do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę - Wydział Komunikacji i TransportuTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
30 czerwca
2020

Zarząd z absolutorium

 

Zarząd Powiatu w Kielcach otrzymał absolutorium, a także wotum zaufania. We wtorek, 30 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyła się bardzo ważna, absolutoryjna sesja Rady Powiatu.

Zarząd z absolutorium

– To był bardzo dobry rok dla powiatu – podsumowali wykonanie budżetu za 2019 rok radni powiatowi podczas XX sesji Rady Powiatu w Kielcach. Tym samym zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium staroście kieleckiemu Mirosławowi Gębskiemu i Zarządowi Powiatu: wicestaroście Tomaszowi Plebanowi, członkom Zarządu Powiatu w Kielcach: Stefanowi Bąkowi, Cezaremu Majcherowi oraz Mariuszowi Ścianie.

Głosowanie nad oceną wykonania ubiegłorocznego budżetu poprzedziło przedstawienie „Raportu o stanie powiatu za rok 2019”. Jak zaznaczył wicestarosta Tomasz Pleban, zawiera on podsumowanie wszystkich działań powiatu kieleckiego. – Ten stustronicowy dokument został opracowany na podstawie danych przekazanych przez Starostwo Powiatowe i wszystkie jednostki mu podległe. Raport wskazuje nam kierunki, w jakich powiat powinien działać. Warte podkreślenia jest to, że nasz budżet przekroczył magiczną liczbę ponad 204 mln zł.

Ostatecznie Zarząd otrzymał wotum zaufania. W posiedzeniu Rady Powiatu uczestniczyło 27 radnych. Za głosowało 19 radnych, 7 było przeciw, a 1 radny nie zagłosował.

W sesji wziął udział senator PiS Krzysztof Słoń, który zauważył, że powiat kielecki jest wymieniany w czołówce powiatów, które w niedzielnych wyborach miały największą frekwencję. Podziękował także radnym za to, że jest on pozytywnie postrzegany na zewnątrz. - To dzieje się dzięki autorytetowi samorządowców, którzy dbają o takie postrzeganie naszego powiatu.

Głosowanie nad absolutorium

W trakcie sesji przedstawiona została także pozytywna ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu. Z kolei biegli rewidenci ocenili plan wydatków i dochodów powiatu za 2019 jako rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej oraz finansowej powiatu. Obok uchwały budżetowej to jedna z najważniejszych decyzji podejmowana przez radę w ciągu roku.

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zaopiniowały wcześniej także wszystkie komisje Rady Powiatu – powiedziała skarbnik powiatu, Maria Klusek. Dochody budżetu powiatu w minionym roku to 204 mln 629 tys. zł, zaś wydatki 209 tys. 813 tys. zł. W ciągu roku budżetowego plan finansowy powiatu był kilkakrotnie zmieniany, z tytułu dotacji celowych, subwencji czy chociażby funduszy pomocowych.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej szeroko przedstawiła jej przewodnicząca - Małgorzata Popiel. - Komisja podczas kontroli wykonania budżetu zajmowała się realizacją planu wydatków majątkowych, jak również badała procedury zamówień publicznych. Zapoznaliśmy się również z opinią niezależnego biegłego rewidenta. Nieprawidłowości nie stwierdzono, dlatego komisja rewizyjna pozytywnie ocenia realizację budżetu powiatu za 2019 rok - powiedziała przewodnicząca. Radna dodała, że opinia Komisji Rewizyjnej zapadła jednogłośnie. 

Przed głosowaniem nad absolutorium wypowiedzieli się przedstawiciele klubów Rady Powiatu. Oceniający ubiegłoroczną pracę Zarządu Powiatu – w imieniu klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego - Michał Godowski podziękował za jakość realizacji budżetu. Jeśli chodzi o merytoryczne podejście do budżetu, gratulował jego wysokości - 200 mln zł. – Mam wątpliwości co do wykonania budżetu. Nie ma w nim inwestycji, którą moglibyście się jako zarząd pochwalić. Dlatego klub PSL wstrzyma się od głosowania za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu – powiedział.

Swoje stanowisko zaprezentował także klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, który reprezentował Kamil Piasecki. Radny podkreślił wkład zarządu w realizację budżetu. - Budżet 2019 roku i jego wykonanie to budżet wykorzystanych szans. Ważnych i ambitnych inwestycji. Nasza pozytywna ocena polityki finansowej prowadzonej przez zarząd powiatu jest wynikiem głębokiej analizy zaplanowanych i zrealizowanych wydatków w 2019 roku. Przede wszystkim pod kątem gospodarności i celowości – powiedział radny.

Radny podkreślił działania zarządu w kwestii powiatowych dróg i chodników oraz pozyskania ogromnych pieniędzy w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, remontów i modernizacji powiatowych jednostek organizacyjnych. Zwrócił także uwagę na działalność w obszarze socjalnym, pomocy społecznej, edukacji.

 - Rok 2019 to 50 zadań związanych z remontami i przebudową dróg. Ogółem inwestycje te dotyczą aż 136 kilometrów dróg, co daje łączną wartość projektu na ponad177 mln zł – wyliczał. - W służbie zdrowia z inwestycji jednorocznych, z pieniędzy budżetu powiatu zakupiono miedzy innymi dla szpitala w Chmielniku cyfrowy ultrasonograf, respirator oraz aparat anestezjologiczny za 280 tys. zł. Do Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka zakupiono wysokiej klasy aparat USG. Jego koszt to 200 tys. zł. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach pozyskało densytometr i sondę do USG za 234 tys. zł.

Dalej radny chwalił Zarząd za kolejne sukcesy: - W 2019 roku wydano 2314 dzienników budowlanych. Co ciekawe, to najwyższa liczba w ostatnich latach, bo w 2016 roku wydano ich 1769. Łącznie w referacie geodezji i kartografii załatwiono blisko 45 tysięcy spraw.

Zarząd powiatu kieleckiego otrzymał od radnych absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniu poparło tę decyzję 20 osób, a 6 się wstrzymało. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia pogratulował Zarządowi tego sukcesu. Starosta kielecki, Mirosław Gębski podziękował za udzielone absolutorium.

- Serdecznie dziękuję radnym Rady Powiatu w Kielcach za udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium. Niezwykle cieszę się, że docenili Państwo nasze dotychczasowe działania, choć one często wymagały trudnych i odważnych decyzji. Na początku ubiegłego roku, pytani o plany, deklarowaliśmy, że będziemy kładli nacisk na inwestycje drogowe, że dokończymy budowę nowej szkoły w Łopusznie, że zainwestujemy w poprawę standardu leczenia w powiatowych placówkach ochrony zdrowia. Dziś możemy powiedzieć, że to wszystko albo już się dokonało, albo właśnie się dzieje. Ubiegły rok obfitował w wiele inwestycji, które dziś możemy określić mianem wyzwań, ale udawało nam się je skutecznie realizować. I nie poprzestaniemy na tym. Wciąż planujemy nowe działania w obszarze infrastruktury, ochrony zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa. To pokazuje, że obraliśmy dobry kierunek, w którym chcemy rozwijać powiat kielecki i że podejmowane przez nas działania spotykają się z Państwa akceptacją. W imieniu całego Zarządu Powiatu w Kielcach jeszcze raz dziękuję za okazane nam zaufanie. Naszym celem jest, aby każdy mieszkaniec Powiatu Kieleckiego mógł powiedzieć: tu jest dobre miejsce do życia.

Nasze sukcesy

Starosta krótko wymienił sukcesy Zarządu. - W 2019 roku powiat kielecki został krajowym i wojewódzkim liderem w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Udało nam się pozyskać ponad 95 mln zł na 55 zadań drogowych, obejmujących w sumie prawie 136 km. Łączny koszt tych zadań to 177 mln zł. W tej dziedzinie możemy poszczycić się największą w historii powiatów kwotą przyznaną na inwestycje drogowe.

Powiat Kielecki znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu Powiatów i Gmin powyżej 120 tys. mieszkańców, który prowadzi Związek Powiatów Polskich. Jako jedyny samorząd w tej kategorii otrzymał także tytuł honorowy „Dobry Polski Samorząd 2019”. Przypomnijmy, w 2018 roku powiat był na trzecim miejscu.

Sukcesy w służbie zdrowia. Powiat kielecki po raz pierwszy zwyciężył w V edycji rankingu Zdrowia Polski, który organizuje Dziennik Gazeta Prawna. Ranking pokazuje, jak samorządy radzą sobie z ochroną zdrowia. Naszymi działaniami przyczyniamy się do tego, że opieka zdrowotna nad mieszkańcami powiatu kieleckiego jest na dobrym poziomie.

W rankingu analizowano także nasze programy zdrowotne finansowane z budżetu powiatu oraz to, jakim sprzętem dysponują szpitale. Doceniono nas za doposażenie oddziałów szpitalnych czy projekty modernizacyjne. W sumie w trzech jednostkach prowadzone są różnego rodzaju programy modernizacyjno-inwestycyjne za 22 mln zł, z czego 3,5 mln dokłada powiat. Część pieniędzy pochodzi z programów unijnych, część z dotacji krajowych.

Dyskusja radnych i wzajemne „bolączki”

W imieniu PSL wypowiedział się radny Józef Szczepańczyk, który miał kilka zastrzeżeń do raportu, w tym o niekontynuowanie programów, powalających na aktywizowanie małych wspólnot, jak programu grantowego dla sołectw, wsparcia jednostek OSP w powiecie czy rezygnację z przyznawania nagrody gospodarczej „Tytan Łysogórski”. – W ubiegłym roku z budżetu powiatu przeznaczono na strażaków niecałe 15 tys. zł. dla 4 jednostek - wyliczał.

Józef Szczepańczyk zgłosił swoje uwagi do sprawy składowiska w Nowinach. – W 2019 roku zarząd nie podjął działań celem likwidacji składowiska. Chodzi o wykonanie zastępcze. W związku z tym radni PSL będą głosować przeciwko udzieleniu wotum zaufania – powiedział radny.

Do zastrzeżeń radnego odnieśli się wicestarosta Tomasz Pleban i starosta Mirosław Gębski. Wicestarosta podkreślił, że to właśnie poprzedni zarząd powiatu nie zaplanował w budżecie na 2019 rok pieniędzy na wykonawstwo zastępcze na składowisko w Nowinach. - W naszej ocenie działania podjęte przez poprzedni zarząd, nie były wystarczające. Niezaplanowanie kwot, świadczy o tym, że nie mieliście Państwo w zamiarach zajęcia się terenem w Nowinach, a wmawianie nam dzisiaj, że to my ponosimy za to odpowiedzialność jest po prostu nie do przyjęcia - mówił.

Sporo zastrzeżeń powiatu zbudziła nagroda dla przedsiębiorców. – Były kiedyś takie nagrody, ale my nie znaleźliśmy żadnej dokumentacji, świadczącej o tym, że to zadanie realizował powiat. Przeszukaliśmy wszystkie dokumenty z obrad zarządu i z rady powiatu. Nie wiemy, kto te nagrody opiniował, nie ma żadnego regulaminu ani uchwały oraz tego, w jaki sposób była ona przyznawana. Z medialnych doniesień dowiedzieliśmy się, że stało za tym stowarzyszenie forum samorządowe województwa świętokrzyskiego.

Starosta podkreślił, że Zarząd wspiera jednostki OSP. Świadczy o tym choćby samochód dla jednostki z Woli Kopcowej opiewający na kwotę blisko 800 tys. zł. za najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich. – To dzięki aktywności mojej i zarządu, samochód ten został w powiecie kieleckim. Robimy wiele, aby wspierać straże i budować wspólnotę w sołectwach.

Szef powiatu nadmienił istotny fakt. – Zarówno nagrody Tytan i program grantowy wsparcia dla sołectw nie zostały uwzględnione przez poprzedni zarząd w budżecie na 2019 rok. Jak również poprzedni Zarząd nie zaplanował żadnej kwoty na rok 2019 na wykonawstwo zastępcze w sprawie Nowin.

W wolnych wnioskach i zapytaniach, pytania do Zarządu miał radny Józef Szczepańczyk. Pytał, czy wszędzie będą likwidowane Lokalne Punkty Informacyjno – Konsultacyjne i co dalej z zamkniętą filią referatu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji i Transportu w Bodzentynie.

- Na czas pandemii i ze względu na braki kadrowe zmuszeni zostaliśmy do zamknięcia fili. Firmy zajmujące się transportem mają możliwość załatwienia swoich spraw w u nas w wydziale, gdzie otworzyliśmy kolejne, trzecie stanowisko dla przedsiębiorców – odpowiedział Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Kompleksowej odpowiedzi w sprawie LPIK – ów udzielił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Grzegorz Piwko. - Od zeszłego roku, sukcesywnie  przystąpiliśmy do stopniowej likwidacji punktów w gminach. Pierwszy zamknęliśmy w Bielinach, potem kolejne cztery. Niebawem zlikwidujemy w Bodzentynie i Strawczynie. Ma to związek ze znacznym spadkiem bezrobocia, a ponad to, ta forma prowadzenia ewidencji doradztwa nie już wystarczająca. Tendencja jest ogólnokrajowa.

Jak to było z Nowinami?

Radny Tomasz Gruszczyński poruszył także temat składowiska odpadów chemicznych w Nowinach. Poprosił o szczegółowe wyjaśniania, co do genezy powstania składowiska, kto wydawał decyzje i kiedy. Jak pogorzelisko wpływa na zdrowie mieszkańców i kiedy starostwo uprzątnie teren.

Do problemu odniósł się członek Zarządu Powiatu – Mariusz Ściana, który szczegółowo przedstawił chronologię zdarzeń przy wydawaniu decyzji pozwalającej na powstanie magazynu odpadów. Przestawił także prezentację wraz ze zdjęciami, przedstawiającymi miejsce przed i po pożarze. Oraz jak to wygląda obecnie.

- Miejmy świadomość, że to samorząd gminy odpowiada za to, co na terenie gminy będzie funkcjonowało. Tak się akurat złożyło, że dwa miejsca magazynowania odpadów powstały w Nowinach, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania. W Starostwie Powiatowym, w 2018 roku, za poprzedniego zarządu, właściciel odpadów otrzymał pozwolenie w zaledwie 21 dni. Wyjątkowo szybko jak na urząd. W tym czasie decyzje budowalne na dom jednorodzinny były wydawane w ciągu pół roku. Inwestor w zaledwie 14 dniu zaczyna magazynować odpady.

Jak zauważył Mariusz Ściana, żaden samorząd nie jest przygotowany, aby wyłożyć tak olbrzymie środki. – Musieliśmy wyczerpać wszelkie możliwe możliwości, aby przymusić właściciela odpadów do uprzątnięcia odpadów. Mocno chcę zaakcentować, starostwo nie jest właścicielem odpadów, ani terenu, na którym się one znajdują. Podjęliśmy wiele skutecznych i dobrze ocenianych przez ekspertów działań. Obecnie prowadzone jest wykonawstwo zastępcze. Zwróciliśmy się także o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Krzysztof Soboń dopytywał o to, by Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie zakupu działki przy szkole w Łopusznie i co dalej z „pałacem” w Łopusznie. - W tej chwili trwa wycena nieruchomości przy szkole. Analizujemy także możliwość sprzedania budynku po byłej szkole gminie – powiedział Mariusz Ściana.

Radna Małgorzata Popiel zadała pytanie, jak w czasie pandemii zabezpieczono potrzeby mieszkańców, by czuli się bezpiecznie.  

- Okres pandemii wywołał nowe wyzwania - przyznał członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk. - Musieliśmy zabezpieczyć podległe nam placówki, a przede wszystkim mieszkańców. Pojawiła się możliwość skorzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego, z której skorzystaliśmy. Uwzględniając potrzeby wszystkich gmin oraz naszych trzech jednostek służby zdrowia, wystąpiliśmy o przyznanie nam 3 mln. 300 tys. zł. W tej kwocie uwzględniliśmy także zakup urządzenie do szybkiego badania w kierunku zakażenia COVID-19.  Procedura na zakup sprzętu wraz z testami została rozpoczęta. Sprzęt powinien zostać dostarczony do szpitala przy Prostej niebawem. Badania wykonywane na zakupionym sprzęcie będą wiarygodne i co najważniejsze, uzyskanie wyniku będzie możliwe w ciągu kilkadziesiąt minut. Badaniom na obecność koronawirusam będą poddawane pacjentki oraz personel szpitala.

Dodatkowo, powiat zakupił i rozdysponował środki ochrony niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Trafią do ośrodków pomocy społecznej z terenu partnerskich gmin: Bodzentyn, Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Łopuszno, Mniów, Miedziana Góra, Pierzchnica, Sitkówka Nowiny oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu. W ramach projektu pn. „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zakupiliśmy 8 tysięcy 300 masek ochronnych, 233 pięciolitrowych płynów i żeli do dezynfekcji rąk, 499 kombinezonów ochronnych, ponad 18 tysięcy rękawiczek ochronnych, 50 termometrów i 164 sztuk przyłbic ochronnych. Łączna wartość środków przeznaczonych na ten cel wyniosła blisko 178 tys. zł.

 Na zakończenie, radna Agata Sałata, podziękowała Zarządowi za prace na rzecz Nowin. –W przeciągu kilku miesięcy zrobiliście Panowie wszystko co było możliwe, tak by działać zgodnie z prawem i wszelkimi procedurami. Dziękujemy za sprawność w działaniu.

 

 

 
 
 
 
 
 
następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner