Stypendia dla sportowców

27 Lutego 2024

Powiat kielecki wspiera rozwój sportowych talentów. Już w tym roku będziemy wypłacać stypendia sportowe dla najwybitniejszych zawodników, uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kielecki.

Stypendia sportowe mogą otrzymać uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kielecki. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez ucznia poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia. Stypendium sportowe może być przyznane za wyniki w wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendium przyznawane jest w wysokości 2 tys. zł. Może być przyznane tylko na pisemny wniosek zawodnika, rodzica bądź opiekuna prawnego, gdy zawodnik jest niepełnoletni. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika, informacje o pobieranych przez niego innych stypendiach, opinię klubu sportowego - jeśli jest jego członkiem.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki sportowe osiągnięte w danym roku kalendarzowym należy złożyć w terminie do 31 marca 2024r. 

Szczegółowe informacje : https://www.powiat.kielce.pl/dla-klienta/stypendium-sportowe-starosty-kieleckiego-dla-uczniow

tel.  41 200 15 60, 41 200 15 91, 41 200 15 92 

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów