do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę - Wydział Komunikacji i TransportuTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
14 stycznia
2021

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

zdjęcie: pixabay

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od dnia 15.01.2021 r., rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu:

 1. w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)", współfinansowanego
  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ).

W ramach powyższego naboru planujemy utworzyć 80 stanowisk stażowych.

Umowy o zorganizowanie stażu będą zawierane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

W ramach projektu RPO WŚ uczestnikiem projektu korzystającym ze wsparcia może być osoba, spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • jest powyżej 29 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 rok życia);
 • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Kielcach,
 • posiada przygotowany przez doradcę klienta Indywidualny Plan Działania,
 • znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli należy do jednej
  z poniższych grup:
 • osoba po 50 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 rok życia),
 • kobieta,
 • osoba z niepełno sprawnościami.
 1. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie kieleckim (VII)” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

W ramach powyższego naboru planujemy utworzyć 80 stanowisk stażowych.

Uczestnikiem projektu POWER może być osoba od 18 do 29 roku życia zarejestrowana
w PUP w Kielcach i posiadająca przygotowany Indywidualny Plan Działania, w tym
w szczególności osoba bez pracy, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014 – 2020, osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku do 29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

1.nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
2.nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
3.nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Wśród grupy osób do 29 roku życia priorytetowe osoby to:

 1. osoby bezrobotne niepełnosprawne tj. osoby posiadające odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz.721 z późn.zm), a także osoby
  z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011 Nr 231 poz.1375 z późn.zm).
 2. osoby długotrwale bezrobotne:
 • w przypadku osób do 25 roku życia osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • w przypadku osób w wieku 25 lat lub powyżej, osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

W celu obliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, w tym również okres przed rejestracją w urzędzie.

 1. osoby o niskich kwalifikacjach:
 • osoby posiadające wykształcenie na poziomie niższym niż podstawowe, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
 1. w ramach środków Funduszu Pracy.

W ramach powyższego naboru planujemy utworzyć 40 stanowisk stażowych.

Umowy o zorganizowanie stażu będą zawierane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Uwaga!

Wypełnione przez organizatorów stażu wnioski prosimy o wrzucanie do skrzyni znajdującej się przed wejściem do Urzędu.

Regulamin określający zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych oraz druki wniosku o zorganizowanie stażu dostępne są siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Kielcach oraz na stronie internetowej TUTAJ.


 

 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner