do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, polityki społecznej, nadzoru nad powiatowymi jednostkami służby zdrowia oraz orzekania o niepełnosprawności.

W skład Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wchodzą:

 • Referat Zdrowia,
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Referat Zdrowia

 • Główny Specjalista: Joanna Paluch, tel. 41 200 16 33, piętro 2, p. 202
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Dominika Kąsek, tel. 41 200 16 34, piętro 2, p. 202
  e-mail:
 • Inspektor: Joanna Grela-Bąk, tel. 41 200 16 31, piętro 2, p. 201
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z uchwalaniem statutów powiatowych zakładów opieki zdrowotnej.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał powołujących rady społeczne w zakładach opieki zdrowotnej.
 4. Organizowanie konkursów na dyrektorów powiatowych jednostek oraz przygotowywanie okresowych ocen pracy dyrektorów.
 5. Prowadzenie okresowych ocen realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielania świadczeń w nadzorowanych jednostkach.
 6. Tworzenie i aktualizacja bazy danych o działalności powiatowych jednostek służby zdrowia.
 7. Bieżące monitorowanie pracy nadzorowanych jednostek powiatowych i przedstawianie okresowych sprawozdań oraz wniosków Zarządowi Powiatu.
 8. Prowadzenie okresowych kontroli w powiatowych zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
 9. Współdziałanie w opracowywaniu planów finansowych powiatowych jednostek ochrony zdrowia oraz nadzór nad ich realizacją.
 10. Przedstawianie organom powiatu dokumentów opracowywanych przez dyrektorów powiatowych jednostek służby zdrowia tj.: 
  - rocznych sprawozdań finansowych (bilansów),
  - sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych,
  - informacji o przebiegu wykonania planów finansowych z I półrocze,
  - raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej,
  - programów naprawczych.
 11. Opracowywanie projektów planów rzeczowych i finansowych w działach:
  1. Ochrona Zdrowia,
  2. Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej” oraz nadzór nad realizacją tych planów.
 12. Tworzenie i aktualizacja bazy danych na temat infrastruktury i wyposażenia powiatowych jednostek służby zdrowia.
 13. Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu.
 14. Współpraca z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizowanych na terenie powiatu programów polityki zdrowotnej.
 15. Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu.
 16. Tworzenie programów w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz nadzorowanie realizacji tych programów przez komórki organizacyjne Starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne, przygotowywanie Radzie Powiatu informacji o realizacji tych programów.
 17. Przygotowywanie dla organów powiatu projektów opinii dotyczących wojewódzkich planów zdrowotnych.
 18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 19. Analiza stanu zdrowia populacji i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich propozycji dla organów powiatu.
 20. Przygotowywanie propozycji rozwiązań dla organów powiatu w zakresie polityki społecznej.
 21. Analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia oraz współpraca ze środowiskiem medycznym.
 22. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją programów celowych w zakresie pomocy społecznej.
 23. Współpraca z samorządowymi gminnymi zakładami opieki zdrowotnej oraz Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu.
 24. Obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.
 25. Koordynowanie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego.
 26. Prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem alkoholizmowi i narkomanii.
 27. Przygotowywanie propozycji i dokumentów w sprawach organizowania na terenie powiatu zakładów lecznictwa odwykowego oraz izb wytrzeźwień.
 28. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
 29. Prowadzenie rejestrów aktów prawnych organów powiatu oraz rejestrów kancelaryjnych Wydziału Zdrowia.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Przewodnicząca: Wiesława Knez, tel. 41 200 16 44, poziom 0, p. 59
  e-mail:
 • Sekretarz: Tadeusz Smyrak, poziom -1, p. 046
  e-mail:
 • Doradca Zawodowy: Urszula Jończyk, tel. 41 200 16 36, poziom 0, p. 52
  e-mail:
 • Specjalista: Agata Barcicka, tel. 41 200 16 41, poziom 0, p. 56
  e-mail:
 • Inspektor: Katarzyna Papciakowska, tel. 41 200 16 37, poziom 0, p. 52
  e-mail:
 • Podinspektor: Edyta Siekańska – Trojan, tel. 41 200 16 40, poziom 0, p. 56
  e-mail:
 • Referent: Katarzyna Kasperek, tel. 41 200 16 39, poziom 0, p. 56
  e-mail:
 • Referent: Magdalena Słowińska, tel. 41 200 16 35, poziom 0, p. 51
  e-mail:
 • Pracownik Socjalny: Renata Adamiec, tel. 41 200 16 46, poziom 0, p. 60
  e-mail:
 • Pracownik Socjalny: Anita Król, tel. 41 200 16 45, poziom 0, p. 60
  e-mail:
 • Pomoc Administracyjna: Aneta Smulczyńska, poziom 0, p. 51, tel. 41 200 15 73
  e-mail:

Zadania zespołu:

 1. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.
 2. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.
 3. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 4. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych spełniających warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa
 6. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami służby zdrowia w zakresie orzecznictwa.
 7. Przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji do powołania składu orzekającego.

banery

poprzedni baner
 • TITqxt-C1VQq1kO6tjlk18UbS0nDqQo0RDh7AQA8yoj6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • WH8v-FaTP7ZryWpQL5kt_UjXb1Qnma0lS3wfdHn3s9z6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • VxbZwh1vsD8FJWikpTE8ldvNWCV8PkfBlPCBh_guhWf6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • uvDaHu3gLIL8id63kJujYJuf-bpMz1EIKATFtQ38e8v6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • dfqhw1LIBdKvXy2r7jWUD1YEABoT9gLCYZy7eZV1k_T6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • ZJYAM1j51vC9_t42ddpyB39nZtcbzUeWRZkXacwCPZf6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • Sy8KKdPiyPdfHjnkd78hOB8lzLk6QmKGrWTNv5rAx5r6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • CF6rPSQATAgFnC9opPecOl-Uzk_9DwDz8v22V5xHLh36zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • 6ZS4r545Yynd_kzgF4Bum_g35WreGFOkPQe0h5i5n0j6zC7ZCcnzBKJoW0_rVuDL17jwvAS4H_ADi7ihvd6FKQ

 • M_gXeIQbZ1GtZfEGj12wXohcroZc91OjSSzssh2yMVxl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • mTZupfOFElkibNOeTmLw7eJSGCDOXA1NSfSA9p1yEutl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • SyH61tsSBWK5xqrpCu2t1jPPtP-YIQQ7IPfdjw7FfYpl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • 2u7CfdpydlotK677UC41DydftYGTTjMZ_r0G8Vq0c_xl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • RuJQL0iUdi-g7uIA3qfizhtPt7jlHk_WDkA3fdV1Rqxl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

 • xP2Qi_0leHFSY42Q4iyF_ng3s3oi-YdZwceo2AZuxupl5GNpx6AHzICDUa1Q_-lvgBNwM6sz2zuGf9QmXgy7mw

następny baner