do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

p.o. NaczelnikaZenon Pedrycz

 • adres wydziału
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 355
  tel.
  41 200 14 70
  e-mail
   
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15-15.15

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i ustawy o lasach.

W skład Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wchodzą:

 • Referat Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • Kierownik: Rafał Kozieł, tel. 41 200 14 72, piętro 3, p. 349
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Joanna Pytel, tel. 41 200 14 75, piętro 3, p. 351
  e-mail:
 • Specjalista: Robert Boś, tel. 693 539 240, piętro 3, p. 351
  e-mail:
 • Specjalista: Andrzej Tarnowski, tel. 693 539 225, piętro 3, p. 356
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Andrzej Telecki, tel. 41 200 14 73, piętro 3, p. 350
  e-mail:
 • Inspektor: Dariusz Cieślik, tel. 693 539 239, piętro 3, p. 351
  e-mail:
 • Podinspektor: Stanisław Litwiński, tel. 693 539 220, piętro 3, p. 356
  e-mail:
 • Referent: Justyna Mazur, tel. 41 200 14 74, piętro 3, p. 350
  e-mail:
 • Pomoc Administracyjna: Agata Morawska, tel. 41 200 14 76, piętro 3, p.351
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
 2. Wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.
 3. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją na cele rolnicze gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dotyczących rekultywacji w przypadkach określonych w art.22 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 5. Kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych.
 7. Wydawanie zaświadczeń o uznaniu nadwyżki inwentarza żywego ponad ilości wymienione w §1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika, które nie podlegają egzekucji sądowej oraz w art. 829, pkt 3. kodeksu postępowania cywilnego za niezbędną do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 8. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy weterynarii w sprawach profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warunków hodowli  i warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania zakaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych oraz chorób odzwierzęcych.
 9. Współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu swoich zadań.
 10. Określanie w drodze decyzji zadań w przypadku nie wykonania obowiązku dotyczącego kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów.
 11. Zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów.
 12. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody powstałej w lasach w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi zagrażających trwałości lasów.
 13. Przyznawanie na wniosek właściciela środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 14. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
 15. Uznawanie, w drodze decyzji, lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru - w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 16. Określanie w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
 17. Zlecanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
 18. Zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art.19, ust.3 ustawy o lasach.
 19. Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków właścicieli lasów do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.
 20. Zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu.
 21. Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 22. Wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19, ust.3 ustawy o lasach.
 23. Nakazywanie wykonania obowiązków i zadań w drodze decyzji, jeżeli właściciel lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art.13 ustawy o lasach albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art.19, ust.3 ustawy o lasach.
 24. Przygotowywanie decyzji w sprawie przekazania w Zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 25. Wydawanie opinii dla nadleśnictw w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 26. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny – w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 27. Wyrażanie zgody – na okres do 6 miesięcy – na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny.
 28. Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 29. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego.
 30. Rozliczanie otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami.
 31. Wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę.
 32. Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 33. Prowadzenie rejestru posiadania i hodowania zwierząt (zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków) podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie do rejestru.
 34. Zezwalanie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy (na gruntach nieleśnych).
 35. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu w przypadku stwierdzenia, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia, a następnie uproszczonym planem urządzenia lasu.
 36. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przekazaniu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej na nabywcę gruntu, w przypadku jego sprzedaży.
 37. Prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem decyzji o wstrzymaniu wypłat ekwiwalentu oraz nakazywaniem zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu.
 38. Prowadzenie spraw dotyczących dokonywania oceny udatności upraw.
 39. Przekwalifikowywanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokona-no na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 40. Uzgadnianie inwestycji w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub decyzji o warunkach zabudowy w części do-tyczącej ochrony gruntów rolnych.
 41. Wydawanie decyzji, na wniosek zarządu kolei, o usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo po-wodujących zaspy śnieżne.
 42. Ustalanie wysokości odszkodowania za usunięcie drzew, ustawione zasłony odśnieżne, założone żywopłoty oraz urządzanie oraz utrzymywanie pasów przeciwpożarowych w przypadku braku umowy stron.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Kierownik: Dorota Skalska, tel. 41 200 14 71, piętro 3, p. 354
  e-mail:
 • Główny specjalista: Magdalena Kędzierska, tel. 41 200 14 87, piętro 3, p. 356
  e-mail: 
 • Starszy Inspektor: Anna Gościniewicz, tel. 41 200 14 79, piętro 3, p.352
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Agnieszka Pulut-Lasota, tel. 41 200 14 78, piętro 3, p. 352
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Magdalena Kumor, tel. 41 200 14 86, piętro 3, p. 353
  e-mail:  

Zadania referatu:

 1. Opiniowaniem przedłożonych przez marszałka województwa programów ochrony powietrza służących osiągnięciu dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu dla stref, w których choćby jedna substancja przekraczała poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji.
 2. Opiniowaniem przedłożonych przez wojewodę planów działań krótkoterminowych ustalających działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.
 3. Wydawaniem pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji.
 4. Nakładaniem w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji.
 5. Odmową wydania pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, której eksploatacja powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych lub standardów jakości powietrza.
 6. Prowadzeniem postępowań kompensacyjnych zmierzających do wydania pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nowo wybudowanych lub istotnie zmienionych na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza.
 7. Cofaniem lub ograniczeniem bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z innych instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym w zakresie, w jakim uczestnicy postępowania wyrazili zgodę.
 8. Stwierdzaniem wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu wydanej w wyniku przeprowadzonego postępowania kompensacyjnego, jeżeli nie stanie się ona wykonalna w terminie dwóch lat od jej wydania.
 9. Przyjmowaniem zgłoszeń instalacji zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłu lub gazu do powietrza.
 10. Wydawaniem pozwoleń zintegrowanych.
 11. Przedkładaniem kopii wniosku i wydanego pozwolenia zintegrowanego ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
 12. Dokonywaniem analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych.
 13. Zapewnieniem udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego.
 14. Orzekaniem o wygaśnięciu, cofnięciu i ograniczeniu pozwolenia zintegrowanego.
 15. Ustalaniem w drodze decyzji wymagań z zakresu ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 16. Sporządzaniem map akustycznych.
 17. Wnioskowaniem o wprowadzenie ograniczeń lub zakazów używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach wodnych.
 18. Tworzeniem programu działań, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.
 19. Wnioskowaniem o uchwalenie programu działań, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.
 20. Przekazywaniem map akustycznych zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
 21. Wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia prze-kroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu poza zakładem, na terenie którego prowadzona jest działalność powodująca przekroczenia (hałas).
 22. Zmianą decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w razie zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, na które oddziałuje hałas, utraty mocy lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenów objętych oddziaływaniem hałasu z zakładu lub zmiany obowiązujących norm i przepisów, a także na skutek powstania nowych źródeł hałasu.
 23. Nakładaniem w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową lub lotniskiem, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów.
 24. Przyjmowaniem od zarządzającego drogą, linią kolejową lub lotniskiem z zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach fragmentów mapy akustycznej obejmującej teren powiatu.
 25. Stwierdzanie w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 26. Ustalanie, w drodze decyzji, na wniosek właściciela nieruchomości wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek:
 27. Ustalanie, w drodze decyzji, na wniosek właściciela nieruchomości wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek:
  1. określenia przez wojewodę, w sytuacjach nadzwyczajnych, w drodze aktu prawa miejscowego, określenia rozmiaru i czasu korzystania z każdej wody na potrzeby zwalczania poważnych awarii, klęk żywiołowych, pożarów lub innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieżenia poważnemu i nagłemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości, którego w inny sposób nie można uniknąć,
  2. ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanowionej przez wojewodę w drodze aktu prawa miejscowego,
  3. ustanowienia przez wojewodę w drodze aktu prawa miejscowego, obszaru ochronnego wskazującego ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego oraz granic tego obszaru,
  4. ustanowienia przez wojewodę w drodze aktu prawa miejscowego, planu utrzymania wód,
  5. ustanowienia w drodze uchwały będącej aktem prawa przez radę powiatu na wniosek właściwej służby państwowej, strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych, określającej zakazy, nakazy lub ograniczenia oraz obszary, na której obowiązują.
 28. Zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej oraz jego zmian.
 29. Odmawianie zatwierdzenia statutu spółki wodnej w przypadku stwierdzenia niezgodności statutu z prawem.
 30. Orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwały organów spółki wodnej, podjętej w zakresie działalności.
 31. Rozwiązywanie, w drodze decyzji, spółki wodnej, jeżeli nastąpiły przesłanki określone w przepisach ustawy Prawo wodne.
 32. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
 33. Ustalanie wysokości wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej.
 34. Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.
 35. Wydawaniem kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego.
 36. Rejestracją sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
 37. Rejestracją sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa.
 38. Wnioskowaniem do rady powiatu o powołanie społecznej straży rybackiej albo wyrażanie zgody na utworzenie społecznej straży rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa.
 39. Wystawianiem legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
 40. Wydawaniem zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej wyłącznie na wodach nie za-liczonych do wód śródlądowych żeglownych.
 41. Wydawaniem zezwoleń w drodze decyzji na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów, dla przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany oraz zbierania lub transportu odpadów.
 42. Odmawianiem wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, unieszkodliwiania, zbierania odpadów.
 43. Wzywaniem posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, unieszkodliwiania, zbierania odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń, jeżeli narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem.
 44. Cofaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, unieszkodliwiania, zbierania odpadów, w drodze decyzji bez odszkodowania z możliwością nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli posiadacz odpadów mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa niegodnie z wydanym zezwoleniem.
 45. Prowadzeniem rejestrów w zakresie odzysków unieszkodliwiania, zbierania odpadów dla posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz przekazywaniem marszałkowi województwa łącznych zestawień tych rejestrów.
 46. Zatwierdzaniem programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.
 47. Wydawaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 48. Wydawaniem zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 49. Orzekaniem o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz zwrocie ustanowionego zabezpieczenia, a także o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku.
 50. Udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.
 51. Prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej.
 52. Odmawianiem w drodze decyzji udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.
 53. Wnioskowaniem do rady powiatu o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 54. Opracowywaniem i przedkładaniem radzie powiatu celem przyjęcia do realizacji powiatowego programu ochrony środowiska.
 55. Opracowywaniem i przedkładaniem radzie powiatu raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska.
 56. Przenoszeniem praw i obowiązków w drodze decyzji na zainteresowanego nabyciem całej instalacji.
 57. Zobowiązywaniem, w drodze decyzji prowadzącego instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.
 58. Nakładaniem obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
 59. Sprawowaniem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty.
 60. Występowaniem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
 61. Występowaniem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić.
 62. Prowadzeniem spraw związanych z dokonywaniem rekultywacji powierzchni ziemi w przypadkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz określaniem  w drodze decyzji zakresu, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji.
 63. Prowadzeniem spraw związanych z określaniem w drodze decyzji obowiązku poniesienia kosztów rekultywacji, ich wysokości oraz sposobu uiszczenia.
 64. Prowadzeniem spraw dotyczących nakładania w drodze decyzji na władający powierzchnią ziemi podmiot korzystający ze środowiska, obowiązany do rekultywacji, obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi, na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi.
 65. Załatwianiem spraw dotyczących prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi oraz prowadzenia aktualizowanego corocznie rejestru zawierającego informacje  o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,  z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża Starostę.
 66. Wydawaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów po uzgodnieniu z marszałkiem województwa właściwym miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, z którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł umowę.
 67. Cofaniem zezwolenia, o którym mowa w ust.138, w drodze decyzji bez odszkodowania, jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów poświadcza nieprawdę w zaświadczeniu o demontażu pojazdów lub w zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego pojazdu.
 68. Wzywaniem do niezwłocznego zaniechania naruszeń, jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów narusza przepisy ustawy.
 69. Cofaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w drodze decyzji bez odszkodowania, jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy.
 70. Wydawaniem zezwoleń i uprawnień dla prowadzących instalacje emitujące do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje zanieczyszczające, objętych krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
 71. Prowadzeniem i aktualizacją Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie:
  - zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
  - zezwoleń na zbieranie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 72. Wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów.
 73. Wzywaniem wytwórcy odpadów niebezpiecznych do niezwłocznego zaniechania naruszeń w przypadku naruszenia przepisów ustawy o odpadach.
 74. Nakładaniem w drodze decyzji na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska.
 75. Nadawaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków.
 76. Dokonywaniem identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzanie ich wykazu.
 77. Przekazywaniem regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz – raz na 2 lata jego aktualizacji.
 78. Opracowanie tematyki, zakresu merytorycznego i sposobu realizacji konkursów ekologicznych.
 79. Przygotowanie projektu uchwały zarządu powiatu z zakresu edukacji ekologicznej.
 80. Współpraca z jednostkami samorządu lokalnego, placówkami oświaty, zakładami i jednostkami związanymi z ochroną środowiska, w związku z realizacją edukacji ekologicznej.
 81. Przygotowanie dokumentów i występowanie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innej jednostki, w celu uzyskania dofinansowania na realizację konkursów ekologicznych.
 82. Zlecanie usług, dokonywanie zakupów oraz prowadzenie dokumentów związanych z realizacją konkursów ekologicznych, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 83. Przeprowadzenie konkursów ekologicznych oraz prowadzenie dokumentów z tym związanych.
 84. Przygotowanie opinii o powołaniu i odwołaniu kierownika nadzoru wodnego.

banery

poprzedni baner
 • DmFdV4CHrt2XC4DAdEqXHQY5-YRcC1LxVckbQxyjC-5_nywD6h-SVbd5eeAKM8bn1jyKpeqAS_6US4NN-G_3gg

 • WgGgba38YZRzutO06VNOgu_4xRNP0axEh-rMUNqDX3x_nywD6h-SVbd5eeAKM8bn1jyKpeqAS_6US4NN-G_3gg

 • MVxcFKS37EZVg8Ehg5oapvmrVgQXYO82PTEGB5fh8E9_nywD6h-SVbd5eeAKM8bn1jyKpeqAS_6US4NN-G_3gg

 • 2CUTiZnHrUfgYmh_tw-LDUOmNTGw-WgAjcPiYhKhoFN_nywD6h-SVbd5eeAKM8bn1jyKpeqAS_6US4NN-G_3gg

 • IsdHk24lAH9Ioy5xeLSGH0HjHqu6BZDQNieSYAVL3dB_nywD6h-SVbd5eeAKM8bn1jyKpeqAS_6US4NN-G_3gg

 • KpPAJn61PEwKAwElY5UIyemnis80XO21uEXru86MvHd_nywD6h-SVbd5eeAKM8bn1jyKpeqAS_6US4NN-G_3gg

 • bGiqY_8LN036Bbidk4acCiC_ENuYaFoj7E_uV_fzEm5_nywD6h-SVbd5eeAKM8bn1jyKpeqAS_6US4NN-G_3gg

 • uv3mWnQLkpxqTOddn8nJTSIPvosJJW7RwgXk0ZD6vxh_nywD6h-SVbd5eeAKM8bn1jyKpeqAS_6US4NN-G_3gg

 • d8ZSjZi0roo2uH-TycDQTngPHrFYJ40gnmHIhYjhyPF_nywD6h-SVbd5eeAKM8bn1jyKpeqAS_6US4NN-G_3gg

 • NBe28ZGn3w5R5fl1Iw9hzOH7LynWUABP9SdV8xMSirYx3ZBVIk7n3aBEkEpil4baN6LWuksm4uiskZO1Kk_YRA

 • g4MPICGO4Bs2LMNSw7Ca8_0HLutHrTARFL_pVIj73mYx3ZBVIk7n3aBEkEpil4baN6LWuksm4uiskZO1Kk_YRA

 • jvR5IMSAVJ2F3ERCbF6Ate_uc5xyNp9nvQbGBsQ5UDgx3ZBVIk7n3aBEkEpil4baN6LWuksm4uiskZO1Kk_YRA

 • ZbCvD_48CJzg9KLs3fDPEXiHvp9GvDYeaoQZh64lXFUx3ZBVIk7n3aBEkEpil4baN6LWuksm4uiskZO1Kk_YRA

 • uiCa_klLaP3y-7MZi_ogbScODtOZ7tuMiVO8iT4Svxkx3ZBVIk7n3aBEkEpil4baN6LWuksm4uiskZO1Kk_YRA

 • n9InxCEhJIRUILcw3PNpWsYJ4jD2RVhgqIlZ9Jkon7gx3ZBVIk7n3aBEkEpil4baN6LWuksm4uiskZO1Kk_YRA

następny baner