OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

31 Maja 2023

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 2h oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. 2023r., poz. 571.), Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28.04.2023r, na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób  pn. Piknik rodzinny „Razem
z Ukrainą” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014-2020 przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

ZOSTAJE PRZYZNANA DOTACJA:

Stowarzyszeniu „TKI”, Marianów 16, 26-070 Łopuszno w wysokości 66 000,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Jednocześnie informuję, że oferta złożona przez Stowarzyszenie „Serce spod Łysicy”, Huta Nowa 47, 26-004 Bieliny nie spełniała wymogów formalnych w związku z czym nie podlegała ocenie merytorycznej.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-05-31 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf
ilość pobrań: 158
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf 457.62KB zobacz

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów