Informacje o projekcie

logo

Nazwa programu - ERASMUS + ; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”
Tytuł projektu - „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”;
Okres realizacji projektu - 01.09.2019 r. - 31.08.2022 r.
Wartość projektu - 207 386 EURO
Koordynator Projektu: Powiat Kielecki
Partnerzy:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bodzentynie;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piekoszowie;
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) - Portugalia;
Innovation Frontiers IKE - Grecja;
Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina - Chorwacja
Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów  w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.
Cele szczegółowe projektu:
-        poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;
-        wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki;
-        poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;
-        zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE. 
Uczestnicy: Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące z uczniem ze SPE,  udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą.
Działania:
-        zorganizowanie 4 międzynarodowych spotkań projektowych;
-        zorganizowanie 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla Uczestnikówz 4 krajów: Polski, Portugalii Grecji i Chorwacji;
-        opracowanie poradnika dla nauczycieli;
-        opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego;
-        przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla nauczycieli.
Oddziaływanie i korzyści długoterminowe:
-        zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE;
-        zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIKw procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE;
-        zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich;
-        podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektuw zakresie wspierania uczniów o SPE;
-        zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli;
-         podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozyi wsparcia ucznia ze SPE;
-        zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.

do góry
Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów Zasady obsługi interesantów