do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

DyrektorEwa Kiniorska

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 331
  tel.
  41 200 15 67
  e-mail
   

Wydział Strategii i Rozwoju realizuje zadania w zakresie opracowywania i realizacji dokumentów strategicznych Powiatu, jak również przygotowywaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz udzielaniem zamówień publicznych.

W skład Wydziału Strategii i Rozwoju wchodzą

 • Referat strategii, rozwoju i funduszy,
 • Referat zamówień publicznych.

 

Referat strategii, rozwoju i funduszy

Zadania referatu:

 1. opracowanie projektów strategii, programów i planów dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu;
 2. monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu i innych dokumentów planistycznych;
 3. opracowanie sprawozdań na temat stanu realizacji zadań wynikających z dokumentów planistycznych Powiatu oraz przedstawienie zagrożeń w ich realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji;
 4. organizowanie i koordynowanie procesu naboru i wyboru projektów własnych Powiatu przeznaczonych do współfinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych i krajowych;
 5. opracowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne na zadania wskazane przez Zarząd;
 6. informowanie mieszkańców powiatu o szkoleniach, nowych projektach i możliwości pozyskiwania środków pomocowych;
 7. pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do realizacji projektów, a także koordynacja współpracy z tego rodzaju partnerami;
 8. opracowywanie na potrzeby Starosty oraz Zarządu informacji o realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych prowadzonych przez wydziały, samodzielne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne;
 9. monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie efektywnego udziału Powiatu w programach pomocowych;
 10. koordynowanie i monitorowanie procesu przygotowania wniosków w przypadku zlecenia prac w tym zakresie podmiotom zewnętrznym;
 11. bieżące śledzenie i przekazywanie do wydziałów, samodzielnych komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych informacji o możliwościach pozyskania i wykorzystania środków pomocowych;
 12. współpraca z wydziałami, samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków finansowych z programów pomocowych;
 13. pozyskiwanie i gromadzenie danych dotyczących podmiotów gospodarczych funkcjonujących w powiecie i analiza rynku w celu określania kierunków rozwoju Powiatu;
 14. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu wspierania przedsiębiorczości w celu promowania sektora małej i średniej przedsiębiorczości Powiatu;
 15. prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych przy współpracy z gminami Powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości;
 16. opracowywanie informacji i ofert gospodarczych dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych;
 17. współpraca w dziedzinie promocji gospodarczej z samorządami terytorialnymi, instytucjami rozwoju regionalnego, lokalnego oraz środowiskiem biznesowym na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 18. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wydziałami oraz samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych;
 19. koordynowanie działań w zakresie współpracy międzynarodowej nawiązywanej przez Powiat oraz sporządzanie raportów z tej współpracy na potrzeby Starosty.

 Referat zamówień publicznych

 • Kierownik: Magdalena Naplocha, tel. 41 200 13 24, piętro 3, p. 305
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  a) przygotowywanie zarządzeń w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
  b) koordynowanie procesu przygotowywania przez Komisję Przetargową we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  c) przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  d) udział w pracach Komisji Przetargowej, w zakresie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
  e) przygotowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
  f) prowadzenie korespondencji i dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań.
 2. opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych udzielanych przez Starostwo;
 3. prowadzenie „Centralnego rejestru zamówień publicznych Starostwa”;
 4. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
 5. koordynacja działań komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie realizacji zamówień, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

banery

poprzedni baner
 • 9lPZALBN7LkjHWyMuu9UQeZ1UX4NWrNSvit29QIFln0EGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • NfIF4gSHpZ4cIACe8_N5xUkmdP577SyRqVjLCf26nJAEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • 8Z-Elql9dFssY8yQlAQ_qkDvoQ6HD41kkla8MFCSooEEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • gAhDUK83pPM8GPgmaf8O2-XBfwypjib1DQjCjxsxE14EGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • XjdDliM6MuNyQzIYxxlPbK0V13Ys6MMTZzFkBzG5LxYEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • Vvqfmz2iwBvAz07yxxFGUPrtowPzjZDIjEl5Gn6a_KgEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • -XBLabSsPg4pKmExUVHoN03wGFD0xFCl6G1n8rxEpmkEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • Fhi5rxpFyamRN4rSj5MZHC-mlJ7RM-CaSL7U0pCCF0sEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • F5ueMZ94OiTQLeHqsQEBxMmJzTTjQ1nslweyuDwRU8UEGKQtyYOHnuGiXrFp-MyaDeXWn4g-AkxXsA4EO_F-FQ

 • k2-ncb5uGiJXpwZqKLflrfGEssx6t_yPLlqkwk8fW4dLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • t2M0rvE70UmwZwvahHRcDSTCgNmYy2HeFDaKnJOMD-xLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • uW1bIyg66FNQVjuNr5feVVR0nj3R5RAvwnYak-9aEmZLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • BWLBW2PS85xz64_ixfCqE3Cosyb39EqB4xkTiaKBh7ZLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • oYaLilTWiYzf94EITHDhmGM4PD6yROGOd-23nJdw__dLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

 • aor5e2goo2BYV-gMAfV--mxvFoGFtXmb5RsL65XrllxLOhH3QGNON8ofHWiss5CrClQuNxThHiI_GEWUiPq7Gg

następny baner