Skarbnik Powiatu

Anna Moskwa

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa

Wykonuje prawa i obowiązki wynikające z przepisów szczególnych.

Zadania i kompetencje

 1. zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu;
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 3. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
 4. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty;
 6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa;
 7. ustalanie zasad oraz organizowanie kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdzielaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem w jednostkach organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
 8. prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 9. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez wszystkich pracowników Starostwa, dyrektorów / kierowników jednostek organizacyjnych, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych;
 10. ustalenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla Głównego Księgowego Starostwa.

Sprawuje nadzór nad:

Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kielcach:

 1. Wydział Budżetu i Finansów
do góry
Specjalne programy zmniejszają bezrobocie Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Muzyka ludowa zabrzmi w niedzielę w Jaworzni Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie Na zalewie w Cedzynie ma być bezpieczniej Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Szpital przy Prostej wykonuje badania prenatalne Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów