do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę - Wydział Komunikacji i TransportuTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
12 stycznia
2021

Pieniądze na szkolenia pracowników

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zainteresowani pracodawcy z terenu powiatu kieleckiego mogą składać wnioski o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Termin naboru wniosków – od 19.01.2021 do 21.01.2021 r.

 Jednocześnie urząd informuje, iż zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przy rozpatrywaniu wniosków o KFS, będzie brał pod uwagę:

1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2021 r. tj.:
PRIORYTET nr 1 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.
Do wsparcia w ramach tego priorytetu mają prawo wszyscy pracodawcy, na których zostały nałożone ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).
Dofinansowane formy kształcenia ustawicznego mają wspomagać wprowadzenie zmian umożliwiających utrzymanie się na rynku czy pozwalających uniknąć zwolnień, lub też zatrudnić nowych pracowników. UWAGA: Pracodawca do wniosku dołącza oświadczenie o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku z rozszerzeniem/przekwalifikowaniem obszaru działalności firmy z powołaniem się na odpowiedni przepis.
PRIORYTET nr 2 – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.
W ramach tego priorytetu środki KFS są przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID, takich jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp.
UWAGA: Pracodawca do wniosku dołącza oświadczenie, że uzyskane środki KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne osoby bezpośrednio pracującej z chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby oraz o konieczności odbycia wnioskowanego kształcenia lub nabycia określonych umiejętności.
PRIORYTET nr 3 - wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie w zawodach deficytowych.
Wniosek będzie spełniał wymóg tego priorytetu, jeżeli kształcenie ustawiczne będzie zgodne z zawodem deficytowym wymienionym w wykazie, bez względu na aktualne stanowisko osoby wskazanej do objęcia kształceniem, pod warunkiem, że pracodawca deklaruje zatrudnienie pracownika na stanowisku nowym, zgodnym z kształceniem ustawicznym lub pracownik będzie wykonywał nowe zadania zgodne z kształceniem ustawicznym.
Zawody deficytowe:

 • pracownicy ds. budownictwa drogowego,
 • pracownicy socjalni,
 • pracownicy sprzedaży internetowej,
 • ratownicy medyczni,
 • elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
 • lekarze,
 • murarze i tynkarze,
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
 • operatorzy obrabiarek skrawających,
 • opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,
 • pielęgniarki i położne,
 • robotnicy budowlani,
 • samodzielni księgowi,

PRIORYTET nr 4 –  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).
Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w urzędzie pracy.
PRIORYTET nr 5 - wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
W ramach tego priorytetu pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem (np. urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem).
PRIORYTET nr 6 - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
Pracodawca zobligowany jest dołączyć oświadczenie, które stanowi integralną część wniosku i udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Decyzja czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet nr 6 zostanie podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 6 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.
PRIORYTET nr 7 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości. 
Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik odbywający wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego nie posiada świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości (oświadczenie).  
PRIORYTET nr 8 - wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
W ramach tego priorytetu środki KFS mogą być przeznaczone na obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

 1. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy,
 2. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług kształcenia ustawicznego,
 3. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 4. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 5. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 6. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 7. Uzasadnienie odbycia kształcenia ustawicznego powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez uczestnika kształcenia powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez niego zatrudnienia.
 8. Dofinansowanie ze środków KFS ma charakter fakultatywny, co oznacza, że Dyrektor PUP może przyjąć wniosek do realizacji, odrzucić, wezwać do poprawienia lub przystąpić do negocjacji. W sytuacjach budzących wątpliwości, m.in. w przypadku ceny/kosztów kształcenia odbiegającego od zazwyczaj spotykanych na rynku usług szkoleniowych, pracodawca może być proszony o wyjaśnienia i szczegółowe uzasadnienie dofinansowania kształcenia ustawicznego u danego usługodawcy.
 9. Niezłożenie wyjaśnień, niepodjęcie przez Pracodawcę negocjacji lub brak zgody na zmianę ceny może spowodować negatywne rozpatrzenie wniosku.
 10. Od negatywnej oceny wniosku nie przysługuje odwołanie. Wnioski nie są rozpatrywane w trybie decyzji administracyjnej, stąd nie podlegają procedurze odwoławczej.

Urząd Pracy nie będzie ponosił wydatków na określanie potrzeb pracodawców. Środki będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie
i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Z KFS nie jest możliwe dofinansowanie kształcenia ustawicznego, które rozpoczęło się już, bądź zakończyło przed podpisaniem umowy o powyższe wsparcie z PUP.

Urząd zaleca, aby przewidywany termin rozpoczęcia danego działania w ramach kształcenia ustawicznego przypadał nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

WAŻNE! Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców brana będzie pod uwagę również data wpływu wniosku.  Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: https://kielce.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy.

Wnioski można składać:

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach pok. 1 i 2, tel. 41-367-16-11, 41-367-11-89.

 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner