O najważniejszych sprawach w powiecie

11 Marca 2021
 Starosta kielecki Mirosław Gębski był gospodarzem Konwentu Powiatowego. W obradach, które przeprowadzone zostały w trybie zdalnym uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie z powiatu kieleckiego.

W Starostwie Powiatowym w Kielcach 11 marca odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatu. Zaproszonych gości powitał Mirosław Gębski, starosta kielecki, który scharakteryzował najważniejsze założenia spotkania. Po nim głos zabrał wicestarosta kielecki, Tomasz Pleban, prezentując temat współpracy z wójtami w zakresie tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2030.

- Chcielibyśmy zaprosić wójtów do prac nad strategią. Chcemy postawić nowe zadania i cele, które będą zbieżne z oczekiwaniami naszych mieszkańców. Strategia pomoże nam w przyszłości ubiegać się o dofinansowanie z różnych funduszy, środków czy projektów zewnętrznych - powiedział Tomasz Pleban.

Wicestarosta przedstawił także założenia „Programu ochrony zabytków na terenie Powiatu Kieleckiego”. - Jednym z zadań powiatu jest stworzenie programu ochrony zabytków. Do tej pory nikt w powiecie takiego dokumentu nie stworzył. My chcemy go przygotować na kolejne cztery lata. Będzie to podwalina do współpracy z samorządami gminnymi w kwestii opieki nad zabytkami i pomost do dialogu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - powiedział wicestarosta. - Chcemy zahamować proces degradacji zabytków na terenie powiatu kieleckiego, doprowadzić do ich realnej poprawy. Pierwszym pomysłem jest udzielnie dotacji na prace konserwatorskie na terenie powiatu zabytków wpisanych do rejestru zabytków gminnych.

Podczas posiedzenia omawiana była również m.in. informacja dotycząca prac porządkowych na terenie pogorzeliska po nielegalnym składowisku odpadów niebezpiecznych w Nowinach. O tym, co obecnie się tam dzieje oraz jaki jest stan zaawansowania prac opowiedział Mariusz Ściana, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

- Ogłoszony został przetarg na usunięcie i zagospodarowanie pozostałych odpadów. W chwili obecnej zbliżamy się do jego rozstrzygnięcia, mamy trzy oferty. Najkorzystniejsza oscyluje w granicach niespełna 7 tys. zł za tonę, czyli wstępna utylizacja będzie kosztować ok. 7 mln zł. liczymy się z tym, że do tej kwoty będzie trzeba dołożyć około 3 mln zł, aby skutecznie doprowadzić ten teren do stanu pierwotnego.

Mariusz Ściana w szczegółowy sposób opowiedział o działaniach zarządu mające na celu poprawę jakości usług Wydziałów: Budownictwa oraz Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami jako czynnik proinwestycyjny w Powiecie Kieleckim.  - Starania zarządu zmierzają w kierunku, aby maksymalnie ułatwić procedury i w konsekwencji stawiać na pełną ich elektronizację. Kieleckie starostwo rozpoczęło dynamiczne procesy zmierzające do cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego. Do usprawnienia obsługi interesantów, a w szczególności wykonawców prac geodezyjnych, przyczynił się rozbudowywany Geoportal Powiatu Kieleckiego. Powiat przystąpił do projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, w ramach którego dokonana zostanie modernizacja i cyfryzacja ewidencji gruntów i budynków dla 26 obrębów ewidencyjnych z obszaru powiatu. Jednocześnie w ramach projektu powiat pozyska szereg aplikacji pozwalających na świadczenie dotychczasowych tradycyjnych usług drogą elektroniczną. Wartość projektu to 33 mln. zł., z czego powiat zyskał 15 mln zł.

O zaplanowanych inwestycjach drogowych w 2021 r. w powiecie kieleckim opowiedział Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu w Kielcach, który podziękował wszystkim wójtom, burmistrzom za przygotowanie wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych. - W latach 2019 - 2020 zarząd powiatu pozyskał środki z Funduszu w wysokości 170 mln zł. To bardzo duża kwota. Z czego środki powiatu to 39 mln zł. i wkład własny gmin to również 39 mln zł. W pierwszym etapie zrealizowaliśmy 35 zadań jednorocznych na kwotę 50 mln zł. Pozwoliło nam wyremontować 73 km dróg na terenie powiatu - wyliczał samorządowiec.

Obecnie powiat realizuje 22 zadania wieloletnie. Są to duże inwestycje polegające na rozbudowie i przebudowie dróg powiatowych. Kwota, którą powiat zabezpieczylił na realizację tych zadań to 120 mln zł.

- Połowę tej kwoty pozyskaliśmy z Funduszu, reszta pochodzi z budżetu powiatu jak i gmin - dodał. W sierpniu 2020 roku powiat złożył do FDS kolejne 21 wniosków na kwotę 60 mln zł.

Kolejnym wsparciem, po które sięgnął powiat, to Fundusz Inwestycji Lokalnych. - Do którego złożyliśmy  trzy wnioski na kwotę 24 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej oraz na budowę infrastruktury przy powiatowej szkole w Łopusznie. Powiat kielecki będzie ubiegał się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Już ruszył nabór wniosków na te inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Maksymalne dofinansowanie będzie mogło stanowić aż do 80% kosztów realizacji zadania. Kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła być wyższa niż 200 tys. zł.

Cezary Majcher przybliżył także aktualne informacje dotyczące Wydziału Komunikacji i Transportu. - Wydział zaczął funkcjonować w sposób mocno zadawalający. Wróciliśmy do poziomy sprzed pandemii, rejestrujemy ponad 220 samochodów dziennie. Uważam, że sytuacja jest stabilna, każdy mieszkaniec może umówić się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej.

Dodatkowo, Zarząd Powiatu zdecydowało otwarciu kolejnej filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Piekoszowie, która według szacunków obsługiwać będzie ponad 16 tysięcy mieszkańców.

Kolejnym ważnym tematem konwentu było funkcjonowanie szpitali powiatowych. Szczegółową charakterystykę działań w zakresie pomocy społecznej, którą realizuje Powiatowe Centrum Usług Medycznych w ramach zadań własnych i zleconych, przedstawił członek Zarządu - Stefan Bąk, ilustrując swą prelekcję prezentacją multimedialną, w której zawarte zostały również plany co do perspektywy działań powiatu w zakresie zdrowia.

- Inwestycje w infrastrukturę są niezwykle ważne, podnoszą jakość życia naszych mieszkańców, ale największą inwestycja jest inwestycja w drugiego człowieka, szczególnie tego potrzebującego - powiedział Stefan Bąk, który szczegółowo omówił inwestycje w trzech powiatowych jednostkach zdrowia. 

 - W szpitalu w Chmielniku obecnie trwa termomodernizacja, projekt ma być skończony w tym roku. Będziemy także rozbudowywać i modernizować ten szpital - dodał.

W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka obecnie realizowanych jest pięć programów inwestycyjnych, jak modernizacja zespołu porodowego za kwotę 4 mln 700 tys. zł. Drugi to podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych za kwotę 6 mln 400 tys. zł. Trzeci to rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego za kwotę 3, 5 mln zł. - Obecnie trwają prace remontowe przystosowawcze do tej rozbudowy. Pozyskaliśmy także  4 mln zł na utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego - powiedział Stefan Bąk. We wszystkich jednostkach realizowany jest program Implamed.

Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prezentacji Ewy Kiniorskiej, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju, z zakresu współpracy powiatu z jednostkami samorządowymi w ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV2 - działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”. Następnie dyrektor podsumowała projekt „Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement”, realizowanego w ramach programu Europa dla Obywateli - Ewa Kiniorska.

Zapewnienie dostępności architektonicznej przez podmioty publiczne było tematem wystąpienia Andrzeja Michalskiego, dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach. - 20 września 2020 r. minął rok od wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy zawarte w tej regulacji mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami czyli osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom warunki do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania z budynków i usług administracji publicznej i innych podmiotów publicznych np. szkół, instytucji kultury, palcówek służby zdrowia, pływalni.

Aby tak się stało, konieczne jest monitorowanie wdrażania jej przepisów i konsekwentne podejmowanie starań o zwiększanie dostępności. Rok od wejścia w życie ustawy warto przypomnieć, jakie zmiany już obowiązują, a jakie wkrótce wejdą w życie.

Kolejnym ważnym tematem konwentu było omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kieleckim, którą przedstawił Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.  - Rok 2020 zakończyliśmy z rekordowo nikim bezrobociem, pierwszy raz od 30 lat zeszliśmy poniżej 10. Początek roku 2021 nastąpił lekki wzrost bezrobocia - opowiadał. Dalej dyrektor skupił się na wdrażaniu tarczy antycovidowej w powiecie kieleckim.

 - W ramach tarczy wydaliśmy 73 mln zł. To świadczy o skali zaangażowania państwa i służb powiatu w pomoc dla przedsiębiorców. Żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom bezrobocia zwiększyliśmy kwoty dofinansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z 22 tys. do kwoty 24 tys. zl. Ta forma wsparcia cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Aby zachęcić przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy, zwiększyliśmy stawkę na doposażenie do miejsca pracy z 22 tys. do 28 tys. zł. Zwiększyliśmy także stawkę dofinasowania przy pracach interwencyjnych na 1100 zł.

Podczas dyskusji, burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Dariusz Skiba i wójt Nowin Sebastian Nowaczkiewicz prosili, by w programie ochrony zabytków ujęto prace archeologiczne.  

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów