do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
08 lutego
2019

Ogłaszamy otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2019 rok dla organizacji pozarządowych.

 I. Rodzaje zadań z zakresu kultury i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Wspieranie wydarzeń historycznych odbywających się na terenie Powiatu Kieleckiego. Na realizację zadania przeznaczono – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych.).
 2. Wsparcie inicjatyw mających na celu podejmowanie działań związanych z historią, tradycją i folklorem Powiatu Kieleckiego poprzez opracowanie i wydruk wydawnictw i publikacji w formie papierowej oraz elektronicznej. Na realizację zadania przeznaczono – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 3. Wspieranie działań związanych z postaciami: Gustawa Herlinga – Grudzińskiego oraz Stanisława Moniuszki. Na realizację zadania przeznaczono – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 4. Wspieranie działań mających na celu upamiętnienie w sposób trwały Żołnierzy Wyklętych na terenie Powiatu Kieleckiego. Na realizację zadania przeznaczono – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

II. Rodzaje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Dofinansowanie działań mających na celu organizację czynnego wypoczynku  w czasie wakacji (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Kieleckiego z elementami różnych dyscyplin sportowych. Na realizację zadania przeznaczono – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
 2. Dofinansowanie imprez sportowych na terenie Powiatu Kieleckiego mających na celu integrację  mieszkańców Powiatu Kieleckiego. Na realizację zadania przeznaczono – 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

III. Rodzaje zadań z zakresu turystyki i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Dofinansowanie imprez promujących atrakcje turystyczne Powiatu Kieleckiego oraz propagujących zdrowy styl życia na terenie Powiatu Kieleckiego. Na realizację zadania przeznaczono – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Wspieranie publikacji związanych z atrakcjami turystycznymi Powiatu Kieleckiego. Na realizację zadania przeznaczono – 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku ogółem:

 1. Na konkurs ofert na zadania z dziedziny kultury przeznaczono kwotę 35 000,00zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
 2. Na konkurs ofert na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 3. Na konkurs ofert na zadania z dziedziny turystyki przeznaczono kwotę 20 000,00zł
  ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

V. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa  w ogłoszeniu konkursowym, które obejmują co najmniej trzy gminy Powiatu Kieleckiego.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie, w związku tym dopuszcza się zmiany w zakresie finansowo - rzeczowym zadania przed podpisaniem umowy.

4. Zarząd Powiatu w Kielcach przyznając dofinansowanie może wskazać pozycje kosztorysu objęte dofinansowaniem z dotacji.

5. Koszty ponoszone w ramach realizacji zadania są kwalifikowane, jeżeli:

 • są związane bezpośrednio z realizowanym zadaniem, niezbędne do jego realizacji,
 • odzwierciedlają koszty rzeczywiste (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych
  z kasy lub rachunku bankowego oferenta), są udokumentowane właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy, rachunki do umów) oraz są prawidłowo odzwierciedlane w ewidencji księgowej, możliwe do zidentyfikowania
  i zweryfikowania,

UWAGA! Wkład osobowy powinien być udokumentowany zawartymi porozumieniami z wolontariuszami i kartami pracy, natomiast praca członków organizacji oświadczeniami o wykonaniu powierzonych zadań.

 • są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
 • zostały poniesione w okresie uprawnionym, tj. od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia zadania,
 • zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

6. Koszty niekwalifikowane, które nie mogą być uwzględnione w kosztorysie zadania, stanowią:

 • koszty zakupu wyposażenia, środków trwałych,
 • podatek od towarów i usług VAT, który może być odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,
 • odsetki, wierzytelności i zobowiązania podmiotu składającego ofertę, niezwiązane z realizacją zadania,
 • stałe koszty działalności podmiotu, w szczególności wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych i utrzymanie biura, obiektów na których odbywać się będą imprezy ( np. opłaty czynszowe, abonamentowe),
 • koszty poniesione przed i po dacie wykonania zadania określonego umową.

VI. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

    W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.).

VII. Warunki realizacji zadania:

 1. O otrzymanie dotacji ubiegać się mogą oferenci spełniający następujące warunki:
 • a) cele statutowe oferenta są zgodne z dziedziną, w jakiej realizowane jest zadanie,
 • b) oferent posiada własne konto bankowe,
 • c) oferent nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym,
 • d) podmiot wykona zadanie na terenie powiatu kieleckiego.

2. Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym, gdy zawiera:

 • a)prawidłowo wypełniony formularz oferty, w tym wyszczególnione koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
 • b) kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji,
 • c) kopie aktualnego statutu organizacji,
 • d) pełnomocnictwo zarządu głównego dla co najmniej dwóch przedstawicieli oddziału terenowego organizacji, do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli
  w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania, o którego wsparcie stara się ta jednostka organizacyjna – w przypadku składania oferty przez oddział terenowy organizacji (niepodsiadający osobowości prawnej),
 • e) umowę partnerską zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego – w przypadku składania ofert, które będą realizowane
  w partnerstwie.
 • f) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym

3. Oferta wraz z załącznikami musi być:

 • a) kompletna, podpisana przez osoby statutowo upoważnione przez organizację do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skutkami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią firmową jednostki. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną,
 • b) załączniki powinny być w sposób trwały (zszyte, spięte) związane z ofertą. Muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione wymienione we właściwym rejestrze, statucie, kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi powinny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 • c) Oferta niekompletna i złożona po terminie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dotację.
 • d) W przypadku złożenia oferty wspólnej, błąd formalny występujący po stronie jednego
  z podmiotów powoduje odrzucenie oferty.
 • e) Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 • f) Zlecenie zadania w drodze konkursu następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej w jak najszerszym stopniu stawiane wymogi (zadanie winno uzyskać więcej niż 50 punktów), z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Termin realizacji zadania.

Czas realizacji projektów od 10.04.2019r. do 15 listopada 2019 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie.

IX Wysokość dotacji.

 1. Wymagany jest własny wkład finansowy w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji całego zadania.
 2. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych, wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, a także wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków).

Uwaga! Wkład rzeczowy nie może być przeliczany na finansowy.

X. Termin i warunki składania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w zaklejonej  i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu turystyki / kultury / sportu – pożytek publiczny”
 2. Miejsce i sposób składania wniosków:
 • Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach , ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poziom 0, w godz. 7.00-15.15,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Starostwa Powiatowego w Kielcach, Wrzosowa 44, 25-211 Kielce z dopiskiem na kopercie ,,nie otwierać Pożytek Publiczny”.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 05.03.2019r. UWAGA! Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Kielcach, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 1. Podmiot zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnej ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komisji do spraw pożytku publicznego z dnia  24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia i korygowania złożonej oferty oraz wymaganych załączników.

XI . Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryteria wyboru oferty

punktacja

1.

Wartość merytoryczna projektu (w szczególności ponadgminny charakter zadania, zadanie adresowane do mieszkańców powiatu kieleckiego, sposób naboru uczestników, forma realizacji, zakładane rezultaty i sposób ich oceny, ewaluacja itp.)

0-20

2.

Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu

0-10

3.

Zasoby lokalowe i sprzętowe wykazane w ofercie, odpowiednie do realizacji zadania

0-10

4.

Koszty realizacji projektu

0-20

5.

Wysokość finansowego wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji

(w przypadku wpierania zadania  publicznego; finansowy wkład własny nie mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania)

0-10

6.

Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

0-5

7.

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

0-10

 

Dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Kieleckim

0-10

9.

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

0 -5

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania:

100 punktów

 

 1. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Kielcach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej w terminie do dnia 27.03.2019r.
 2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
  w Kielcach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
 4. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest zawarcie pisemnej umowy z oferentem oraz dostosowanie zakresu harmonogramu i kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
 5. Czas realizacji projektu nie może być dłuższy niż do 15 listopada 2019 roku.
 6. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy oferent ma obowiązek pisemnie    powiadomić Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach o swojej decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznanej  dotacji.
 1. Oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
  i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach o jakichkolwiek zmianach w realizacji zadania co najmniej na 7 dni przed zmianą.
 2. Zarząd Powiatu w Kielcach unieważnia otwarty konkurs ofert w przypadkach określonych w art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XII. Zrealizowane zadania publiczne i wysokość środków przeznaczona na ich realizację

Rodzaj Zadania

2018 rok

Planowane wydatki
w 2019 na otwarty konkurs ofert

Liczba zrealizowanych zadań

Poniesione wydatki

kultura

5

8 000

35 000,00

kultura fizyczna i sport

7

13 000

20 000,00

turystyka

8

11 200

20 000,00

RAZEM

20

32 200

75 000,00

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach tel. 41 200 15 91/92.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx pobierz plik: Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych 19-02-08 11:12 26,76KB pobierz plik: Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner