do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Komunikacji i Transportu

DyrektorArtur Dudzic

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poziom -1, p. 09
  tel.
  41 200 15 04
  e-mail

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7.00-15.15

Wydział Komunikacji i Transportu załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wykonywaniem krajowego transportu drogowego oraz nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i szkołami jazdy.

W skład Wydziału Komunikacji i Transportu wchodzą:

 • Referat praw jazdy, 
 • Referat rejestracji pojazdów,
 • Referat ds. transportu i inżynierii ruchu drogowego,
 • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych wydziału.

 

Referat praw jazdy

 • zatrzymane prawa jazdy tel. od 41 200 15 38 do 41 200 15 40 oraz 41 200 15 48, poziom -1
 • wnioski o prawa jazdy tel. od 41 200 15 41 do 41 200 15 46, poziom -1

 

 • p.o. Kierownika: Jolanta Wróbel, tel. 41 200 15 40, poziom -1, p. 047
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. wydawaniem profilu kandydata na kierowcę;
 2. wydawaniem wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami;
 3. wydawaniem krajowych i międzynarodowych praw jazdy;
 4. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
 5. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
 6. wydawaniem decyzji o zatrzymaniu i zwrocie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
 7. wydawaniem decyzji o cofnięciu i przywracaniu cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
 8. wydawanie skierowań na kontrole sprawdzenia kwalifikacji, badania lekarskie, psychologiczne oraz kursy reedukacyjne;
 9. prowadzeniem ewidencji w systemie informatycznym w zakresie osób uprawnionych do kierowania pojazdami;
 10. przechowywaniem zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi;
 11. współpracą z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie wydawania druków praw jazdy;
 12. przyjmowanie zawiadomień o utracie lub zniszczeniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem a także zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

 

Referat rejestracji pojazdów

 • tel. od 41 200 15 05 do 41 200 15 11 oraz od 41 200 15 18 do 41 200 15 37, poziom -1

 

 • Kierownik: Anna Miter, tel. 41 200 15 05, poziom -1, p. 03
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. dokonywaniem rejestracji pojazdów;
 2. dokonywaniem czasowej rejestracji pojazdów;
 3. wydawaniem decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych dla pojazdów;
 4. przyjmowaniem od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu, zbyciu lub zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i wprowadzaniem tych zmian w karcie pojazdu;
 5. wydawaniem wtórników i wymianą dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych;
 6. wyrejestrowaniem pojazdów na wniosek ich właścicieli i z urzędu;
 7. kierowaniem pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego zastrzeżenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
 8. przechowywaniem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i zwracaniem ich po ustaniu przyczyny zatrzymania;
 9. czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu;
 10. współpracą z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie zaopatrywania w dokumenty komunikacyjne;
 11. kontrolowaniem spełnienia obowiązków zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 12. zawiadamianiem na piśmie Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego o nieokazaniu dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego;
 13. sporządzaniem i przekazywaniem comiesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach do Dyrektora Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy;
 14. sporządzaniem i przekazywaniem comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i zbywanych pojazdach do właściwych organów podatkowych;
 15. prowadzeniem gospodarki drukami ścisłego zarachowania, dokumentami komunikacyjnymi i tablicami rejestracyjnymi;
 16. udostępnianiem danych osobowych osobom i organom do tego uprawnionym;
 17. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne na podstawie art. 81 ust. 11 pkt 2 i 2a ustawy prawo o ruchu drogowym;
 18. nakładanie kar administracyjnych na właścicieli pojazdów w trybie art. 140n ust. 2a ustawy prawo o ruchu drogowym.

 

Filie Wydziału Komunikacji i Transportu:

   Filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach zamknięte do odwołania.

 • Filia w Bielinach, ul. Partyzantów 18, 26-004 Bieliny
  Czynna: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach: 7.30 - 15.30
  tel. 41 302 51 12
 • Filia w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
  Czynna: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach: 7.30 - 15.30
  tel. 41 311 56 55
 • Filia w Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik
  Czynna: poniedziałek - piątek w godzinach: 7.30 - 15.30
  tel. 41 306 28 62
 • Filia w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
  Czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7.30 - 15.30
  tel. 41 307 40 22
 • Filia w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
  Czynna: poniedziałek, piątek w godzinach: 8.00 - 14.30
  tel. 41 303 85 66
 • Filia w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
  Czynna: środa, czwartek, piątek w godzinach: 7.30 - 15.30
  tel. 41 317 87 61
 • Filia w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
  Czynna: wtorek, piątek w godzinach: 7.30 - 15.30
  tel. 41 353 50 78
 • Filia w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
  Czynna: poniedziałek - piątek w godzinach: 7.30 - 15.30
  tel. 41 303 87 47

 

Referat ds. transportu i inżynierii ruchu drogowego

 • tel. 41 200 15 04, 41 200 15 15, 41 200 15 14, poziom -1

 

 • p.o. Kierownika: Michał Dzierżak, tel. 41 200 15 47, poziom -1, p. 06
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 2. zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego;
 3. wydawanie, odmowa wydawania, zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
 4. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
 5. przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82 h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym;
 6. wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, dla linii wykraczających poza obszar jednej gminy, a nie wykraczających poza granice powiatu;
 7. wydawanie, odmowa wydania, zmiana zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne;
 8. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia krajowego transportu drogowego przez podmioty posiadające licencje, zezwolenia i zaświadczenia;
 9. sporządzanie sprawozdań w zakresie wydanych licencji, zezwoleń i zaświadczeń;
 10. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w zależności od planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, wykraczającej poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczającego poza obszar województwa;
 11. zlecanie opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”;
 12. ustalenie cen urzędowych na usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie powiatu;
 13. wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydanie zaświadczeń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów;
 14. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 15. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 16. wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych dla diagnostów;
 17. prowadzenie zadań powiatu wynikających z art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym:
  a) współdziałanie w wyznaczaniu parkingów strzeżonych, na których przechowywane będą pojazdy usunięte z drogi,
  b) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu,
  c) załatwianie spraw związanych z przejęciem przez Powiat porzuconych pojazdów,
  d) wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 18. wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydanie zaświadczeń na prowadzenie szkolenia kierowców;
 19. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem wykonywanym przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 20. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 21. wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;
 22. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców;
 23. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek;
 24. prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy;
 25. prowadzenie ewidencji wykładowców;
 26. skreślenie instruktora lub wykładowcy z ewidencji;
 27. z zakresu zarządzania ruchem:
  a) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących organizacji ruchu drogowego,
  b) opracowywanie lub zlecenie opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  c) zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu drogowego,
  d) przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji, e) opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
  f) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
  g) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami,
  h) działania kontrolne w terenie,
  i) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu drogowego,
  j) opiniowanie projektów i rozwiązań mających wpływ na ruch drogowy i jego bezpieczeństwo,
  k) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawnych.
 28. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 29. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i III;
 30. uzgadnianie w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych wydziału

Zadania referatu:

 1. wykonywanie obsługi kancelaryjnej wydziału, w tym prowadzenie rejestru wpływu i wysyłki korespondencji;
 2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 3. ewidencjonowanie i przechowywanie zbiorów protokołów, dyspozycji, uchwał Zarządu i Rady Powiatu;
 4. ewidencjonowanie i przechowywanie umów, faktur, zamówień i zapotrzebowań wynikających z zadań przypisanych do wydziału;
 5. prowadzenie składnicy akt Wydziału Komunikacji i Transportu.

 

 

Wykaz Kart Informacyjnych:

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

banery

poprzedni baner
 • xqKrQ9K_vRySwRfRHVIlv9RWqFSRlm5flT6Xz3N-k6Y-TWkfy2Ix2wQeeNpOf70UQq4f1ve_YEW_zBFvGuQXbA

 • ZcR-MiNP4XODi_Qk-IV7PByHVPCWGJdxypGoS5jVBkU-TWkfy2Ix2wQeeNpOf70UQq4f1ve_YEW_zBFvGuQXbA

 • j-wYUl0RXBAdOxScGFrndaCJe9D-uS_4uyccwd23Nco-TWkfy2Ix2wQeeNpOf70UQq4f1ve_YEW_zBFvGuQXbA

 • CaJhZqzDDSvRF6m98IfXFNMOLlj2qBDgxTpOIRX3Vn0-TWkfy2Ix2wQeeNpOf70UQq4f1ve_YEW_zBFvGuQXbA

 • Z4YcGGVHNqVkUlKBVQiBuSyQhnGh0BDhEh6rf6UP7yw-TWkfy2Ix2wQeeNpOf70UQq4f1ve_YEW_zBFvGuQXbA

 • MPy_CnaZMtlKor-sjoBVxnvWH10wCF9oNb3Qfbg_37U-TWkfy2Ix2wQeeNpOf70UQq4f1ve_YEW_zBFvGuQXbA

 • Mol50T0hcpepbNuM1XGR4uTs_x7-OTfU_M2QzDvLgK8-TWkfy2Ix2wQeeNpOf70UQq4f1ve_YEW_zBFvGuQXbA

 • qvV9pABy-h2mQe4eJMegGzuWSYKjLAn6i1cldJkr0bw-TWkfy2Ix2wQeeNpOf70UQq4f1ve_YEW_zBFvGuQXbA

 • k-wgvU94bPArHqkPFZXw7qffxPA51PNFCCQ8oG3m5bU-TWkfy2Ix2wQeeNpOf70UQq4f1ve_YEW_zBFvGuQXbA

 • xrPFMrEp_rKa37gNcz18kJrTin5_KCpTeAeWiZ6x7vVRbOmpEqOHvdUWZAkSt6_gh_T5KpY3c3IoBULNqqRwkQ

 • nznG2mHZR4MCcHWPWFOqKoKOn9nD2_ukg1l2tF4hyC9RbOmpEqOHvdUWZAkSt6_gh_T5KpY3c3IoBULNqqRwkQ

 • xGQcSmnMOQlzC1fv18bf6yC2HYNH6-3YAvTN5wEKPP9RbOmpEqOHvdUWZAkSt6_gh_T5KpY3c3IoBULNqqRwkQ

 • fmFy3Wv-KyEDY3criMyu092S17aBEWCHWE5hjje2gclRbOmpEqOHvdUWZAkSt6_gh_T5KpY3c3IoBULNqqRwkQ

 • HU80Ovs3hKfN7SN0O5_HoyGacx_vPMbC__ET_EuZVKpRbOmpEqOHvdUWZAkSt6_gh_T5KpY3c3IoBULNqqRwkQ

 • ZrMrWCgZ-hV7RTV5P9jhMewhiym6P-_ZxfzY0XfAy29RbOmpEqOHvdUWZAkSt6_gh_T5KpY3c3IoBULNqqRwkQ

następny baner