Podsumowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku

29 Kwietnia 2022

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim. W obradach uczestniczyli Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach i Andrzej Michalski, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podsumowani działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Na początku zebrania wybrano prezydium Rady na ten rok. Przewodniczącą gremium została Dominika Kąsek (przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach), wiceprzewodniczącą Aneta Rutowicz (przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach), a sekretarzem Franciszka Piotrowska (przedstawiciel Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej).

Następnie omówione realizowane przez poszczególne jednostki zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie kieleckim w 2021r.  I tak Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał jednorazowe środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Podpisano umowy z 16 osobami niepełnosprawnymi o przyznanie dotacji na łączną kwotę 702 943,00 zł. O zwrot kosztów wyposażenia 14 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych złożyło wnioski 13 pracodawców. 12 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Podpisano umowy na łączną kwotę 600 000,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy zrealizował szkolenia i przekwalifikowania zawodowe dla 3 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 9 374,00 zł. W ramach wydatków na instrumenty rynku pracy sfinansowano koszty odbycia stażu, wypłacono dodatki i stypendia szkoleniowe dla 8 osób niepełnosprawnych na ogólną kwotę 50 069,02 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach prowadziło działania  związane z rehabilitacją społeczną. PCPR dofinansowało m.in.: udział w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Udzielił także dotacje na likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. W ramach środków PFRON największe wsparcie otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Belnie, Fanisławicach, Osinach, Sędku i Zgórsku, w których uczestniczy ponad 200 osób niepełnosprawnych.

Członkowie Rady zapoznali się także z działaniami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach. Ogółem do Zespołu wpłynęło ponad 5 550 wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Przyznano łącznie 5 470 orzeczeń, w tym 599 dla dzieci i 4 871 dla dorosłych. Najwięcej orzeczeń przyznano o stopniu umiarkowanym - 2 916, a najmniej o stopniu lekkim - 487.

Zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Marianna Noworycka-Gniatkowska przedstawiła informacje dotyczące programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, który realizowany jest od 2007 roku przez PCUM. Skierowany on jest do mieszkańców powiatu kieleckiego i miasta Kielce. Od 2020 roku finansowany jest ze środków Powiatu Kieleckiego i miasta Kielce. Program ten skierowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wszystkie świadczenia są w nim bezpłatne i obejmują szereg zabiegów rehabilitacyjnych.

W trakcie posiedzenia programy skierowane do osób niepełnosprawnych przybliżył zebranym dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON. Mówił m.in. o programie pn. Kompleksowa rehabilitacja, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. - Bardzo ważna jest współpraca między samorządami. Cieszę się, że z powiatem kieleckim przebiega ona bardzo dobrze - dodał Andrzej Michalski.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim (1) Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim (1)
7

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów