do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
08 sierpnia
2017

Zapraszamy do udziału w przetargu

Zamawiający Powiat Kielecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia” w formule „zaprojektuj wybuduj”.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Podstawowe informacje na temat zamówienia:
1)    Nazwę i adres zamawiającego;
Powiat Kielecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie
ul. Konecka 2, 26 – 070 Łopuszno
NIP: 9591645790, REGON: 291009372
Telefon:  41 39 14 025; 41 39 14 926
e-mail:
strona internetowa: zsp5lopuszno.pl
godziny  pracy Zamawiającego:
pon. – pt.: 8:00 – 15:00
2)    sposób udostępniania szczegółowych Warunków Przetargu, w tym adres strony internetowej, na której zamieszczone będą te warunki;
Szczegółowe warunki przetargu (SIWZ wraz z załącznikami, OPZ- opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami) zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego; zsp5lopuszno.pl
3)    zakres zamówienia obejmuje;
Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót dotyczących budowy (m. in.: wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego), uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji i pozwoleń wraz ze sporządzeniem przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru wszystkich robót budowlanych.

4)    termin wykonania zamówienia;
Etap I: opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonaniem szczegółowego kosztorysu inwestorskiego, maksymalnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Etap II: roboty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i dostawą wyposażenia należy wykonać w terminie od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, do dnia 30.06.2019r.
Za termin zakończenia realizacji Etapu II, a tym samym zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, potwierdzoną w treści protokołu odbioru końcowego.
5)    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria.
Cena ryczałtowa brutto - 60%
Okres Gwarancji - 20 %
Termin wykonania dokumentacji projektowej - 20 %
1% = 1 pkt
6)    miejsce i termin składania ofert;
Ofertę należy złożyć w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno, parter, sekretariat do dnia 22.08.2017r. do godz, 10:00
7)    miejsce i termin otwarcia ofert;
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
Otwarcie nastąpi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno, parter, dnia 22.08.2017r. do godz, 10:30
8)    informację o finansowaniu zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
Zamówienie powyższe jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach realizacji Projektu: dwuetapowego konkursu zamkniętego Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner