do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

DyrektorDominika Kąsek

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 2, p. 202
  tel.
  41 200 16 30
  e-mail
   

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, polityki społecznej, nadzoru nad powiatowymi jednostkami służby zdrowia oraz orzekania o niepełnosprawności.

W skład Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wchodzą:

 • Referat zdrowia,
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Referat Zdrowia

Zadania referatu:

 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. przygotowywanie dokumentów związanych z uchwalaniem statutów powiatowych zakładów opieki zdrowotnej;
 3. przygotowywanie projektów uchwał powołujących rady społeczne w zakładach opieki zdrowotnej;
 4. organizowanie konkursów na dyrektorów powiatowych jednostek służby zdrowia oraz przygotowywanie okresowych ocen pracy dyrektorów;
 5. prowadzenie okresowych ocen realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielania świadczeń w nadzorowanych jednostkach;
 6. tworzenie i aktualizacja bazy danych o działalności powiatowych jednostek służby zdrowia;
 7. bieżące monitorowanie pracy nadzorowanych jednostek organizacyjnych i przedstawianie okresowych sprawozdań oraz wniosków Zarządowi Powiatu;
 8. prowadzenie okresowych kontroli w powiatowych zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
 9. współdziałanie w opracowywaniu planów finansowych powiatowych jednostek ochrony zdrowia oraz nadzór nad ich realizacją;
 10. przedstawianie organom powiatu dokumentów opracowywanych przez dyrektorów powiatowych jednostek służby zdrowia tj.:
  1. rocznych sprawozdań finansowych (bilansów);
  2. sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych,
  3. informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze,
  4. raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej,
  5. programów naprawczych.
 11. opracowywanie projektów planów rzeczowych i finansowych w działach:
  1. „Ochrona Zdrowia”,
  2. „Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej”, oraz nadzór nad realizacją tych planów.
 12.  tworzenie i aktualizacja bazy danych na temat infrastruktury i wyposażenia powiatowych jednostek służby zdrowia;
 13. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu;
 14. współpraca z Wojewodą Świętokrzyskim, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie zdrowia publicznego;
 15. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu;
 16. tworzenie programów w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz nadzorowanie realizacji tych programów przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne, przygotowywanie Radzie informacji o realizacji tych programów;
 17. przygotowywanie dla organów Powiatu projektów opinii dotyczących wojewódzkich planów zdrowotnych;
 18. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 19. analiza stanu zdrowia populacji i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich propozycji dla organów Powiatu;
 20. przygotowywanie propozycji rozwiązań dla organów powiatu w zakresie polityki społecznej;
 21. analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia oraz współpraca ze środowiskiem medycznym;
 22. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją programów celowych w zakresie pomocy społecznej;
 23. współpraca z samorządowymi gminnymi zakładami opieki zdrowotnej oraz Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu;
 24. obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach;
 25. koordynowanie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego;
 26. prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem alkoholizmowi i narkomanii;
 27. przygotowywanie propozycji i dokumentów w sprawach organizowania na terenie powiatu zakładów lecznictwa odwykowego oraz izb wytrzeźwień;
 28. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu;
 29. prowadzenie rejestrów aktów prawnych organów powiatu oraz rejestrów kancelaryjnych Wydziału Zdrowia;
 30. realizacja zadań wynikających z ustawy o kombatantach i osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
 31. realizowanie zadań z ustawy o repatriacji:
  1. wypłacanie repatriantom oraz przybywającym z nimi członkom najbliższej rodziny jednorazowej pomocy na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu;
  2. przyznawanie i wypłacanie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terenie Powiatu.
 32. prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 33. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;
 34. prowadzenie ewidencji i opiniowanie statutów stowarzyszeń;
 35. wnioskowanie do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia;
 36. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zadania zespołu:

 1. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
 2. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia;
 3. wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 4. wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych spełniających warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
 5. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa;
 6. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami służby zdrowia w zakresie orzecznictwa;
 7. przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji do powołania składu orzekającego;
 8. prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów związanych z zadaniami orzeczniczymi;
 9. wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

banery

poprzedni baner
 • TITqxt-C1VQq1kO6tjlk18UbS0nDqQo0RDh7AQA8yoj6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • WH8v-FaTP7ZryWpQL5kt_UjXb1Qnma0lS3wfdHn3s9z6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • VxbZwh1vsD8FJWikpTE8ldvNWCV8PkfBlPCBh_guhWf6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • uvDaHu3gLIL8id63kJujYJuf-bpMz1EIKATFtQ38e8v6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • dfqhw1LIBdKvXy2r7jWUD1YEABoT9gLCYZy7eZV1k_T6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • ZJYAM1j51vC9_t42ddpyB39nZtcbzUeWRZkXacwCPZf6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • Sy8KKdPiyPdfHjnkd78hOB8lzLk6QmKGrWTNv5rAx5r6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • CF6rPSQATAgFnC9opPecOl-Uzk_9DwDz8v22V5xHLh36zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • 6ZS4r545Yynd_kzgF4Bum_g35WreGFOkPQe0h5i5n0j6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • M_gXeIQbZ1GtZfEGj12wXohcroZc91OjSSzssh2yMVxl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • mTZupfOFElkibNOeTmLw7eJSGCDOXA1NSfSA9p1yEutl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • SyH61tsSBWK5xqrpCu2t1jPPtP-YIQQ7IPfdjw7FfYpl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • 2u7CfdpydlotK677UC41DydftYGTTjMZ_r0G8Vq0c_xl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • RuJQL0iUdi-g7uIA3qfizhtPt7jlHk_WDkA3fdV1Rqxl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • xP2Qi_0leHFSY42Q4iyF_ng3s3oi-YdZwceo2AZuxupl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

następny baner