Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

11 Czerwca 2024

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w letniej edycji programu mikrograntów „Generacja V4”, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat. Celem mikrograntów jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.

Zasady uczestnictwa w projekcie 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej - V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Dodatkowo w przedsięwzięciu mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).

Każdy projekt musi obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne i musi zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony.

Każda osoba prawna z Grupy V4 pracująca z młodzieżą może wziąć udział jako formalny wnioskodawca lub grantobiorca, np. szkoły, kluby pozalekcyjne, stowarzyszenia sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.

Składanie wniosków

Proces składania wniosków rozpoczyna się od rejestracji w systemie on-line (przez potwierdzony adres e-mail) i przygotowania krótkiego projektu. Projekt należy zarejestrować w systemie on-line My Visegrad nie później niż na 2 tygodnie przed upływem każdego kolejnego terminu składania wniosków (czyli odpowiednio do 29 lutego30 czerwca31 października 2024 r.).

Projekty są sprawdzane przez Sekretariat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Po sprawdzeniu, projekty mogą otrzymać informację zwrotną od zostać przyjęte do realizacji. Po zaakceptowaniu projektu, wnioskodawcy są proszeni o sfinalizowanie całego formularza wniosku i złożenie go on-line z wymaganymi załącznikami do godz. 12:00 w południe ostatniego dnia składania wniosków (15 marca, 15 lipca i 15 listopada 2024 r.). Chyba, że na stronie internetowej Funduszu ustalono inaczej.

Budżet projektu 

Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy; program jest jednak przeznaczony na wsparcie pojedynczych lub wielokrotnych krótkoterminowych wizyt/wymian (po kilka dni każda).

Więcej informacji wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu znajduje się na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Cele projektu 

Aby ubiegać się o grant należy wybrać jeden z następujących celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny:

Zrównoważony rozwój i odporność
Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

Dziedzictwo i pamięć
Wspólna historia i wspólna przyszłość m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

Zdrowie i aktywny styl życia
Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Sztuka i kultura
Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

Wartości demokratyczne i obywatelskie 
Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość
Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

W każdym projekcie powinny być uwzględnione następujące zasady:

  • włączenie - Wymiana perspektyw z osobami, które pochodzą z różnych grup
  • i dzielenie się z nimi własnymi, różnorodnymi doświadczeniami i punktami widzenia (m.in. docieranie do grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej i/lub osób z niepełnosprawnościami, osób uczących się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dialog międzypokoleniowy, dialog międzyreligijny).
  • nauczanie i uczenie się - wspieranie  osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poprawy ich rozwoju osobistego (edukacja pozaformalna, nieformalna i formalna, projekty przyczyniające się do poprawy umiejętności informatycznych i kompetencji cyfrowych, nauka języków obcych i poprawa umiejętności komunikacyjnych).
  • współpraca transgraniczna i dobre sąsiedztwo - zachęcanie  do tworzenia sieci kontaktów wśród młodzieży z całego regionu wyszehradzkiego w celu współpracy regionalnej i transgranicznej (regionalna wartość dodana).

Materiały

Zaktualizowane wytyczne - V4-Gen Guidelines 2023
20240205​_Zaktualizowane​_wytyczne​_-​_V4-Gen​_Guidelines​_2023​_updated.pdf 0.23MB

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

do góry
Specjalne programy zmniejszają bezrobocie Święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Muzyka ludowa zabrzmi w niedzielę w Jaworzni Kadra dowódcza 1. Dywizji Piechoty Legionów w starostwie Na zalewie w Cedzynie ma być bezpieczniej Starostwo Powiatowe w poniedziałki pracuje dłużej Szpital przy Prostej wykonuje badania prenatalne Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów