Sekretarz Powiatu

Imię Nazwisko

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk

Sekretarz Powiatu zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, warunki jego działania i w tym zakresie koordynuje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa i może na podstawie zarządzenia Starosty wykonywać czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.

Zadania i kompetencje

  1. bieżące nadzorowanie działalności Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z uwzględnieniem koordynacji działań komórek organizacyjnych;
  2. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
  3. przygotowywanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz monitorowanie stanu jej realizacji;
  4. zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa;
  5. koordynowanie systemu kontroli zarządczej;
  6. nadzorowanie procedury załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa;
  7. nadzorowanie realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów;
  8. koordynacja zadań obronnych wykonywanych przez Starostwo, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także innych ustaw szczególnych;
  9. przedstawianie propozycji rozstrzygnięć wynikłych sporów między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
  10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.
do góry
W piątek (31.05) Starostwo Powiatowe w Kielcach nieczynne dla interesantów Trwa nabór do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe będzie pracować dłużej Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów