do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego

DyrektorEwelina Kaczmarzyk

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 316
  tel.
  41 200 13 15
  e-mail
   

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego prowadzi sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa, organizacją przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz załatwia sprawy dotyczące problematyki spraw obywatelskich. Ponadto, załatwia sprawy dotyczące całokształtu problematyki kadrowej i szkoleniowej, doboru i oceny kadry, kształtowania właściwej struktury zatrudnienia i płac, jak również czynności planowania, organizacji pracy oraz obsługi administracyjno – biurowej Rady oraz Zarządu, prowadzenia archiwum zakładowego, prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także wspieranie administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. W wydziale realizowane są również zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W skład Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego wchodzą:

 • Referat kadr,
 • Referat organizacji,
 • Referat infrastruktury,
 • Biuro obsługi Rady,
 • Biuro obsługi Zarządu,
 • Biuro zarządzania kryzysowego,
 • Stanowisko ds. BHP,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Stanowisko ds. archiwum.

 

Referat kadr

 • p.o. Kierownika: Róża Wojcieszyńska, tel. 41 200 13 16, piętro 3, p. 314
  e-mail:  

Zadania referatu:

 1. prowadzenie spraw z zakresu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie;
 2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:
  1. prowadzenie teczek akt osobowych,
  2. przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, udzielaniem urlopów i zwolnień, przyznawaniem nagród jubileuszowych,
  3. prowadzenie rocznych kartotek ewidencji obecności w pracy oraz rozliczanie czasu pracy,
  4. kierowanie pracowników na służbę przygotowawczą,
  5. przygotowanie angaży, przeszeregowań, awansów,
  6. kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
  7. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych.
 3. prowadzenie spraw z zakresu organizacji staży, przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych;
 4. organizowanie i koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 5. prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskami o nadanie odznaczeń i medali;
 6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników, w tym:
  1. przygotowanie projektu Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej ZFŚS,
  2. przygotowywanie umów o pożyczkę z ZFŚS,
  3. przyjmowanie i opiniowanie wniosków pracowników o korzystanie z ZFŚS.
 7. prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 8. prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli w zakresie dyscypliny pracy w Starostwie;
 9. nadzorowanie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych, w tym prowadzenie rejestru;
 10. opracowywanie projektów regulaminu pracy i innych wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu prawa pracy;
 11. sporządzanie okresowych sprawozdań o zatrudnieniu na potrzeby GUS oraz innych instytucji;
 12. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych oraz ewidencji i rozliczanie umów zawieranych przez Starostę na używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych;
 13. współdziałanie z Wydziałem Budżetu i Finansów w planowaniu i realizacji wydatków osobowych Starostwa;
 14. współpraca z Biurem zarządzania kryzysowego w zakresie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 Referat organizacji

Zadania referatu:

 1. opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;
 2. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i jego nowelizacji;
 3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 4. prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw, w tym do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
 5. prowadzenie zbioru upoważnień do przeprowadzania kontroli zewnętrznych;
 6. przekazywanie powiatowych przepisów porządkowych do wiadomości wójtom gmin/burmistrzom miast i gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów;
 7. prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli, wydawanych przez Starostę;
 8. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów;
 9. prowadzenie Centralnego rejestru skarg i wniosków;
 10. opracowywanie wymaganych analiz i sprawozdań z zakresu skarg i wniosków obywateli;
 11. przyjmowanie obywateli zgłaszających skargi i wnioski;
 12. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów informacyjnych i sprawozdawczych wykraczających poza zakres jednego wydziału;
 13.  koordynowanie prac związanych z publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej;
 14. prowadzenie Centralnego rejestru umów i Centralnego rejestru porozumień zawartych w imieniu Powiatu;
 15. prowadzenie punktu obsługi klienta;
 16. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 17. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i wydawanie ich na bieżące potrzeby komórkom organizacyjnym;
 18. prowadzenie biura rzeczy znalezionych oraz postępowań w tym zakresie;
 19. organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej oraz opracowywanie sprawozdań z wyników pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej;
 20. podejmowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym dla celów naukowych w przypadku ich nie pochowania przez osoby, organy i instytucje wymienione w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 21. wydawanie w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;
 22. organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu;
 23. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 24. realizowanie zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 25. opracowywanie i uzgadnianie pod względem prawnym upoważnień i pełnomocnictw, w tym do wykonywania czynności w imieniu Starosty oraz do kontroli;
 26. opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie zadań referatu;
 27. prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów normatywnych;
 28. prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Starostwie;
 29. opracowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli;
 30. opracowywanie zbiorczych informacji o stanie kontroli zarządczej.

 

Referat infrastruktury

 • Kierownik: Agnieszka Bębacz, tel. 41 200 15 62, piętro 3, p. 335
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. wykonywanie spraw związanych z pieczęciami, tablicami i drukami urzędowymi oraz prowadzenie rejestru pieczęci;
 2. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym Starostwa;
 3. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi Starostwa z wyłączeniem gospodarowania sprzętem informatycznym;
 4. prowadzenie składnicy sprzętu biurowego;
 5. prowadzenie ewidencji sprzętu stanowiącego wyposażenie Starostwa z wyłączeniem sprzętu informatycznego;
 6. wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania własnymi środkami transportu, rozliczanie kart drogowych kierowców;
 7. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem właściwej informacji wizualnej dla interesantów oraz dbanie o właściwe dekorowanie i flagowanie obiektu;
 8. prowadzenie spraw związanych z łącznością telefoniczną wspólnie z Zespołem wsparcia informatycznego;
 9. zapewnienie obsługi w zakresie poligrafii;
 10. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Starostwa i terenu zewnętrznego przy obiekcie;
 11. wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi gospodarczej i transportowej;
 12. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
 13. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i realizacją umów dotyczących dostawy mediów do obiektu Starostwa;
 14. prowadzenie spraw związanych z ochroną budynku i mienia w obiekcie Starostwa;
 15. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów transportowych Starostwa, w tym również współpraca z brokerem ubezpieczeniowym;
 16. wykonywanie zadań związanych z orzeczeniem sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu w zakresie zbycia, przekazania do stacji demontażu lub inne zadysponowanie mieniem;
 17. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania budynkiem administracyjnym i gospodarowania pomieszczeniami biurowymi łącznie ze sprawami aktualizacji umów najmu i użyczenia pomieszczeń;
 18. dysponowanie pomieszczeniami przeznaczonymi na sale konferencyjne i szkoleniowe w siedzibie Starostwa, w tym prowadzenie rejestru rezerwacji sal;
 19. wykonywanie spraw z zakresu obowiązków inwestora bezpośredniego dla inwestycji i remontów;
 20. współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków finansowych na realizowane inwestycje;
 21. sporządzanie wniosków aplikacyjnych w sprawie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na planowane zadania;
 22. sporządzanie okresowych informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na nieruchomościach będących w zasobie Powiatu;
 23. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie dotyczącym remontów, modernizacji i budowy nowych obiektów budowlanych, obejmujące:
  1. utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych,
  2. postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych,
  3. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla planowanych inwestycji i remontów,
  4. nadzorowanie i koordynację prowadzenia procesu budowlanego.
 24. współdziałanie w zakresie ustalania sposobu wykorzystania obiektów nowych, istniejących i po likwidacji jednostek organizacyjnych;
 25. współdziałanie w opracowywaniu projektów i planów finansowo – rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów obiektów własnych;
 26.  podejmowanie działań wynikających z przepisów ustawy prawo budowlane w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynku siedziby Starostwa, w tym:
  1. wnioskowanie o zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  2. wnioskowanie o zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  3. prowadzenie spraw związanych z konserwacją, naprawami i remontami instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu,
  4. bieżący nadzór nad wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,
  5. zgłaszanie awarii, wad i usterek w okresie gwarancyjnym, kontrola ich usuwania oraz bieżący nadzór i koordynacja wykonywanych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
  6. przygotowywanie planów remontów,
  7. kontrola prawidłowości realizacji zlecanych wykonawcom zadań wraz z dokonywaniem odbioru wykonania.

 

Biuro obsługi Rady

Zadania biura:

 1. wykonywanie czynności związanych z planowaniem, organizacją pracy oraz obsługą administracyjno – biurową Rady i Komisji poprzez:
  1. współpracę z wydziałami i samodzielnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady i materiałów na sesje Rady oraz posiedzenia Komisji,
  2. powielanie i dostarczanie projektów uchwał i innych materiałów niezbędnych do pracy Rady oraz Komisji,
  3. przygotowywanie zawiadomień o terminach sesji i posiedzeń Komisji we współpracy odpowiednio z Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącymi Komisji,
  4. organizacja i dokumentowanie przebiegu sesji oraz posiedzeń Komisji,
  5. przekazywanie Staroście uchwał podjętych przez Radę, interpelacji i zapytań radnych oraz opinii i wniosków z posiedzeń Komisji,
  6. przesyłanie uchwał Rady Powiatu do właściwych organów nadzoru oraz właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych.
  7. przekazywanie Wojewodzie Świętokrzyskiemu uchwał Rady Powiatu podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
  8. koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
  9. ewidencjonowanie, udostępnianie i przechowywanie dokumentacji z działalności Rady oraz Komisji, w tym zbiorów i rejestrów uchwał Rady, opinii i wniosków Komisji, protokołów z posiedzeń.
 2. organizacyjna pomoc Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady w pełnieniu funkcji, w tym m.in.:
  1. prowadzenie kalendarza spotkań,
  2. redagowanie odpowiedzi na pisma podpisywane przez Przewodniczącego Rady,
  3. obsługę spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Rady,
  4. przygotowanie logistyczne udziału Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady w spotkaniach, uroczystościach, naradach, itp.,
  5. przygotowywanie wystąpień i materiałów dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
 3. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;
 4. wszechstronne udzielanie pomocy w wykonywaniu mandatu radnego;
 5. współdziałanie w zakresie koniecznym dla prac Rady i Komisji z organami administracji publicznej i innymi instytucjami;
 6. prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, których rozpatrzenie należy do kompetencji Rady;
 7. przekazywanie Wydziałowi Budżetu i Finansów informacji o wysokości diet przysługujących radnym powiatu;
 8. prowadzenie spraw związanych z petycjami wnoszonymi przez obywateli.

 

Biuro obsługi Zarządu

Zadania biura:

 1. wykonywanie czynności związanych z planowaniem, organizacją pracy oraz obsługą administracyjno – biurową Zarządu Powiatu,
 2. zapewnienie administracyjno-organizacyjnej obsługi realizacji zadań Zarządu, w tym m.in.:
  1. kompleksowe przygotowywanie posiedzeń Zarządu,
  2. dokumentowanie pracy Zarządu,
  3. prowadzenie rejestru uchwał, decyzji i postanowień Zarządu oraz przesyłanie ich do właściwych organów nadzoru oraz właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych.
 3. przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu między sesjami;
 4. wykonywanie zadań wynikających z funkcji reprezentacyjnej Starosty i działających w jego imieniu pozostałych członków Zarządu;
 5. wykonywanie zadań związanych ze współdziałaniem Zarządu z parlamentarzystami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami;
 6. obsługa sekretariatu Zarządu Powiatu;
 7. organizacja kontaktów ze Starostą, Wicestarostą oraz z poszczególnymi Członkami Zarządu w zakresie skarg i wniosków zgłaszanych przez obywateli.

 

Biuro zarządzania kryzysowego

 • Kierownik: Beata Niebudek, tel. 41 200 12 40, piętro 2, p. 264
  e-mail:  , 

Do zakresu działania Biura zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

W zakresie powszechnego obowiązku obrony.

 1. planowanie działalności obronnej i składanie corocznych sprawozdań z realizacji zadań obronnych;
 2. planowanie i realizacja zadań i szkoleń w zakresie obronności w czasie osiągania stanów gotowości obronnej w tym pełnienie stałego dyżuru;
 3. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej dotyczącej podwyższania gotowości obronnej;
 4. przygotowanie i aktualizacja dokumentacji w sprawach doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powołania w inny sposób do czynnej służby wojskowej (akcja kurierska);
 5. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników Starostwa Powiatowego od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (współpraca w tym zakresie z referatem kadr);
 6. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej (HNS – Host Nation Support) oraz realizacja zadań obronnych państwa gospodarza w zakresie pomocy udzielanej przez państwo gospodarza w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom;
 7. opracowywanie i aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu kieleckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
 8. planowanie i organizowanie pracy stanowiska Starosty w warunkach bezpośredniego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

  W zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej

 9. analizowanie potrzeb oraz planowanie środków na realizację zadań Starosty jako Szefa obrony cywilnej Powiatu;
 10. udział w organizacji funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności oraz wczesnego ostrzegania mieszkańców Powiatu;
 11. opracowywanie i bieżąca aktualizacja oraz uruchamianie procedur „Planu Obrony Cywilnej Powiatu Kieleckiego”, „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego”, oraz innych wymaganych dokumentów operacyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania powiatu w stanach zagrożenia bezpieczeństwa;
 12. realizacja zadań związanych z monitorowaniem zagrożeń, ostrzeganiem ludności i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 13. realizacja zadań z zakresu szkolenia i popularyzacji ochrony ludności i obrony cywilnej;
 14. opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

  W zakresie zarządzania kryzysowego

 15. współpraca i współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej, samorządowej oraz służbami, inspekcjami i strażami, organizacjami pozarządowymi, urzędami miast i gmin w celu tworzenia i przygotowania warunków do koordynacji działań w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zdarzeń kryzysowych oraz w trakcie działań ratowniczych zmierzających do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, zdarzeń masowych i innych zdarzeń o charakterze kryzysowym;
 16. utrzymanie w ciągłej aktualności wykazu alarmowania osób pełniących określone funkcje w procesie reagowania kryzysowego;
 17. obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach wymagających jego uruchomienia. Prowadzenie całodobowego dyżuru w centrum oraz utrzymywanie stałej łączności ze służbami ratowniczymi w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej;
 18. obsługa administracyjno – biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 19. realizacja zleconych zadań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

  W zakresie ochrony informacji niejawnych

 20. prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych Starostwa Powiatowego, a w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych:
  2. udostępnianie i wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa,
  3. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii Materiałów Niejawnych,
  5. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom Starostwa,
  6. wysyłanie i przyjmowanie przesyłek niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. niszczenie dokumentów niepodlegających przechowywaniu.
 21. prowadzenie dokumentacji spraw załatwionych zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Stanowisko ds. BHP

Do zakresu działania stanowiska ds. BHP należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 2. organizowanie i przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie;
 3. prowadzenie instruktażu ogólnego, w ramach szkolenia wstępnego, dla nowo zatrudnianych pracowników, stażystów oraz praktykantów;
 4. kontrola ważności okresowych szkoleń BHP pracowników Starostwa;
 5. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 6. organizowanie oraz uczestniczenie w posiedzeniach Komisji BHP;
 7. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;
 10. sporządzanie i przechowywanie określonej w przepisach prawnych dokumentacji w dziedzinie BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 11. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
 12. analizowanie i rozpatrywanie wniosków pracowników dotyczących refundacji kosztów okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym.

 

Inspektor Ochrony Danych

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1.  Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania::
  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania zapisów rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z rozporządzeniem RODO,
  4. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  5. współpraca z organem nadzorczym,
  6. zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa do organu oraz osób, których dane dotyczą, 
  7. prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych, 
  8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz stosowanych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich innych sprawach,
  9. pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego dla osób, których dane dotyczące we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów.


Stanowisko ds. archiwum

Do zakresu działania stanowiska ds. archiwum należy:

 1. prowadzenie archiwum zakładowego, w tym m.in.:
  1. przejmowanie dokumentacji,
  2. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  3. przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
  4. udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
  5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
  6. przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazywaniu do Archiwum Państwowego,
  7. współpraca z Archiwum Państwowym.
 2. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji archiwalnej i rzeczowego wykazu akt;
 3. prowadzenie prenumeraty prasy i innych publikacji dla potrzeb Starostwa;
 4. prowadzenie rejestru książek zakupionych na potrzeby Starostwa.

 

banery

poprzedni baner
 • 3PmJY5C_CYK6e6epYnv8tkP2PmX1O_qO15VgV5C0Vi2UEHRomwoRkSvgguLJde7xmKPGxcgsWg8iKKAGu2gOiQ

 • _s2sDEJaKPOOCNkhWAiUWfeZlljtBykiI1szrlLXc7SUEHRomwoRkSvgguLJde7xmKPGxcgsWg8iKKAGu2gOiQ

 • OL8cma9wKNlNp_hLgHLGz5yrKRpCqlrPbjdsbm6hKhWUEHRomwoRkSvgguLJde7xmKPGxcgsWg8iKKAGu2gOiQ

 • T3LCsSdcppPFJ2Rqd1VMS8Iuz-adljWLqkvMDzysAFyUEHRomwoRkSvgguLJde7xmKPGxcgsWg8iKKAGu2gOiQ

 • MakhnmZ7ZUGT2Mtz9idmIAzbhc0ruQg3E5j7jxl9nwmUEHRomwoRkSvgguLJde7xmKPGxcgsWg8iKKAGu2gOiQ

 • KD47gyNhLCiq3wRiFqk0_zSPp05VFWyCHqo3BJrEhvWUEHRomwoRkSvgguLJde7xmKPGxcgsWg8iKKAGu2gOiQ

 • L9Nniv79n0n-eQsdoQDNfXaTMHyoAFph_TshwBiGvjSUEHRomwoRkSvgguLJde7xmKPGxcgsWg8iKKAGu2gOiQ

 • AfawNKsvALLyHwvMQIaVFj9FkJZxV_T2mhvCOR1jTVaUEHRomwoRkSvgguLJde7xmKPGxcgsWg8iKKAGu2gOiQ

 • iriBjW438p0kbyKabmuZH2fx3YMS0ybNmTlJOIwlC3OUEHRomwoRkSvgguLJde7xmKPGxcgsWg8iKKAGu2gOiQ

 • TDUvSoF51DoxxsMllQdNMFeB-1jR4WAhYUid41qq0dLesCHRM1qcMSi7CmQa4FbW-Gq-lKSvAc1cmiBEbmjzxA

 • hF5YieCj3lR-_34rd5Nxffwy9ls97NlBInQOhHR30z_esCHRM1qcMSi7CmQa4FbW-Gq-lKSvAc1cmiBEbmjzxA

 • ewwHk2NQeljXswdUuGchr4jZSr3TVu3wLnbX9a4mHzvesCHRM1qcMSi7CmQa4FbW-Gq-lKSvAc1cmiBEbmjzxA

 • LeA99rB76A7Jn6KNO-YVyvS_OaA7OxdQp-VF7IpKbsDesCHRM1qcMSi7CmQa4FbW-Gq-lKSvAc1cmiBEbmjzxA

 • WIPJm5u2fVr-nlque5n1ErhdX4LzbVyk_wZdqfGmayPesCHRM1qcMSi7CmQa4FbW-Gq-lKSvAc1cmiBEbmjzxA

 • FDTBm0MSxc3UXN2LyuCSHs3hMbM5CrFcQcA1-JZbq8zesCHRM1qcMSi7CmQa4FbW-Gq-lKSvAc1cmiBEbmjzxA

następny baner