Sekretarz Powiatu

Imię Nazwisko

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk

Sekretarz Powiatu zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, warunki jego działania i w tym zakresie koordynuje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa i może na podstawie zarządzenia Starosty wykonywać czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.

Zadania i kompetencje

 1. bieżące nadzorowanie działalności Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z uwzględnieniem koordynacji działań komórek organizacyjnych;
 2. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
 3. przygotowywanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz monitorowanie stanu jej realizacji;
 4. zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa;
 5. koordynowanie systemu kontroli zarządczej;
 6. nadzorowanie procedury załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa;
 7. nadzorowanie realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów;
 8. koordynacja zadań obronnych wykonywanych przez Starostwo, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także innych ustaw szczególnych;
 9. przedstawianie propozycji rozstrzygnięć wynikłych sporów między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

Sprawuje nadzór nad:

Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kielcach:

 1. Wydziałem Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów