do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
11 maja
2019

Praktyczne porady z urzędu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Najczęściej zadawane przez klientów pytania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Odpowiada Zofia Stelmasińska, geodeta powiatowy/ naczelnik Wydziału.

 

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach od 1 stycznia 2019 najwięcej pytań i wątpliwości budzi procedura związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, określona w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.).  

Klienci naszego Urzędu pytają najczęściej, kiedy nastąpi przekształcenie, jakie opłaty są z tym związane oraz czy i jakie bonifikaty od opłat im przysługują.

W następstwie powstałych wątpliwości informujemy naszych klientów, iż w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów, a w odniesieniu do gruntów stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa wydawane są przez Starostę Kieleckiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zaświadczenia potwierdzające przekształcenie, stanowiące jednocześnie podstawę ujawnienia prawa własności tych gruntów w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto wskazuje się, iż stosownie do art. 4 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy zaświadczenia wydawane są:

1) z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo

2) na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo

3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej
za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach w zakładce: Jak załatwić sprawę w Starostwie – Geodezja.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu wydawane z urzędu nie podlega opłacie skarbowej. Niemniej jednak przedmiotowe zaświadczenie wydane na wniosek podlega opłacie skarbowej w kwocie 50 zł.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r. W przypadku, gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przy czym w myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy opłatę należną za rok 2019 – w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji opłaty właściwy organ dokonuje z urzędu albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.

Stosownie do art. 7 ust. 6 ww. ustawy opłata z tytułu przekształcenia winna być wnoszona przez każdoczesnego właściciela przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 • 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku
  po przekształceniu;
 • 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku
  po przekształceniu;
 • 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku
  po przekształceniu;
 • 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku
  po przekształceniu;
 • 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku
  po przekształceniu.

Właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner