Przebudują oczyszczalnie w Daleszycach

6 Lutego 2019

Jest wykonawca wielomilionowej inwestycji! Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach będzie przebudowana

31 stycznia podpisana została umowa z wykonawcą zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce”. Inwestycja opiewa na kwotę blisko 11,5 miliona złotych i jest kluczowym działaniem władz w związku z planem uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, który ma przebudować i rozbudować daleszycką oczyszczalnię ścieków. Jest nim firma METABEX Robert Cieśla z gminy Morawica. Wartość prac wyceniono na kwotę 11 milionów 495 tysięcy złotych.

Umowa podpisana

Ostatniego dnia stycznia podpisana została stosowna umowa dotycząca realizacji tej gigantycznej inwestycji. Ze strony zamawiającego swoim podpisem sygnował ją burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, przy kontrasygnacie skarbnik UMiG Jadwigi Głozowskiej, a ze strony wykonawcy umowę podpisał właściciel firmy METABEX działający we własnym imieniu. – Podpisanie umowy z wykonawcą oznacza, że prace budowlane ruszą już lada dzień. Jest to zatem bardzo ważny moment nie tylko dla nas, samorządowców, ale przede wszystkim mieszkańców gminy Daleszyce, którzy długo wyczekiwali realizacji tej inwestycji – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Warto przypomnieć, że w maju minionego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisaliśmy umowę na dofinansowanie tego zadania, które pokryje 80% kosztów kwalifikowalnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszystkie formalności udało się dopiąć na ostatni guzik i sprawnie przeprowadzić procedurę przetargową. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków, to będzie kolejny krok milowy postawiony w celu poprawy jakości życia mieszkańców na terenie gminy Daleszyce – dodaje burmistrz.

Będzie oczyszczalnia na miarę XXI wieku!

Jak podkreślają specjaliści, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach pozwoli zwiększyć jej przepustowość i rozwiąże problem gospodarki osadowej. – Z uwagi na zaawansowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Daleszyce, konieczne jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków. Docelowo dopływać będą do niej ścieki z nowo budowanej kanalizacji – informuje burmistrz Dariusz Meresiński.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe obiekty: budynek oczyszczania mechanicznego, blok oczyszczania biologicznego, stanowisko dmuchaw i plac magazynowy osadu zgranulowanego. Zmodernizowana zostanie także część osadowa. Powstaną też nowe drogi i place oraz ogrodzenie i zieleń.

Zamówienie współfinansowane będzie w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywany czas zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na koniec października 2020 roku.

Agnieszka Olech

 

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów