Stypendium Starosty Kieleckiego

1 Lipca 2021

Do 31 lipca 2021 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Kieleckiego.  Program skierowany jest dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie Powiatu Kieleckiego bez względu na miejsce zamieszkania. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w roku kalendarzowym. Stypendium nie posiada charakteru socjalnego.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku. Każdy wniosek powinien zawierać: dane wnioskodawcy, dane osobowe kandydata, opis osiągnięć kandydata uprawniających go do otrzymania stypendium, oświadczenia pełnoletniego ucznia lub niepełnoletniego ucznia i jego rodzica/opiekuna prawnego, klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w związku z realizacją zadań z zakresu przeprowadzenia postępowania o przyznanie Stypendium Starosty Kieleckiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego, dyrektor szkoły.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełnił przynajmniej dwa z następujących warunków:

  • w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen co najmniej 4,80
    z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym uprawniających do zwolnienia
    z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danym roku szkolnym,
  • uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady tematycznej (zawodowej) lub turnieju uprawniającego do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego w danym roku szkolnym,
  • uzyskał tytuł finalisty lub laureata innej olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym,
  • posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, wychodzące ponad obowiązkowy program nauczania.

Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów uprawniających do uzyskania stypendium.

Ze względu na ograniczenia z powodu pandemii COVID-19 w 2020 oraz 2021 roku, dopuszcza się uwzględnienie wyników z roku szkolnego 2019/2020 we wnioskach składanych za rok szkolny 2020/2021.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym
w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:15 w terminie do dnia 31 lipca danego roku (w przypadku nadania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego). Decyzje o przyznaniu Stypendium podejmuje Starosta.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Portal Edukacyjny
pdf 2021-07-01 Wniosek EK-I-8.pdf
ilość pobrań: 173
Wniosek EK-I-8.pdf 121KB zobacz
docx 2021-07-01 Wniosek EK-I-8.docx
ilość pobrań: 30
Wniosek EK-I-8.docx 29.4KB -
pdf 2021-07-01 Uchwała Rady Powiatu w Kielcach.pdf
ilość pobrań: 126
Uchwała Rady Powiatu w Kielcach.pdf 851.71KB zobacz

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów