Informacje o projekcie

logarazem

Tytuł projektu: Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
Źródło finansowania: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się
Poddziałanie 8.2.1   Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej
Całkowita wartość projektu: 581 245,00 
Dofinansowanie: 521 245,00 zł
Wkład własny: 60 000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie potencjału zdrowotnego, eliminacja negatywnych czynników ryzyka a tym samym wydłużenia aktywności zawodowej, poprawa stanu zdrowia a co
za tym idzie jakości życia dla 60 (50K, 10M) pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. 32 osoby (22K, 10 M), powyżej 50 roku życia zostanie objęta wsparciem pozwalającym na
wydłużenie ich aktywności zawodowej. Uczestnicy będą mieli zapewnione następujące formy wsparcia: pakiety badań profilaktycznych, konsultacje lekarzy specjalistów, warsztaty z psychologiem, pakiet form aktywności ruchowych.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów