do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska

DyrektorZenon Pedrycz

 • adres wydziału
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 355
  tel.
  41 200 14 70
  e-mail
   

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, ustawy o lasach i ustawy o odpadach.

1. W skład Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska – symbol „RO” wchodzą:

 • Referat Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Referat Środowiska,
 • Geolog Powiatowy

2. W ramach wydziału funkcjonuje samodzielne stanowisko Geologa Powiatowego przy pomocy, którego Starosta wykonuje zadania na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 

 

Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • Kierownik: Rafał Kozieł, tel. 41 200 14 72, piętro 3, p. 349
  e-mail:

Zadania referatu

W zakresie ochrony gruntów rolnych i gospodarki gruntami rolnymi:

 1. wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej i ich ochroną przed erozją;
 2. rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, w tym ustalaniem w drodze decyzji kierunku i terminu rekultywacji gruntów na cele rolnicze oraz uznawaniem rekultywacji gruntów za zakończoną;
 3. uzgadnianiem projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych;
 4. kontrolą stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych;
 5. przeprowadzaniem kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;

  W zakresie leśnictwa i ochrony przyrody:

 6. przyznawaniem środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, w wyniku m.in.: oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, pożarów innych klęsk żywiołowych;
 7. nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 8. wykonywaniem i nadzorowaniem wykonania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu;
 9. zezwalaniem na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będących własnością gmin lub utrudniających widoczność sygnałów i pociągów, oraz stanowiących przeszkodę lotniczą;
 10. ustalanie wysokości odszkodowań m.in.: za usunięcie drzew lub krzewów, ustawienie zasłon odśnieżnych i innych urządzeń oraz utrzymywanie pasów przeciwpożarowych, w tym związanych z rozbudową lub zmianą cech lotniska;
 11. wydawaniem decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny;
 12. dokonywaniem oceny udatności upraw i przekwalifikowywaniem z urzędu gruntu rolnego na leśny jeżeli zalesienia dokonano ze środków Unii Europejskiej;
 13. naliczaniem i wstrzymywaniem wypłat środków pieniężnych za przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesienie i prowadzenie upraw leśnych;
 14. wydawaniem decyzji o przekazaniu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej na nabywcę gruntu, w przypadku jego sprzedaży;
 15. rejestracją zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (tzw. CITES);
 16. określanie w drodze decyzji zadań w przypadku nie wykonania obowiązku dotyczącego kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów;
 17. przygotowywanie decyzji w sprawie przekazania w Zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

  W zakresie łowiectwa:

 18. zezwoleniami na posiadanie i hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 19. zezwoleniami na przetrzymywanie zwierzyny oraz na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
 20. wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich;
 21. przyjmowania pisemnych oświadczeń o zakazie wykonywania polowania, składanych przez osoby fizyczne albo użytkowników wieczystych nieruchomości wchodzących w skład obwodu łowieckiego;
 22. współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu swoich zadań.

 

Referat Środowiska

 • Kierownik: Dorota Skalska, tel. 41 200 14 71, piętro 3, p. 354
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. pozwoleniami zintegrowanymi;
 2. wydawaniem decyzji eksploatacyjnych dla średnich obiektów energetycznego spalania paliw;
 3. ustalaniem wymagań dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 4. opiniowaniem projektów uchwał zarządu województwa wprowadzających ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których występuje spalanie paliw;
 5. programami działań i decyzjami o dopuszczalnym poziomie hałasu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 6. powiatowym programem ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu;
 7. opiniowaniem programów i planów działań dotyczących ochrony powietrza, przedkładanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej;
 8. tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu;
 9. działaniami w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko;
 10. decyzjami zobowiązującymi prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego;
 11. nakładaniem obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 12. przenoszeniem praw i obowiązków w drodze decyzji na zainteresowanego nabyciem całej instalacji;
 13. udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;
 14. kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty;
 15. rekultywacją powierzchni ziemi w przypadkach określonych w ustawie prawo ochrony środowiska;
 16. prowadzeniem okresowych badań jakości gleby i ziemi oraz rejestrowanie informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi;
 17. identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządzanie ich wykazu i przekazywanie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska;
 18. sporządzaniem opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których starosta jest właściwy do wydawania pozwolenia zintegrowanego;
 19. opracowywaniem tematyki, zakresu merytorycznego i sposobu realizacji konkursów ekologicznych;

  W zakresie gospodarki wodnej:

 20. nadzorem nad działalnością spółek wodnych;
 21. przygotowywaniem opinii o powołaniu i odwołaniu kierownika nadzoru wodnego;
 22. stwierdzanie przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
 23. ustalanie na wniosek właściciela nieruchomości wysokości odszkodowania za szkody powstałe z ograniczenia prawa własności;

  W zakresie ochrony powietrza:

 24. handlem uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych;
 25. wydawaniem zezwoleń i uprawnień dla prowadzących instalacje emitujące do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje zanieczyszczające, objęte krajowym systemem handlu uprawnienia do emisji;

  W zakresie rybactwa śródlądowego:

 26. wydawaniem i rejestracją kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego;
 27. rejestracją sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;
 28. inicjowaniem i opiniowaniem powołania Społecznej Straży Rybackiej oraz wydawaniem legitymacji strażnika Społecznej Rady Rybackiej;

  W zakresie gospodarowania odpadami:

 29. decyzjami regulującymi gospodarkę wytwarzanymi odpadami wydobywczymi;
 30. zezwoleniami na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami;
 31. nadzorem nad prawidłowością działalności posiadaczy odpadów, którym wydano decyzje regulujące postępowanie z odpadami;
 32. zezwoleniami na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz wydawaniem zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 33. tworzenie miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, dla zatrzymanych pojazdów wraz z odpadami;
 34. nakładaniem obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków lub gospodarowaniem takimi odpadami;
 35. uzupełnianiem informacji o zezwoleniach na zbieranie, wytwarzanie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Geolog Powiatowy

 • Agata Spiżewska, tel. 41 200 16 70, piętro 3, p. 345
  e-mail:  

Zadania:

 1. wykonywanie zadań organu administracji geologicznej pierwszej instancji w zakresie:
  a) spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych lub w określonych przypadkach wnoszenie sprzeciwu dotyczącego wykonywania robót geologicznych,
  b) spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznej w drodze decyzji lub w określonych przypadkach przekazywanie dokumentacji do właściwych miejscowo organów administracji geologicznej.
 2. prowadzenie spraw dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m3 , a działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
 3. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji;
 4. gromadzenie i analiza informacji o naliczeniu opłaty eksploatacyjnej oraz kopii dowodów jej uiszczenia przez przedsiębiorców posiadających koncesję, a w przypadku ich nieprzedłożenia, wymierzanie opłat w drodze decyzji;
 5. przyjmowanie i analiza informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, corocznie przedkładanej przez przedsiębiorców;
 6. prowadzenie i aktualizacja Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie danych dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
 7. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych;
 8. nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzenia dokumentacji geologicznej;
 9. gromadzenie, archiwizowanie i umożliwianie nieodpłatnego zapoznawania się ze zgromadzoną informacją geologiczną na wniosek zainteresowanego podmiotu;
 10. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 11. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej;
 12. odmawianie w drodze decyzji udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie;
 13. opiniowanie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych będących we właściwościach Starosty oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 14. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 15. opiniowanie wniosków o podjęciu lokalizacyjnej inwestycji mieszkaniowych w odniesieniu do terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują;
 16. uzgadnianie wniosków o pojęciu uchwały lokalizacyjnej inwestycji mieszkaniowych w odniesieniu terenów występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz przestrzeni objętych wyznaczonymi terenami górniczymi dla kopalin stanowiących przedmiot działalności wydobywczej;
 17. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.

banery

poprzedni baner
 • DmFdV4CHrt2XC4DAdEqXHQY5-YRcC1LxVckbQxyjC-7fxmYXHlHSWe4h3Y6ypovE1RWa0RPJfSOZPlDxgIYK2A

 • WgGgba38YZRzutO06VNOgu_4xRNP0axEh-rMUNqDX3zfxmYXHlHSWe4h3Y6ypovE1RWa0RPJfSOZPlDxgIYK2A

 • MVxcFKS37EZVg8Ehg5oapvmrVgQXYO82PTEGB5fh8E_fxmYXHlHSWe4h3Y6ypovE1RWa0RPJfSOZPlDxgIYK2A

 • 2CUTiZnHrUfgYmh_tw-LDUOmNTGw-WgAjcPiYhKhoFPfxmYXHlHSWe4h3Y6ypovE1RWa0RPJfSOZPlDxgIYK2A

 • IsdHk24lAH9Ioy5xeLSGH0HjHqu6BZDQNieSYAVL3dDfxmYXHlHSWe4h3Y6ypovE1RWa0RPJfSOZPlDxgIYK2A

 • KpPAJn61PEwKAwElY5UIyemnis80XO21uEXru86MvHffxmYXHlHSWe4h3Y6ypovE1RWa0RPJfSOZPlDxgIYK2A

 • bGiqY_8LN036Bbidk4acCiC_ENuYaFoj7E_uV_fzEm7fxmYXHlHSWe4h3Y6ypovE1RWa0RPJfSOZPlDxgIYK2A

 • uv3mWnQLkpxqTOddn8nJTSIPvosJJW7RwgXk0ZD6vxjfxmYXHlHSWe4h3Y6ypovE1RWa0RPJfSOZPlDxgIYK2A

 • d8ZSjZi0roo2uH-TycDQTngPHrFYJ40gnmHIhYjhyPHfxmYXHlHSWe4h3Y6ypovE1RWa0RPJfSOZPlDxgIYK2A

 • NBe28ZGn3w5R5fl1Iw9hzOH7LynWUABP9SdV8xMSirYYa0Cf_mJBqh8pfSwl6su2_Afjta37m5dLiILW0WdDOw

 • g4MPICGO4Bs2LMNSw7Ca8_0HLutHrTARFL_pVIj73mYYa0Cf_mJBqh8pfSwl6su2_Afjta37m5dLiILW0WdDOw

 • jvR5IMSAVJ2F3ERCbF6Ate_uc5xyNp9nvQbGBsQ5UDgYa0Cf_mJBqh8pfSwl6su2_Afjta37m5dLiILW0WdDOw

 • ZbCvD_48CJzg9KLs3fDPEXiHvp9GvDYeaoQZh64lXFUYa0Cf_mJBqh8pfSwl6su2_Afjta37m5dLiILW0WdDOw

 • uiCa_klLaP3y-7MZi_ogbScODtOZ7tuMiVO8iT4SvxkYa0Cf_mJBqh8pfSwl6su2_Afjta37m5dLiILW0WdDOw

 • n9InxCEhJIRUILcw3PNpWsYJ4jD2RVhgqIlZ9Jkon7gYa0Cf_mJBqh8pfSwl6su2_Afjta37m5dLiILW0WdDOw

następny baner