do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Uwaga! 21 lutego br. Zarząd Powiatu w Kielcach przyjął Księgę Identyfikacji Wizualnej Powiatu Kieleckiego, która znajduje się w zakładce „Dla Klienta”W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. System Centralnej Ewidencji Pojazdów CEP wciąż nie działa poprawnie, niezależnie od Starostwa. O ustaniu tej awarii niezwłocznie poinformujemy.Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
26 czerwca
2017

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu w Kielcach

Dzisiaj, 26 czerwca 2017 r. w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach odbędzie się jedna z ważniejszych sesji Rady Powiatu. Radni zadecydują o udzieleniu Zarządowi Powiatu w Kielcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Posiedzenie zostało zaplanowane na godz. 16.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2017 r.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kieleckiego za 2016 rok.
 7. VII Raport z monitoringu i oceny realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020”- stan na dzień 31.12.2016 r.
 8. Informacja o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w 2016 roku na nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

9.1.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2016 r.:

 - zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2016 rok,

9.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2016 r.:

- zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2016 rok,

9.3.Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.

10.1.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok,

10.2.Zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium,

10.3.Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,

10.4.Dyskusja,

10.5.Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2017–2028,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok,
 • przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kieleckim na lata 2017-2022”,
 • likwidacji Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej Typu Rodzinnego w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, 26-001 Masłów,
 • przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań w 2016r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”,
 • wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0025 Wola Wąkopna gm. Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 160/4  o pow. 0,0074 ha, nr 160/5 o pow. 0,0074 ha, nr 160/6 o pow. 0,0251 ha, nr 160/8  o pow. 0,0149 ha,
 • wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0025 Wola Wąkopna gm. Raków, oznaczonej jako działka Nr 160/10 o pow. 0,0153 ha,
 • wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie geodezyjnym 0025 Wola Wąkopna gmina Raków na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej, położoną w obrębie geodezyjnym 0025 Wola Wąkopna gmina Raków z obowiązkiem dokonania dopłaty,
 • założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu,
 • włączenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu,
 • założenia Technikum Specjalnego w Podzamczu,
 • włączenia Technikum Specjalnego w Podzamczu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu,
 • przekazania Gminie Daleszyce, Gminie Morawica, Gminie Chęciny, Gminie Bodzentyn, Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników,
 • wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Masłów wykonania zadania publicznego w zakresie rozbudowy sieci rowerowych w Gminie Masłów,
 • zawarcia umowy użyczenia na czas oznaczony nieruchomości będących własnością Powiatu Kieleckiego położonych na terenie Gminy Masłów,
 • ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kieleckiego.
 1. 12. Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie budowy drogi krajowej S-74.
 2. 13.   Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.
 3. Zapytania i interpelacje radnych.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                 

 

 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner