do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
12 lutego
2020

Pożytek ogłoszony

 

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2020 rok dla organizacji pozarządowych.

I. Rodzaje zadań z zakresu kultury i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Wspieranie wydarzeń historycznych odbywających się na terenie Powiatu Kieleckiego. Na realizację zadania przeznaczono – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych.).
 2. Wsparcie inicjatyw mających na celu podejmowanie działań związanych z tradycją
  i folklorem Powiatu Kieleckiego poprzez opracowanie i wydruk wydawnictw
  i publikacji w formie papierowej oraz elektronicznej. Na realizację zadania przeznaczono – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 3. Wspieranie działań mających na celu popularyzację postaci związanych z Powiatem Kieleckim. Na realizację zadania przeznaczono – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 II. Rodzaje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Dofinansowanie działań mających na celu organizację czynnego wypoczynku w czasie wakacji (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Kieleckiego z elementami różnych dyscyplin sportowych ( nie dotyczy wypoczynku
  w formie obozów). Na realizację zadania przeznaczono – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
 2. Dofinansowanie imprez sportowych na terenie Powiatu Kieleckiego mających na celu integrację  mieszkańców Powiatu Kieleckiego. Na realizację zadania przeznaczono – 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

III.Rodzaje zadań z zakresu turystyki i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Dofinansowanie imprez promujących atrakcje turystyczne Powiatu Kieleckiego oraz  propagujących zdrowy styl życia na terenie Powiatu Kieleckiego. Na realizację zadania przeznaczono – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Wspieranie publikacji związanych z atrakcjami turystycznymi Powiatu Kieleckiego. Na realizację zadania przeznaczono – 3 500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

 IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku ogółem:

 1. Na zadania z dziedziny kultury przeznaczono kwotę 25 000,00zł (słownie: dwadzieścia  pięć tysięcy złotych).
 2. Na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 3. Na zadania z dziedziny turystyki przeznaczono kwotę 13 500,00zł  ( słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych).

V. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym, które zasięgiem obejmują co najmniej trzy gminy Powiatu Kieleckiego.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie, w związku tym dopuszcza się zmiany w zakresie finansowo - rzeczowym zadania,  przed podpisaniem umowy.
 4. Zarząd Powiatu w Kielcach przyznając dofinansowanie może wskazać pozycje kosztorysu objęte dofinansowaniem z dotacji.
 5. Koszty ponoszone w ramach realizacji zadania są kwalifikowane, jeżeli:

a) są związane bezpośrednio z realizowanym zadaniem, niezbędne do jego realizacji,

b) odzwierciedlają koszty rzeczywiste (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych z kasy lub rachunku bankowego oferenta), są udokumentowane właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy, rachunki do umów) oraz są prawidłowo odzwierciedlane w ewidencji księgowej, możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania,

UWAGA! Wkład osobowy powinien być udokumentowany zawartymi porozumieniami z wolontariuszami i kartami pracy, natomiast praca członków organizacji oświadczeniami o wykonaniu powierzonych zadań.

c) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,

d) zostały poniesione w okresie uprawnionym, tj. od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia zadania,

e) zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

6. Koszty niekwalifikowane, które nie mogą być uwzględnione w kosztorysie zadania, stanowią:

a) koszty zakupu wyposażenia, środków trwałych,

b) podatek od towarów i usług VAT, który może być odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług

c) odsetki,

d) wierzytelności i zobowiązania podmiotu składającego ofertę, niezwiązane z realizacją zadania,

e) stałe koszty działalności podmiotu, w szczególności wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych i utrzymanie biura, obiektów na których odbywać się będą imprezy ( np. opłaty czynszowe, abonamentowe),

f) koszty poniesione przed i po dacie wykonania zadania określonego umową.

 VI. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 VII. Warunki realizacji zadania:

    1. O otrzymanie dotacji ubiegać się mogą oferenci spełniający następujące warunki:

    a) cele statutowe oferenta są zgodne z dziedziną, w jakiej realizowane jest zadanie,
    b) oferent posiada własne konto bankowe,
    c) oferent nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek  samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym,
    d) podmiot wykona zadanie na terenie powiatu kieleckiego.

    2. Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym, gdy zawiera:

a)prawidłowo wypełniony formularz oferty, w tym wyszczególnione koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,

b) kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji,

c) kopię aktualnego statutu organizacji,

d) pełnomocnictwo zarządu głównego dla co najmniej dwóch przedstawicieli oddziału terenowego organizacji, do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania, o którego wsparcie stara się ta jednostka organizacyjna – w przypadku składania oferty przez oddział terenowy organizacji (nieposiadający osobowości prawnej),

e) umowę partnerską zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego – w przypadku składania ofert, które będą realizowane
w partnerstwie.

f) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być:

a) kompletna, podpisana przez osoby statutowo upoważnione przez organizację do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skutkami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią firmową jednostki. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną,

b) załączniki powinny być w sposób trwały (zszyte, spięte) związane z ofertą. Muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione wymienione we właściwym rejestrze, statucie, kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi powinny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

c) Oferta niekompletna i złożona po terminie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dotację.

d) W przypadku złożenia oferty wspólnej, błąd formalny występujący po stronie jednego z podmiotów powoduje odrzucenie oferty.

e) Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

f) Zlecenie zadania w drodze konkursu następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej w jak najszerszym stopniu stawiane wymogi (zadanie winno uzyskać więcej niż 50 punktów), z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VIII. Termin realizacji zadania.

Czas realizacji projektów od 1.04.2020. do 15.11.2020. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie.

IX. Wysokość dotacji.

 1. Wymagany jest własny wkład finansowy w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 2. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych, wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, a także wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków).

Uwaga! Wkład rzeczowy nie może być przeliczany na finansowy.

 X. Termin i warunki składania ofert.

    1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w zaklejonej
    i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu turystyki / kultury / sportu – pożytek publiczny”
    2. Miejsce i sposób składania wniosków:

    a) Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach , ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poziom 0, w godz. 7.00-15.15, za pośrednictwem poczty na adres: Starostwa Powiatowego w Kielcach,
    Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, z dopiskiem na kopercie ,,nie otwierać Pożytek Publiczny”.
    b) Ofertę należy złożyć do dnia 10. 03.2020r.

 UWAGA! Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Kielcach, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 1. Podmiot zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komisji do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia i korygowania złożonej oferty oraz wymaganych załączników.

XI . Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Przy rozpatrywaniu ofert bierze się pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryteria wyboru oferty

punktacja

1.

Wartość merytoryczna projektu (w szczególności ponadgminny charakter zadania, zadanie adresowane do mieszkańców powiatu kieleckiego, sposób naboru uczestników, forma realizacji, zakładane rezultaty i sposób ich oceny, ewaluacja itp.)

0-20

2.

Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu

0-10

3.

Zasoby lokalowe i sprzętowe wykazane w ofercie, odpowiednie do realizacji zadania

0-10

4.

Koszty realizacji projektu

0-20

5.

Wysokość finansowego wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji

(w przypadku wpierania zadania  publicznego; finansowy wkład własny nie mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania)

0-10

6.

Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

0-5

7.

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

0-10

8.

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

0 -5

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania:

100 punktów

 

 1. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Kielcach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zarządowi propozycji Komisji Konkursowej.
 2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
 4. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest zawarcie pisemnej umowy z oferentem oraz dostosowanie zakresu harmonogramu i kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
 5. Czas realizacji projektu nie może być dłuższy niż do 15 listopada 2020 roku.
 6. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent o swojej decyzji ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
  o przyznanej dotacji.
 7. Oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach o jakichkolwiek zmianach w realizacji zadania na co najmniej  7 dni przed zmianą.
 8. Zarząd Powiatu w Kielcach unieważnia otwarty konkurs ofert w przypadkach określonych w art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XII. Zrealizowane zadania publiczne i wysokość środków przeznaczona na ich realizację

 

Rodzaj Zadania

2019 rok

Planowane wydatki
w 2020 na otwarty konkurs ofert

Liczba zrealizowanych zadań

Poniesione wydatki

kultura

2

2 500,00

25 000,00

kultura fizyczna i sport

4

10 000,00

20 000,00

turystyka

4

6 500,00

13 500,00

RAZEM

10

19 000,00

58 500,00

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach tel. 41 200 15 91/92.

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner