonywanym przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
   20. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
   21. wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;
   22. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców;
   23. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek;
   24. prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy;
   25. prowadzenie ewidencji wykładowców;
   26. skreślenie instruktora lub wykładowcy z ewidencji;
   27. z zakresu zarządzania ruchem:
    1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących organizacji ruchu drogowego,
    2. opracowywanie lub zlecenie opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    3. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu drogowego,
    4. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
    5. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
    6. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
    7. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami,
    8. działania kontrolne w terenie,
    9. prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu drogowego,
    10. opiniowanie projektów i rozwiązań mających wpływ na ruch drogowy i jego bezpieczeństwo,
    11. wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawnych.
   28. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
   29. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I i II;
   30. uzgadnianie w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych wydziału

Zadania referatu:
   1. wykonywanie obsługi kancelaryjnej wydziału, w tym prowadzenie rejestru wpływu i wysyłki korespondencji;
   2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
   3. ewidencjonowanie i przechowywanie zbiorów protokołów, dyspozycji, uchwał Zarządu i Rady Powiatu;
   4. ewidencjonowanie i przechowywanie umów, faktur, zamówień i zapotrzebowań wynikających z zadań przypisanych do wydziału;
   5. prowadzenie składnicy akt Wydziału Komunikacji i Transportu.

 

Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego/Zdawalność

Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)

                                                                                                                                                                                 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących OSK z Portalu Starosty znajduje się pod adresem:

https://starosta.osk.pwpw.pl/ps/BIP/2734372

 

 

Zdawalność Ośrodków Szkolenia Kierowców

 

Podstawa prawna:

Art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1212 z późn. zm.)

                                                                                                                                                                 

Analiza statystyczna zdawalności OSK znajduje się pod adresem:

https://bip.powiat.kielce.pl/udostepnianie-informacji/rejestr-osrodkow-szkolenia-kierowcow-z-terenu-powiatu-kieleckiego-zdawalnosc 

Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego

Podstawa prawna:

Art. 83 a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)

 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących SKP z Portalu Starosty znajduje się pod adresem:

https://starosta.osk.pwpw.pl/ps/BIP/SKP2736372

Rozkłady jazdy znajdują się pod adresem:
https://bip.powiat.kielce.pl/udostepnianie-informacji/rozklad-jazdy
Wykaz Kart Informacyjnych:

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

Dostępne są również wersje archiwalne pod adresem:

http://archiwum2.bip.powiat.kielce.pl/udostepnianie_informacji/rejestr_osrodkow.html

oraz

http://archiwum.bip.powiat.kielce.pl/rejestr-osrodkow-szkolenia-kierowcow-z-terenu-powiatu-kieleckiego--zdawalnosc,157.html

do góry
Specjalne programy zmniejszają bezrobocie Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Muzyka ludowa zabrzmi w niedzielę w Jaworzni Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie Na zalewie w Cedzynie ma być bezpieczniej Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Szpital przy Prostej wykonuje badania prenatalne Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów