do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

Sekretarz PowiatuGrzegorz Wnuk

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 371
  tel.
  41 200 12 06
  e-mail
   
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Wydział Organizacyjny prowadzi sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa, organizacją przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz załatwia sprawy dotyczące problematyki spraw obywatelskich. Ponadto, załatwia sprawy dotyczące całokształtu problematyki kadrowej i szkoleniowej, doboru i oceny kadry, kształtowania właściwej struktury zatrudnienia i płac, jak również czynności  z planowaniem, organizacją pracy oraz obsługą administracyjno–biurową Rady oraz Zarządu.

W skład Wydziału Organizacyjnego wchodzą:

 • Referat Kadr,
 • Referat Organizacji,
 • Referat Infrastruktury,
 • Biuro Obsługi Rady,
 • Biuro Obsługi Zarządu.

Referat Kadr

 • Kierownik: Bogusława Brych, tel. 41 200 13 16, piętro 3, p. 314
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Włodzimierz Kamiński, tel. 41 200 13 17, piętro 3, p. 309
  e-mail: 
 • Starszy Specjalista: Róża Wojcieszyńska, tel. 41 200 13 48, piętro 3, p. 314
  e-mail: 
 • Referent: Anna Ozga, tel. 41 200 13 34, piętro 3, p. 314
  e-mail:
 • Pomoc Administracyjna: Paulina Szumska, tel. 41 200 13 18, piętro 3, p. 309
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w tym m. in.:
  1. prowadzenie teczek akt osobowych,
  2. przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, udzielaniem urlopów i zwolnień, przyznawaniem nagród jubileuszowych,
  3. kierowanie pracowników na badania wstępne i okresowe,
  4. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji staży, przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych.
 3. Organizowanie i koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
 4. Prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskami o nadanie odznaczeń i medali.
 5. Współdziałanie z Wydziałem Budżetu i Finansów w planowaniu i realizacji wydatków osobowych Starostwa.
 6. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników, w tym m. in.:
  1. przygotowywanie projektu Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej ZFŚS,
  2. przygotowywanie umów o pożyczkę z ZFŚS,
  3. przyjmowanie i opiniowanie wniosków pracowników o korzystanie z ZFŚS.
 7. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
 8. Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w zakresie dyscypliny pracy w Starostwie.
 9. Prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych oraz spraw związanych z ich analizą.
 10. Opracowywanie projektów Regulaminu pracy i innych wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu prawa pracy.
 11. Sporządzanie okresowych sprawozdań o zatrudnieniu na potrzeby GUS oraz innych instytucji.
 12. Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych.
 13. Współpraca z Zespołem ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w zakresie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 Referat Organizacji

 • Kierownik: Ewelina Kaczmarzyk, tel. 41 200 13 15, piętro 3, p. 319
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Wioletta Gniazdowska, tel. 41 200 13 14, piętro 3, p. 311
  e-mail:
 • Główny specjalista: Nina Wójcikowska, tel. 41 200 17 85, piętro 3, p. 315
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Mateusz Gąsior, piętro 3, p. 322
  e-mail:  
 • Specjalista: Agnieszka Kołodziejczyk, tel. 41 200 13 08, piętro 0, p. 28
  e-mail:
 • Specjalista: Rafał Lipiec, tel. 41 200 13 08, piętro 0, p. 28
  e-mail:  
 • Specjalista: Mateusz Zaborowski, tel. 41 200 13 54, piętro 3, p. 311
  e-mail:  
 • Starszy Inspektor: Małgorzata Fudali-Rogóz, tel. 41 200 13 13, piętro 3, p. 315
  e-mail:
 • Inspektor: Monika Turlińska, tel. 41 200 15 00, piętro 0, Biuro Obsługi Klienta
  e-mail:
 • Inspektor: Agnieszka Jedynak, tel. 41 200 13 95, piętro 3, p.310
  e-mail:
 • Inspektor: Katarzyna Nowak, piętro 0, p. 28
  e-mail: 
 • Inspektor: Kamila Pulut, tel. 41 200 13 25, piętro 3, p. 315
  e-mail:
 • Inspektor: Grażyna Jaworska, tel. 41 200 13 09, piętro 3, p. 310
  e-mail:
 • Inspektor: Anna Pawlik, tel. 41 200 13 29, piętro 3, p. 311
  e-mail:
 • Inspektor: Marek Bryła, tel. 41 200 15 00, piętro 0, Biuro Obsługi Klienta
 • Inspektor: Anna Marcinkowska, tel. 41 200 15 74, piętro 0, Biuro Obsługi Klienta
  e-mail:
 • Podinspektor: Edyta Ziółkowska, tel. 41 200 13 07, piętro 0, p. 27
  e-mail:
 • Pomoc Administracyjna: Karolina Jabłońska, tel. 41 200 13 05, pięto 0, p.1
  e-mail:
 • Pomoc Administracyjna: Justyna Boroń, tel. 41 200 13 65, piętro 0, p.27
  e-mail:
 • Administracyjna: Marzena Stokowiec, tel. 41 200 13 00, piętro -1, Biuro Obsługi Klienta
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 2. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i jego nowelizacji.
 3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
 4. Prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
 5. Prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych gminom oraz innym jednostkom.
 6. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat oraz koordynowanie czynności związanych z przygotowaniem projektów tych umów i porozumień przez komórki organizacyjne Starostwa.
 7. Przekazywanie powiatowych przepisów porządkowych do wiadomości wójtom gmin/burmistrzom miast i gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów.
 8. Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych oraz rejestru upoważnień do kontroli, wydawanych przez Starostę.
 9. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów.
 10. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 11. Opracowywanie wymaganych analiz i sprawozdań z zakresu skarg i wniosków obywateli.
 12. Przyjmowanie obywateli zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą, Wicestarostą i poszczególnymi członkami Zarządu Powiatu.
 13. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Starostę zwierzchnictwa służbowego w stosunku do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
 14. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów informacyjnych i sprawozdawczych wykraczających poza zakres jednego wydziału.
 15. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
 16. Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów i Porozumień zawartych w imieniu Powiatu.
 17. Prowadzenie Biura Obsługi Klienta.
 18. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
 19. Prowadzenie „Rejestru odstępstw od obowiązujących zasad działania w Starostwie Powiatowym”.
 20. Prowadzenie podręcznego magazynku materiałów biurowych i wydawanie ich na bieżące potrzeby komórkom organizacyjnym Starostwa.
 21. Kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych, na ich wniosek, stosownie do sprawności fizycznej i kwalifikacji zawodowych.
 22. Wyrażanie zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym i wojskowym stosunku pracy przez pracodawcę.
 23. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń.
 24. Prowadzenie ewidencji i opiniowanie statutów stowarzyszeń.
 25. Wnioskowanie do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia.
 26. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.
 27. Udzielanie osobom przybywającym do RP na podstawie wizy repatriacyjnej pomocy w oparciu o zasady określone przez Radę Powiatu.
 28. Podejmowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym dla celów naukowych w przypadku ich nie pochowania przez osoby, organy i instytucje wymienione w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 29. Wydawanie w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.
 30. Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.
 31. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 32. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
 33. Wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną w okresie dwóch lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, o którym mowa w art.14 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 34. Organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego.
 35. Świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytury i rent.
 36. Prowadzenie spraw związanych z określaniem szczegółowych zasad stosowania ulg i uprawnień, o których mowa w art.20, ust. 4-5 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 37. Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego przy organizacji procesji, pielgrzymek oraz innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg.
 38. Wydawanie, odmawianie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
 39. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem oraz ustalaniem wysokości pomocy repatriantom osiedlającym się na terenie powiatu.
 40. Organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej oraz opracowywanie sprawozdań z wyników pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej.
 41. Wnioskowanie do sądu w zakresie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem.
 42. Występowanie do sądu o uchylenie uchwał zarządu fundacji pozostającej w rażącej sprzeczności z przepisami prawa, celami i statutem.
 43. Realizowanie zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.

Referat Infrastruktury

 • Kierownik: Agnieszka Bębacz, tel. 41 200 15 62, piętro 3, p. 335
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Monika Gaik, tel. 41 200 13 26, piętro 3, p. 333
  e-mail:
 • Starszy Specjalista: Karolina Kasperek, tel. 41 200 13 49, piętro 3, p. 333
  e-mail:
 • Specjalista: Malwina Pawlik, piętro 3, p.335
  e-mail:
 • Pomoc Administracyjna: Bartłomiej Krzemiński, tel. 41 200 13 27, piętro 3, p. 333
  e-mail:
 • Konserwator: Andrzej Sławek, tel. 41 200 13 30, poziom -1, p. 11
 • Kierowca: Marcin Turas, tel. 41 200 13 27, piętro 3, p. 333
  e-mail:
 • Kierowca: Paweł Molik, tel. 41 200 13 32, poziom -1, p. 13
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Zapewnienie zabezpieczenia mienia Starostwa i ochrony pomieszczeń.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 3. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami, tablicami i drukami urzędowymi.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo- technicznym Starostwa.
 5. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi Starostwa z wyłączeniem gospodarowania sprzętem informatycznym.
 6. Prowadzenie składnicy sprzętu biurowego.
 7. Prowadzenie ewidencji sprzętu stanowiącego wyposażenie Starostwa z wyłączeniem sprzętu informatycznego.
 8. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania własnymi środkami transportu, rozliczanie kart drogowych kierowców.
 9. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji archiwalnej i rzeczowego wykazu akt.
 10. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 11. Zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów.
 12. Prowadzenie spraw związanych z łącznością telefoniczną wspólnie z Zespołem ds. Informatyzacji.
 13. Zapewnienie obsługi w zakresie poligrafii.
 14. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Starostwa.
 15. Wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi gospodarczej i transportowej.
 16. Prowadzenie spraw związanych z remontami i modernizacją pomieszczeń Starostwa.
 17. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przyrządami kontrolno- pomiarowymi.
 18. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i realizacją umów dotyczących dostawy mediów do obiektu urzędu.
 19. Prowadzenie spraw związanych z ochroną budynku i mienia w obiekcie urzędu.
 20. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania budynkiem administracyjnym i gospodarowania pomieszczeniami biurowymi łącznie ze sprawami aktualizacji umów najmu i użyczenia pomieszczeń.
 21. Dysponowanie pomieszczeniami przeznaczonymi na sale konferencyjne i szkoleniowe w siedzibie urzędu, w tym prowadzenie rejestru rezerwacji sal.
 22. Wykonywanie spraw z zakresu obowiązków inwestora bezpośredniego dla inwestycji i remontów.
 23. Współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków finansowych na realizowane inwestycje.
 24. Sporządzanie wniosków aplikacyjnych w sprawie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na planowane zadania.
 25. Sporządzanie okresowych informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 26. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie dotyczącym remontów, modernizacji i budowy nowych obiektów budowlanych, obejmujące:
  1. utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych,
  2. postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych,
  3. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla planowanych inwestycji i remontów,
  4. nadzorowanie i koordynację prowadzenia procesu budowlanego.
 27. Współdziałanie w zakresie ustalania sposobu wykorzystania obiektów nowych, istniejących i po likwidacji jednostek organizacyjnych powiatu.
 28. Współdziałanie w opracowywaniu strategicznych dokumentów rozwoju Powiatu.
 29. Współdziałanie w opracowywaniu projektów i planów finansowo – rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów obiektów własnych.
 30. Podejmowanie działań wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynku siedziby Starostwa, w tym:
  1. prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej,
  2. wnioskowanie o zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  3. prowadzenie spraw związanych z konserwacją, naprawami i remontami instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu,
  4. bieżący nadzór nad wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,
  5. zgłaszanie awarii, wad i usterek w okresie gwarancyjnym, kontrola ich usuwania oraz bieżący nadzór i koordynacja wykonywanych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
  6. przygotowywanie planów remontów,
  7. kontrola prawidłowości realizacji zlecanych wykonawcom zadań wraz z dokonywaniem odbioru wykonania.

Biuro Obsługi Rady

 • Starszy Inspektor: Aneta Rutowicz, tel. 41 200 13 63, piętro 3, p. 304
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Iwona Bęben, tel. 41 200 13 62, piętro 3, p. 304
  e-mail:

Zadania biura:

 1. Wykonywanie czynności związanych z planowaniem, organizacją pracy oraz obsługą administracyjno – biurową Rady i Komisji poprzez:
  1. współpracę z wydziałami i samodzielnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady i materiałów na sesje Rady oraz posiedzenia Komisji,
  2. powielanie i dostarczanie projektów uchwał i innych materiałów niezbędnych do pracy Rady oraz Komisji,
  3. przygotowywanie zawiadomień o terminach sesji i posiedzeń Komisji we współpracy odpowiednio z Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącymi Komisji,
  4. organizacja i dokumentowanie przebiegu sesji oraz posiedzeń Komisji,
  5. przekazywanie Staroście uchwał podjętych przez Radę, interpelacji i zapytań radnych oraz opinii i wniosków z posiedzeń Komisji,
  6. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu z wyłączeniem uchwał, które w imieniu Starosty przekazywane są przez Wydział Budżetu i Finansów do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  7. przekazywanie Wojewodzie Świętokrzyskiemu uchwał Rady Powiatu podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
  8. przekazywanie do realizacji właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu uchwał Rady,
  9. koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
  10. ewidencjonowanie, udostępnianie i przechowywanie dokumentacji z działalności Rady oraz Komisji, w tym zbiorów i rejestrów uchwał Rady, opinii i wniosków Komisji, protokołów z posiedzeń.
 2. Organizacyjna pomoc Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady w pełnieniu funkcji, w tym m.in.:
  1. prowadzenie kalendarza spotkań,
  2. redagowanie odpowiedzi na pisma podpisywane przez Przewodniczącego Rady,
  3. obsługę spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Rady,
  4. przygotowanie logistyczne udziału Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady w spotkaniach, uroczystościach, naradach, itp.
  5. przygotowywanie wystąpień i materiałów dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
 3. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.
 4. Wszechstronne udzielanie pomocy w wykonywaniu mandatu radnego.
 5. Współdziałanie w zakresie koniecznym dla prac Rady i Komisji z organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, których rozpatrzenie należy do kompetencji Rady.
 7. Przekazywanie Wydziałowi Budżetu i Finansów informacji o wysokości diet przysługujących radnym powiatu.

Biuro Obsługi Zarządu

 • Starszy Specjalista: Joanna Czaja, tel. 41 200 13 66, piętro 3, p. 308
  e-mail:
 • Starszy Specjalista: Magdalena Kaller, tel. 41 200 12 00, piętro 3, p. 371 (sekretariat)
  e-mail:
 • Specjalista: Bartosz Bysiak, tel 41 200 13 67, piętro 3, p. 308
  e-mail:
 • Inspektor: Renata Jakimiak, tel. 41 200 13 29, piętro 3, p. 310
  e-mail:
 • Inspektor: Katarzyna Toporska, piętro 3, p. 311
  e-mail:
 • Inspektor: Marcin Dudek, tel. 41 200 13 25, piętro 3, p. 311
  e-mail:  
 • Pomoc Administracyjna: Ewelina Stępień, tel 41 200 12 08, pięrto 3, p.370 (sekretariat)
  e-mail:

Zadania biura:

 1. Wykonywanie czynności związanych z planowaniem, organizacją pracy oraz obsługą administracyjno – biurową Zarządu Powiatu.
 2. Zapewnienie administracyjno-organizacyjnej obsługi realizacji zadań Zarządu, w tym m.in.:
  1. kompleksowe przygotowywanie posiedzeń Zarządu,
  2. dokumentowanie pracy Zarządu,
  3. prowadzenie rejestru uchwał, decyzji i postanowień Zarządu oraz przesyłanie ich do właściwych organów nadzoru oraz właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
 3. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu między sesjami.
 4. Wykonywanie zadań wynikających z funkcji reprezentacyjnej Starosty i działających w jego imieniu pozostałych członków Zarządu.
 5. Wykonywanie zadań związanych ze współdziałaniem Zarządu z parlamentarzystami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami.
 6. Obsługa sekretariatu Zarządu Powiatu.

banery

poprzedni baner
 • 3PmJY5C_CYK6e6epYnv8tkP2PmX1O_qO15VgV5C0Vi25Irw_dw-vd1S1c10_L4jhqsuZMrfPNrE9krCv7MP3qg

 • _s2sDEJaKPOOCNkhWAiUWfeZlljtBykiI1szrlLXc7S5Irw_dw-vd1S1c10_L4jhqsuZMrfPNrE9krCv7MP3qg

 • OL8cma9wKNlNp_hLgHLGz5yrKRpCqlrPbjdsbm6hKhW5Irw_dw-vd1S1c10_L4jhqsuZMrfPNrE9krCv7MP3qg

 • T3LCsSdcppPFJ2Rqd1VMS8Iuz-adljWLqkvMDzysAFy5Irw_dw-vd1S1c10_L4jhqsuZMrfPNrE9krCv7MP3qg

 • MakhnmZ7ZUGT2Mtz9idmIAzbhc0ruQg3E5j7jxl9nwm5Irw_dw-vd1S1c10_L4jhqsuZMrfPNrE9krCv7MP3qg

 • KD47gyNhLCiq3wRiFqk0_zSPp05VFWyCHqo3BJrEhvW5Irw_dw-vd1S1c10_L4jhqsuZMrfPNrE9krCv7MP3qg

 • L9Nniv79n0n-eQsdoQDNfXaTMHyoAFph_TshwBiGvjS5Irw_dw-vd1S1c10_L4jhqsuZMrfPNrE9krCv7MP3qg

 • AfawNKsvALLyHwvMQIaVFj9FkJZxV_T2mhvCOR1jTVa5Irw_dw-vd1S1c10_L4jhqsuZMrfPNrE9krCv7MP3qg

 • iriBjW438p0kbyKabmuZH2fx3YMS0ybNmTlJOIwlC3O5Irw_dw-vd1S1c10_L4jhqsuZMrfPNrE9krCv7MP3qg

 • TDUvSoF51DoxxsMllQdNMFeB-1jR4WAhYUid41qq0dJH0_E_peOsEWd776lPGh9SjAR1jovLbGv4Mspfpq95vQ

 • hF5YieCj3lR-_34rd5Nxffwy9ls97NlBInQOhHR30z9H0_E_peOsEWd776lPGh9SjAR1jovLbGv4Mspfpq95vQ

 • ewwHk2NQeljXswdUuGchr4jZSr3TVu3wLnbX9a4mHztH0_E_peOsEWd776lPGh9SjAR1jovLbGv4Mspfpq95vQ

 • LeA99rB76A7Jn6KNO-YVyvS_OaA7OxdQp-VF7IpKbsBH0_E_peOsEWd776lPGh9SjAR1jovLbGv4Mspfpq95vQ

 • WIPJm5u2fVr-nlque5n1ErhdX4LzbVyk_wZdqfGmayNH0_E_peOsEWd776lPGh9SjAR1jovLbGv4Mspfpq95vQ

 • FDTBm0MSxc3UXN2LyuCSHs3hMbM5CrFcQcA1-JZbq8xH0_E_peOsEWd776lPGh9SjAR1jovLbGv4Mspfpq95vQ

następny baner