Nieodpłatna pomoc prawna dla jednoosobowych firm

18 Września 2020
 

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomoc de minimis.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 – dalej ,,ustawa").

UBIEGANIE SIĘ O POMOC (art. 37 ust. 1 ustawy)

Od podmiotu ubiegającego się o pomoc należy zażądać – przed udzieleniem pomocy – przedstawienia:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
(wzór oświadczeń w załączniku);


  1. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.


WSTRZYMANIE SIĘ Z UDZIELANIEM POMOCY (art. 37 ust. 7 ustawy)

Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów.

ZWROT POMOCY (art. 25 ust.1 ustawy)

Beneficjenta poucza się o możliwości i warunkach domagania się od niego zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami.

MONITOROWANIE POMOCY PUBLICZNEJ (art. 31 ust. 1 ustawy)

Beneficjenta poucza się, że pomoc publiczna jest monitorowana. Obejmuje ono gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

UPUBLICZNIENIE POMOCY (art. 11a ust.2 ustawy)

  1. Beneficjenta pomocy uprzedza się o obowiązku upublicznienia faktu udzielenia pomocy. W tym celu należy zebrać od niego dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy.
    2. Uzyskane dane należy udostępnić na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aktualności oraz informacje dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych można znaleźć pod adresem:  

https://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/nieodplatna_pomoc_prawna.html

http://bip.powiat.kielce.pl/pomoc_prawna/index.html

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Porady odbywają się osobiście, bądź za pomocą środków komunikowania się na odległość:

  • telefonicznie;
  • pocztą elektroniczną;
  • komunikatorem internetowym.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy zadzwonić pod numer telefonu: 41 200 17 85

 

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2020-09-18 wniosek o udzielenie porady na odleglosc.pdf
ilość pobrań: 61
wniosek o udzielenie porady na odleglosc.pdf 184.38KB zobacz
pdf 2020-09-18 wzor-oswiadczenia-o-ktorym-mowa-w-art.-4-ust.-2-ustawy.pdf
ilość pobrań: 57
wzor-oswiadczenia-o-ktorym-mowa-w-art.-4-ust.-2-ustawy.pdf 230.88KB zobacz
pdf 2020-09-18 zalacznik_1_wzor_oswiadczenia_beneficjenta.pdf
ilość pobrań: 61
zalacznik_1_wzor_oswiadczenia_beneficjenta.pdf 330.49KB zobacz
pdf 2020-09-18 zalacznik_2_zaswiadczenie_przekazywane_beneficjentowi_po_udzieleniu_pomocy.pdf
ilość pobrań: 63
zalacznik_2_zaswiadczenie_przekazywane_beneficjentowi_po_udzieleniu_pomocy.pdf 249.76KB zobacz

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów