Powiat kielecki liderem ekonomii społecznej

23 Listopada 2022

Powiat kielecki - Liderem Ekonomii Społecznej w kategorii „Samorząd Prospołeczny powyżej 20 tys. mieszkańców.” - Jesteśmy społecznie odpowiedzialnym samorządem. Cieszymy się, że otrzymaliśmy nagrodę dla instytucji, który wspiera sektor ekonomii społecznej - mówi Mirosław Gębski, starosta kielecki.Powiat kielecki Liderem Ekonomii Społecznej

 

Podczas uroczystej gali konkursu „Lider Ekonomii Społecznej 2022” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego samorząd powiatu kieleckiego został doceniony w kategorii Samorząd Prospołeczny powyżej 20 tys. mieszkańców. To nagroda za podejmowane inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz propagowanie idei ekonomii społecznej w regonie.

Statuetkę oraz nagrodę odebrał wicestarosta Tomasz Pleban oraz członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk. Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik.

- Powiat corocznie przyjmuje Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na terenie powiatu kieleckiego działają 554 stowarzyszenia, 34 fundacje oraz 91 uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Od kilku lat działa Powiatowa Rada Pożytku Publicznego, która jest organem opiniotwórczym i doradczym wspierającym organizacje pozarządowe - powiedział wicestarosta.

Powiat Kielecki oraz jednostki organizacyjne podejmują współpracę w zakresie realizowanych przez siebie zadań z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. - Od wielu lat współfinansujemy działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Fanisławicach, Belnie i Osinach, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Łącznie dofinansujemy działalność pięciu WTZ, również WTZ w Zgórsku i Sędku. W zajęciach uczestniczy 200 osób niepełnosprawnych. Warsztaty realizują zadania związane z aktywizacją społeczno-zawodową - dodaje Stefan Bąk.

Powiat prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Na realizację zadania publicznego zostało udzielone dofinansowanie w wysokości ponad 256 tys. zł. Starostwo Powiatowe przekazało pieniądze w formie dotacji podmiotom realizującym cele społeczne w 2022 roku.

 - Wsparliśmy kwotą 75 tys. zł ośrodek interwencji kryzysowej, prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej. 40 tys. zł trafiło do domu dla samotnych matek w Wiernej Rzece prowadzone przez Towarzystwo im. Świętego Brata Alberta w Kielcach - mówi Stefan Bąk.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od wielu lat współpracuje także z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach w obszarze pozyskiwania i rekrutacji wolontariuszy do działań PCPR- u, w szczególności: wsparcia działań pieczy zastępczej, organizacji warsztatów tematycznych, prowadzenia korepetycji dla podopiecznych PCPR w Kielcach.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach współpracuje z Fundacją „Nadzieja Rodzinie” w Chmielniku prowadzącą Centrum Integracji Społecznej.

 - Urząd pracy w latach 2021/2022 zawarł wiele umów na zorganizowanie prac interwencyjnych w sferze pożytku publicznego. Dodatkowo realizuje w partnerstwie wiele projektów konkursowych, skierowanych do osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie biorą udział osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności potrzebują aktywizacji społecznej. Liczymy, że rezultatem działań będzie zwiększenie szans na integrację społeczną oraz przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy - mówi wicestarosta.

Powiat realizował cykl spotkań pn.: „Myślę pozytywnie, działam skutecznie"- czynniki sprzyjające poprawie i utrzymaniu kondycji zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu kieleckiego. Odbiorcami były organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, seniorzy. Dodatkowo w 2022 roku realizowany był program pn.: „Powiat Kielecki przyjazny w ograniczaniu skutków niepełnosprawności". W okresie od lutego do 30 czerwca br. w programie wzięło udział łącznie 127 osoby niepełnosprawne z terenu 9 gmin powiatu kieleckiego (65 osób niepełnosprawnych) oraz Kielc (62 osoby niepełnosprawne). W budżecie powiatu na realizację tego programu zabezpieczono blisko 191 tys. zł, a w budżecie miasta Kielce 50 tys. zł.

Powiat zwrócił uwagę na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd powiatu udzielił wsparcia finansowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdolności operacyjnej OSP. - W 2022 r. z naszego budżetu udzieliliśmy pomocy finansowej dla 7 gmin z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy, którego zakup ma wpływ na podniesienie gotowości operacyjnej OSP - mówi starosta kielecki Mirosław Gębski. - Sześciu gminom z powiatu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości po 20 tys. zł przeznaczeniem na zakup nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP.

 

 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów