Nowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów

12 Października 2021

Wojciech Wojtaszek został nowym Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Z jego porad można skorzystać w dni robocze w godzinach pracy urzędu. nowy rzecznik konsumentów

Nowy rzecznik to magister prawa z doświadczeniem w działalności prywatnej i administracji samorządowej. Jego plan na tę funkcję to być blisko mieszkańców i pomagać im w rozwiązywaniu codziennych problemów.

- Rzecznik konsumentów doradza osobom fizycznym dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności w sprawach dotyczących umów sprzedaży, umów o dzieło, umów o organizację imprezy turystycznej, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w kwestiach odstąpienia od umowy, rozwiązania umów, rękojmi i gwarancji - mówi Wojciech Wojtaszek, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Z rzecznikiem można skontaktować się osobiście, mailowo i telefonicznie. Porady są bezpłatne.  

- Moim zadaniem jest wskazanie drogi dla osoby, która potrzebuje pomocy w rozwiązaniu swojego problemu i nie bardzo wie, gdzie powinna się udać. Generalnie wszędzie, gdzie osoba fizyczna występuje w sporze z przedsiębiorcą, tam rzecznik może pomóc lub skierować do wyspecjalizowanych instytucji z poszczególnych dziedzin, np. ubezpieczeń i finansów, transportu kolejowego, powietrznego, komunikacji  elektronicznej. W przeważającej mierze rzecznik udziela porad prawnych, natomiast może też pomóc w sporządzeniu pisma lub sam skierować interwencję do danego przedsiębiorcy. Może też sporządzić wniosek, pozew do sądu lub inne pismo - wyjaśnia Wojciech Wojtaszek.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach, w pok. 17 na parterze. Numer telefonu: 41 200 12 80. Adres mailowy: rzecznik.konsumentow@powiat.kielce.pl

Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych;
  6. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania, w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
  7. przekazywanie na bieżąco Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizacja problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
  8. przedkładanie Staroście do zaopiniowania rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazanie go Prezesowi UOKiK w terminie 7 dni od zaopiniowania przez Starostę.
do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów