Informacje o projekcie

logarazem

Grant „Działania powiatu kieleckiego wspierające Domy Pomocy Społecznej w walce z COVID-19” w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość”

Okres realizacji projektu - 08.09.2020 r. - 31.10.2020 r.
Wartość projektu - 2 077 000,79 PLN
Wartość projektu - (Drugi nabór) - 388 812,04 zł
II Termin realizacji - 31.03.2021 - 31.05.2021r.
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER
Działanie 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Wnioskodawca: Powiat Kielecki
Grantobiorca nr 1: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Grantobiorca nr 2: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

Celem projektu jest podjęcie działań mających za zadanie wsparcie mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i w Zgórsku oraz ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, poprzez zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, środków ochrony i usług.

Realizacja projektu umożliwi zakup środków ochrony indywidualnej, profesjonalnego sprzętu i wyposażenia oraz usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym np. umożliwienie zmiany organizacji pracy w Domach Pomocy Społecznej, zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza budynkiem dla pracowników, czy też tymczasowych miejsc do izolacji poza szpitalem, w których mieszkańcy, skierowani przez lekarza będą przebywać podczas leczenia. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie przeprowadzenia testów na COVID-19 pracownikom DPS oraz wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników, sprawujących bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami DPS.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów