do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

NaczelnikBarbara Piwnik

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 2, p. 260
  e-mail
  Barbara Piwnik
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki realizuje zadania w zakresie edukacji, kultury, sportu, turystyki, spraw społecznych oraz nadzoru nad jednostkami oświatowymi.

W skład Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wchodzą:

 • Referat Edukacji.
 • Referat Kultury, Sportu i Turystyki

Referat Edukacji

 • Kierownik: Teresa Dzik, tel. 41 200 15 90, piętro 2, p.260
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Magdalena Stefańska, tel. 41 200 15 94, piętro 2, p. 237
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Małgorzata Socha, tel 41 200 13 04, piętro 2, p. 259
  e-mail:
 • Inspektor: Justyna Kasperek, tel. 41 200 15 95, piętro 2, p. 258
  e-mail:
 • Podinspektor: Paulina Matachowska, tel. 41 200 15 95, piętro 2, p. 258
  e-mail:
 • Podinspektor: Justyna Łoboda, piętro 2, p. 259
  e-mail:
 • Pomoc administracyjna: Anna Masternak, tel. 41 200 15 96, piętro 2, p. 258
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Zakładania i prowadzenia oraz likwidowania szkół i placówek, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu.
 2. Zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach.
 3. Zakładania i prowadzenia oraz likwidowania w uzgodnieniu z kuratorem oświaty publicznych placówek doskonalenia  nauczycieli,  zakładów  kształcenia  nauczycieli  i  bibliotek pedagogicznych.
 4. Łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły.
 5. Wyłączanie z zespołów niektórych szkół lub placówek, włączanie do zespołów innych szkół lub placówek, a także rozwiązanie zespołów.
 6. Przeprowadzanie procedur związanych z nadaniem imienia szkole/placówce.
 7. Przeprowadzanie procedur dotyczących likwidacji, przekształcenia, bądź przekazania szkół lub placówek publicznych.
 8. Ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.
 9. Nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
 10. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 11. Wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji powiatu kieleckiego.
 12. Przeprowadzanie procedury dotyczącej wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej i niepublicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
 13. Analiza, opiniowanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych pracy szkół na dany rok szkolny.
 14. Prowadzenie procedur związanych z przyznawaniem nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 15. Przeprowadzanie procedur związanych z powierzeniem lub odwołaniem ze stanowiska dyrektora szkoły/placówki.
 16. Weryfikacja otrzymanych z jednostek oświatowych zmian w planie finansowym budżetu powiatu kieleckiego w Dziale „Oświata i Wychowanie” i „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.
 17. Określanie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznym prowadzonych na terenie powiatu kieleckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat kielecki.
 18. Przeprowadzanie procedury udzielania dotacji celowej na różnego rodzaju działania w szkołach i placówkach.
 19. Sporządzanie wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu pozyskania środków z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej.
 20. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek w zakresie:
  1. wykonywania zadań związanych z kierowaniem jednostką w ramach jej zadań statutowych i administrowania mieniem, w które jednostka została wyposażona;
  2. dysponowania przyznanymi jednostce środkami finansowanymi w granicach limitu wydatków zawartych w planie finansowym jednostki, w tym do zawierania umów w zakresie bieżącej działalności jednostki do określonej kwoty;
  3. składania oświadczeń woli w zakresie czynności prawnych obejmujących dysponowanie majątkiem trwałym jednostki do określonej kwoty.
 21. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania dyrektorom szkół i placówek zgody na dokonanie czynności prawnych przekraczających zakres udzielonych pełnomocnictw.
 22. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych (m. in. przeprowadzanie kontroli problemowych i doraźnych).
 23. Opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
 24. Monitorowanie wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kielecki.
 25. Określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 26. Określanie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć.
 27. Określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
 28. Wyrażanie zgody na obniżanie nauczycielom przez dyrektora szkoły tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczo - wychowawczych ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę.
 29. Sporządzanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, jak również sporządzanie wniosków o przyznanie nagrody Starosty Kieleckiego dla dyrektorów szkół i placówek ze specjalnego funduszu nagród.
 30. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
 31. Nadawanie stopnia awansu zawodowego - „nauczyciel mianowany”.
 32. Opracowywanie regulaminu określającego: szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i mieszkaniowego, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach.
 33. Ocena pracy dyrektorów szkół i placówek publicznych.
 34. Nadzorowanie prawidłowości naliczania dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Kieleckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Kielecki.
 35. Realizacja zadań dotyczących analizy wydatków poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (na dzień 20 stycznia każdego roku zgodnie z art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela).
 36. Przechowywanie dokumentacji, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej. Przekazywanie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły publicznej właściwemu kuratorowi oświaty.
 37. Prowadzenie bazy danych systemu informacji oświatowej w zakresie:
  1. przekazywania danych identyfikacyjnych szkół i placówek prowadzonych i rejestrowanych przez powiat kielecki do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz ich bieżąca aktualizacja,
  2. przekazywania danych identyfikacyjnych do zbioru danych nauczyciela w związku z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego,
  3. kontroli prawidłowości danych zawartych w zestawieniach przekazywanych do bazy danych SIO przez podległe i rejestrowane szkoły i placówki w zakresie liczby uczniów i nauczycieli,
  4. wydawania i cofania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO dla dyrektorów i pracowników prowadzonych szkół i placówek oraz szkół i placówek podlegających wpisowi do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Kielecki.
 38. Opracowywanie planów rzeczowych i finansowych jednostkowych i zbiorczych do działów „Oświata i Wychowanie” i „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” oraz przygotowywania sprawozdań, informacji z realizacji budżetu w tych działach dla potrzeb Zarządu i Rady Powiatu.
 39. Opracowywanie i przedkładanie sprawozdań dotyczących m.in.:
  - stanu organizacyjnego i przygotowania do danego roku szkolnego szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kieleckiego;
  - informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za dany rok szkolny.
 40. Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie finansowania zadań dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 41. Monitorowanie spraw związanych z realizacją doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 42. Podejmowanie działań w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami.
 43. Rozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół w sprawie przyznawania stypendium Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce oraz ustalanie regulaminu przyznawania stypendium.
 44. Przygotowywanie i koordynowanie projektów, które są finansowane z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych programów pomocowych.
 45. Przygotowywanie, zawieranie i realizacja porozumień z instytucjami działającymi na rzecz edukacji, a szczególnie w zakresie kompleksowego wspomagania szkół przez doradców metodycznych i specjalistów.
 46. Dbałość o przygotowanie przez szkoły atrakcyjnej oferty edukacyjnej w oparciu o diagnozę potrzeb prowadzoną we współpracy z Powiatową i Wojewódzką Radą Rynku Pracy.
 47. Współpraca z dyrektorami w zakresie promocji szkół i placówek poprzez organizację i współorganizację imprez kulturalno–oświatowych oraz różnego rodzaju wydarzeń.

Wykaz kart informacyjnych:

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Referat Kultury, Sportu i Turystyki

 • Kierownik: Beata Piotrowska-Wróbel, tel. 41 200 15 91, piętro 3, p. 318
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Wioletta Krzyżanowska, tel. 41 200 15 92, piętro 3, p. 318
  e-mail:
 • Młodszy Referent: Sebastian Wieczorek, tel. 41 200 15 99, piętro 3, p. 317
  e-mail:  
 • Pomoc Administracyjna: Klaudia Cedro,  tel. 41 200 13 91, piętro 3, p. 317
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu turystyki w celu promocji atrakcji turystycznych powiatu.
 2. Organizowanie i współdziałanie w zakresie organizowania powiatowych imprez turystycznych.
 3. Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia i modernizacji szlaków i tras turystycznych.
 4. Inspirowanie działań mających na celu rozwój ruchu turystycznego, w tym tworzenie marki turystycznej powiatu.
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie turystyki i agroturystyki.
 6. Wspieranie rozwoju agroturystyki oraz gromadzenie informacji na temat infrastruktury w agroturystyce.
 7. Tworzenie baz danych związanych z działalnością turystyczną i agroturystyczną.
 8. Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach w zakresie upowszechniania i koordynacji działalności turystycznej na terenie powiatu.
 9. Prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w zakresie określonym w porozumieniu z ROT.
 10. Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury, w zakresie określonym ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez m.in.:
  1. wnioskowanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie decyzji w sprawie wpisania do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji;
  2. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów;
  3. określanie na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w porozumieniu z nim, warunków działalności budowlanej na terenie powiatu lub zarządzanie usunięcia, uporządkowania albo przebudowy poszczególnych budynków lub wydawanie innych stosownych zarządzeń –ze względu na ochronę zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych, wpisanych do rejestru zabytków;
  4. wydawanie decyzji z urzędu lub na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków o zabezpieczeniu dóbr kultury w formie tymczasowego zajęcia w razie uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub wywiezienia dobra kultury bez zezwolenia za granicę bądź też nie zapewnienia dobru kultury należytych warunków konserwacji;
  5. prowadzenie spisu zabytków ewidencjonowanych i wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu;
  6. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
  7. przygotowywanie projektów decyzji o zabezpieczeniu zabytku narażonego na zniszczenie;
  8. przygotowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami;
  9. sporządzanie listy społecznych opiekunów zabytków;
  10. załatwianie spraw organizacyjnych związanych z wydawaniem legitymacji i zaświadczeń społecznym opiekunom zabytków;
  11. przygotowywanie wniosków dla osób, które zostały wytypowane do otrzymania odznaki „za opiekę nad zabytkami”;
  12. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i cofaniem ustanowienia społecznego opiekuna zabytków.
 11. Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie powiatu, w tym organizowanie imprez artystycznych, przeglądów i konkursów.
 12. Sprawowanie stałej opieki nad twórcami kultury, w tym kultury ludowej – malarzami, rzeźbiarzami, poetami i pisarzami.
 13. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród w dziedzinie kultury.
 14. Współdziałanie z wojewódzkimi instytucjami kultury – Biblioteką Publiczną, Wojewódzkim Domem Kultury, Muzeum Narodowym, stowarzyszeniami twórczymi – Związku Literatów Polskich i innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury.
 15. Aktualizacja i monitorowanie umów podpisanych z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach i Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, realizujących w imieniu powiatu zadania ustawowe.
 16. Opracowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków w Dziale 630 – Turystyka, 921 – Kultura, 926 – Sport.
 17. Opracowywanie projektów planów finansowych dla działów „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, „Kultura Fizyczna i Sport” i „Turystyka” oraz przygotowywanie sprawozdań, informacji z realizacji budżetu w tych działach dla potrzeb Zarządu i Rady Powiatu.
 18. Realizacja budżetu w zakresie działalności Wydziału (umowy, wnioski, rozliczenia dotacji, kontrola realizacji zadań itp.).
 19. Tworzenie warunków prawno–organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.
 20. Wspomaganie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w prowadzeniu działalności kulturalnej, sportowej i promocyjnej oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
 21. Opracowywanie projektów zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu do działów „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, „Kultura Fizyczna i Sport” i „Turystyka”.
 22. Współdziałanie w realizacji własnych zadań powiatu z organami administracji rządowej, organami gmin i innych powiatów oraz osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 23. Prowadzenie harmonogramów rzeczowo–finansowych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych w Powiecie Kieleckim i sprawowanie nadzoru nad jego realizacją.
 24. Opracowywanie i nadzór nad realizacją „Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych dla Szkół Powiatu Kieleckiego”.
 25. Udzielanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych w Dziale 630 – Turystyka, 921 – Kultura, 926 – Sport.
 26. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w zakresie przekazywania dotacji na zadania wspierane i zlecone przez powiat kielecki.
 27. Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego przy opracowywaniu Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego.

banery

poprzedni baner
 • 5TBIbU0eXz4-D_9Cm3UgumCt6T2ERG7WtHdrvurMzHJvnORM2uX7kBSE5-T1DNOkmFBmfMu8YLcXC-i5iR7BXw

 • 5tX43wVojHUZihflkUI_e_NhbbI-9oa5eXkji_UOSDtvnORM2uX7kBSE5-T1DNOkmFBmfMu8YLcXC-i5iR7BXw

 • 5-mmvu5SB8LL5p7-uH_SSW3xBxcr0ywcpKNNCXs_iIRvnORM2uX7kBSE5-T1DNOkmFBmfMu8YLcXC-i5iR7BXw

 • zXLeiWw2ttfHpRBJd80c_q-CurQf6Evw_JXDMqTstZBvnORM2uX7kBSE5-T1DNOkmFBmfMu8YLcXC-i5iR7BXw

 • -wL5Eh-8mRZE3Y7wOSFne0nfPbWuBQlxa4N2oXss8gZvnORM2uX7kBSE5-T1DNOkmFBmfMu8YLcXC-i5iR7BXw

 • A7XOV0dNyGp3PH1odPm2Ik5dn6WFzcpgoAacVV0GLZ5vnORM2uX7kBSE5-T1DNOkmFBmfMu8YLcXC-i5iR7BXw

 • qO07wud4y8Dro3TT8nH4Nz9D4T8NDKULI8-WonaWffpvnORM2uX7kBSE5-T1DNOkmFBmfMu8YLcXC-i5iR7BXw

 • 4Z3p7nCUpuoEi9xtwYKPhm2sIWLdI3g-FxpDAauXSKNvnORM2uX7kBSE5-T1DNOkmFBmfMu8YLcXC-i5iR7BXw

 • 1O7XDG-DTs7Swp-_s45DJA4SF2GRqE_oO__aZa-tyHhvnORM2uX7kBSE5-T1DNOkmFBmfMu8YLcXC-i5iR7BXw

 • MRVr9Aw5kqPTHUGSM2w6gdRRN7hiRyJg_fMYDHsNPGTQzB19srLtPCmJin3Dpht6OKUPt4XPrQ_sPkOh4aPn1w

 • _Qg9UnPI5imu7a6NzfwL1HFFBMp8WPjQxOdPEZOrSTvQzB19srLtPCmJin3Dpht6OKUPt4XPrQ_sPkOh4aPn1w

 • kvH1vwJvkDOENzjVtXGRxnqS-BHEyCnNb_OQ3plIejHQzB19srLtPCmJin3Dpht6OKUPt4XPrQ_sPkOh4aPn1w

 • Zv7NQjjODByK6wEJx2Xh_Mz_naAsiCPUDexrKjZPJr7QzB19srLtPCmJin3Dpht6OKUPt4XPrQ_sPkOh4aPn1w

 • tgztMm0AkAgOxH-qEnpzgqs1F6Hr6Im5tDBg-NHac7XQzB19srLtPCmJin3Dpht6OKUPt4XPrQ_sPkOh4aPn1w

 • KLD74IaYFiLJnruZ6kegFI2a6la-U_RyeHbQc2x2tCbQzB19srLtPCmJin3Dpht6OKUPt4XPrQ_sPkOh4aPn1w

następny baner