do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15
 • Inspektor: Robert Klimczak, tel. 41 200 13 36, piętro 3, p. 359
  e-mail:
 • Inspektor: Sebastian Rzadkowski, tel. 41 200 16 11, piętro 3, p. 358
  e-mail: 

Zadania zespołu:

 1. Planowanie kontroli.
 2. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z Planem Kontroli.
 3. Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz innymi organami kontroli państwowej i samorządowej w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.
 4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi powiatu oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań kontrolnych.
 5. Prowadzenie kontroli Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu pod względem legalności, gospodarności i celowości działania.
 6. Prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych szkół publicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu.
 7. Prowadzenie planowych, doraźnych i sprawdzających kontroli z wykorzystania dotacji z budżetu powiatu udzielonych jednostkom nie będących jego jednostkami organizacyjnymi.
 8. Przeprowadzanie kontroli finansowych w zakresie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych.
 9. Przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 10. Przeprowadzanie kontroli działalności finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.
 11. Wykonywanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w powiatowych samorządowych jednostkach organizacyjnych w szczególności w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, realizacji zadań statutowych, zamówień publicznych oraz prawidłowości gospodarowania mieniem.
 12. Przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne oraz korespondencji z nią związanej.
 13. Przygotowanie odpowiedzi do korespondencji z organami ścigania, kontroli oraz innymi uprawnionymi organami w zakresie udostępniania i przekazywania dokumentów, materiałów i informacji będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych.
 14. Opracowywanie wystąpień pokontrolnych z wyniku przeprowadzonych kontroli.
 15. Przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:
  - w efekcie prowadzonych kontroli własnych,
  - na skutek ustaleń kontroli wykonywanych przez jednostki obce,
  - w wyniku nadzoru prowadzonego przez wydziały i samodzielne komórki organizacyjne Starostwa.
 16. Sporządzania zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie.
 17. Opracowywanie propozycji do rocznego planu kontroli finansowej.
 18. Opracowywanie półrocznych planów kontroli finansowej, zawierających uszczegółowioną tematykę kontrolną, formy kontroli, jednostki kontrolowane oraz terminy ich przeprowadzenia.
 19. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów kontroli finansowej za rok poprzedni wraz z oceną funkcjonowania kontroli.
 20. Współpraca z wydziałami i samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zbierania informacji niezbędnych do prowadzenia kontroli w nadzorowanych przez te komórki powiatowych jednostkach organizacyjnych.
 21. Prowadzenie dokumentacji postępowań przedkontrolnych oraz czynności kontrolnych i pokontrolnych.

banery

poprzedni baner
 • _S5O8AJbXTj3fF0OHCBfF0y7g6YIjCXvZbdsYic-_1c

 • _oR_Xhax8UnV2nD9QehJc25puQ2SPFNZdMe0JSF5Tvg

 • mfdmhlVLd1bQwpIO6BNMI2Gjvk_DScM7xEIfMHxvv-s

 • FusZkKStxSKzLFjpTief1NgS-1eQVo2gu6XPlaYTXnA

 • FFNBXvBwCgjfhQwEilds5CnU4vp-UGh_h9MRWECdkN0

 • PdRkSeHFjy0F356p6MXaylQqxe4MANJTPOmeOgSEWVs

 • t5Sfr9zVbA7Q1o7xmkKwpHdoS2QMxjtNzW3W1qDMP-U

 • jfl913BC1rM_FJbs1aEX78Y6CZxZ-lpPsOv0t1HW4V4

 • Tq3pbQOIvTrCZHdqDj0XECTYKpJZ1cTSRJEpHHDgSqo

 • YqFqs8s7AsX09hY8VofrzvAJQhGocSzWLm-QHX4RpqGresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

 • s2O_z0JZVfuyVC-ruanF5C-PDCE-iGZZAaPqEsH6ja6resykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

 • BFSvKll0XAW4nLVfAdtG2c_C9AMkmcPDlbN-T9O_TVOresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

 • G0jAbuQfbuukoe9rZmTcsWINF3mkb8k_7ORtRSmiL7OresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

 • 94KQBT1iGgSbdeO4w2MTUE3v7VRah2vopi8-LSjqeuGresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

 • CzfH7DL67jFqBuyk5IijXKnfMX6os4bU3ZT8lm82OHeresykClpS8OPWg0Oq_YieeiQ5q9tmq2fVPIsQsi4J4g

następny baner