do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Geodeta Powiatowy, NaczelnikZofia Stelmasińska

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 1, p. 171
  tel.
  41 200 14 01
  e-mail
  Zofia Stelmasińska
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W ramach Wydziału funkcjonuje samodzielne stanowisko Geodety Powiatowego przy pomocy, którego Starosta wykonuje zadania, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, który w szczególności odpowiada za:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
 2. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 3. Zakładanie osnów szczegółowych.
 4. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
 5. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 6. Ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 7. Prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzącej w skład Krajowego Systemu Informacji o terenie.
 8. Wydawanie odpłatnie na żądanie strony wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
 9. Udostępnianie gminom nieodpłatnie bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 10. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 11. Uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz założenie i prowadzenie sieci uzbrojenia w zakresie ewidencji geodezyjnej.

W skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:

 • Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa,
 • Referat Geodezji i Kartografii,
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

 • Kierownik: Justyna Brzozowska, tel. 41 200 14 02, piętro 1, p. 172
  e-mail:  
 • Główny Specjalista: Ewa Zapała, tel. 41 200 14 11, piętro 1, p. 104
  e-mail:
 • Specjalista: Aleksandra Marchewka, tel. 41 200 14 09, piętro 1, p. 103
  e-mail:  
 • Specjalista: Wojciech Wojtaszek, piętro 1, p. 174
  e-mail:  
 • Starszy Inspektor: Andrzej Kulewski, tel. 41 200 14 30, piętro 1, p. 173
  e-mail:
 • Inspektor: Dariusz Gosek, tel. 41 200 14 07, piętro 1, p. 174
  e-mail:
 • Inspektor: Grażyna Skrzyniarz-Szlufik, tel. 41 200 14 32, piętro 1, p. 173
  e-mail:
 • Inspektor: Kamila Zgud, tel. 41 200 14 08, piętro 1, p. 103
  e-mail:
 • Inspektor: Agnieszka Niestój, tel. 41 200 14 08, piętro 1, p. 103
  e-mail:
 • Podinspektor: Ilona Bęben, tel. 41 200 14 63, piętro 1, p. 102
  e-mail:
 • Podinspektor: Katarzyna Zielińska, piętro 1, p. 104
  e-mail:  
 • Młodszy Referent: Agata Gawęcka, tel. 41 200 14 10, piętro 1, p. 104
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Reprezentowaniem Skarbu Państwa i Powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami.
 2. Gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym:
  1. ewidencjonowanie nieruchomości,
  2. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
  3. zapewnienie wyceny nieruchomości,
  4. naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
  5. zbywanie lub nabywanie za zgodą Wojewody lub Rady Powiatu nieruchomości wchodzących w skład zasobu z zastrzeżeniem art. 17 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  6. wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
  7. składanie wniosków do sądów wieczysto-księgowych o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz o wpisy w tych księgach,
  8. podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących uregulowania własności nieruchomości Skarbu Państwa,
  9. sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przekazywanie wojewodzie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
 3. Oddawaniem jednostkom organizacyjnym nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w trwały zarząd, w tym:
  1. wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu,
  2. naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
  3. ustalanie innego terminu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
  4. zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
  5. udzielanie bonifikat od opłat rocznych,
  6. wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, a także o przekazaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
 4. Oddawaniem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w użytkowanie wieczyste, w tym:
  1. ustalanie okresu użytkowania wieczystego w zależności od celu, na który nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie wieczyste oraz sposobu i terminu jej zagospodarowania,
  2. sprzedaż budynków położonych na nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste,
  3. ustalanie, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, a także ustalanie innego terminu opłaty oraz rozkładanie opłat na raty,
  4. zmiana stawki procentowej opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
  5. rozwiązywanie umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przed upływem okresu ustalonego w umowie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 5. Wywłaszczaniem nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.
 6. Ujawnianiem w księgach wieczystych zawiadomienia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, a także składaniem wniosków o wykreślenie ostrzeżenia jeżeli wywłaszczenie nie dojdzie do skutku oraz składaniem wniosków o ujawnienie Skarbu Państwa po wywłaszczeniu.
 7. Ograniczaniem w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych obiektów i urządzeń, niezbędnych do korzystania z tych urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
 8. Udzielaniem zezwoleń, w drodze decyzji, na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 9. Prowadzeniem postępowań dotyczących odszkodowań za szkody powstałe na nieruchomości w związku z przeprowadzeniem inwestycji celu publicznego, po wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
 10. Zobowiązywaniem, w drodze decyzji, właścicieli nieruchomości do ich udostępniania w celu wykonywania konserwacji, remontów i usuwania awarii urządzeń przesyłowych.
 11. Udzielaniem zgody na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
 12. Prowadzeniem postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, niewykorzystanych zgodnie z celem wywłaszczenia, a także orzekanie o zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu.
 13. Orzekaniem o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalaniem z tego tytułu opłaty.
 14. Ustalaniem w drodze decyzji, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie.
 15. Ustalaniem w drodze decyzji, wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie, a także wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości udziałów przysługujących im we wspólnocie.
 16. Orzekaniem o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Skarbowi Państwa.
 17. Orzekaniem o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki, na której znajdują się budynki, do których przysługuje prawo własności osobom przekazującym gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa lub ich spadkobiercom w zakresie niezbędnym do korzystania z tych budynków.
 18. Orzekaniem o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki obejmującej budynki, w których znajduje się lokal i pomieszczenia do których przysługuje prawo do ich bezpłatnego korzystania z tytułu przekazania gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa na wniosek.
 19. Ustalaniem odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe i gminne przejęte na rzecz tych podmiotów na podstawie decyzji starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 20. Ustalaniem odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji wójta lub burmistrza zatwierdzającej podział nieruchomości na wniosek właściciela.
 21. Udzielaniem informacji w sprawach uzyskania rekompensaty z tytułu pozostawionego poza obecnymi granicami Państwa mienia.
 22. Opiniowaniem podziału nieruchomości Skarbu Państwa.

Referat Geodezji i Kartografii

 • Kierownik: Anna Dziopa, tel. 41 200 14 04, piętro 1, p. 170
  e-mail:
 • Główny specjalista: Marzena Ziółkowska, tel. 41 200 14 29, piętro 1, p. 169
  e-mail:
 • Główny specjalista: Anna Kowalska, tel. 41 200 14 26, piętro 1, p. 168
  e-mail:
 • Główny specjalista: Marzanna Miśkiewicz, tel. 41200 14 28, piętro 1, p. 169
  e-mail:
 • Główny specjalista: Rafał Micigolski, tel. 41 200 14 20, piętro 1, p. 134
  e-mail:
 • Specjalista: Marcin Mendala, tel. 41 200 14 14, piętro 1, p. 166
  e-mail:
 • Specjalista: Dominika Kozieł, tel. 41 200 14 00, poziom 0, p. 73
  e-mail:
 • Specjalista: Jolanta Gmyrek, tel. 41 200 14 17, piętro 1, p. 141
  e-mail:
 • Specjalista: Iwona Świercz, tel. 41 200 14 22, piętro 1, p. 166
  e-mail:
 • Specjalista: Monika Kuśmierska, tel. 41 200 14 18, piętro 1, p. 141
  e-mail:
 • Specjalista: Sylwia Syska, tel. 41 200 14 51, piętro 1, p. 141
  e-mail:
 • Specjalista: Beata Kluk, tel. 41 200 14 24, piętro 1, p.167
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Edyta Jurek, tel. 41 200 14 27, piętro 1, p. 168
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Patrycja Sokołowska-Boroń, tel. 41 200 14 16, piętro 1, p. 136
  e-mail:
 • Inspektor: Magdalena Szemraj, tel. 41 200 14 61, piętro 1, p. 135
  e-mail:
 • Inspektor: Czesław Domagała, tel. 41 200 14 12, piętro 1, p. 134
  e-mail:
 • Inspektor: Lidia Kołdras, tel. 41 200 14 15, piętro 1, p. 136
  e-mail:
 • Inspektor: Ryszard Sikorski, tel. 41 200 14 19, piętro 1, p. 163
  e-mail:
 • Inspektor: Bogdan Stanioch, tel. 41 200 14 35, piętro 1, p. 153
  e-mail:
 • Podinspektor: Martyna Jastrzębska, tel. 41 200 14 21, piętro 1, p. 166
  e-mail:
 • Podinspektor: Aleksandra Lajs-Snoch, tel. 41 200 14 36, piętro 1, p. 166
  e-mail:
 • Podinspektor: Anna Paliga, tel. 41 200 14 17, piętro 1, p. 141
  e-mail:
 • Podinspektor: Sylwia Serwata, tel. 41 200 14 21, piętro 1, p. 166
  e-mail:  
 • Podinspektor: Paulina Pastuszko, tel. 41 200 14 13, piętro 1, p. 134
  e-mail:  
 • Podispektor: Ewa Chochel, tel. 41 200 14 36, piętro 1, p. 141
  e-mail:  
 • Referent: Kamila Skrzyniarz, tel 41 200 14 15, piętro 1, p. 135
  e-mail:
 • Młodszy referent: Joanna Milcarz, tel. 41 200 14 60, pięrto 1, p. 163
  e-mail:  
 • Młodszy referent: Ewelina Zacharska, tel. 41 200 14 13, piętro 1, p. 134
  e-mail:
 • Młodszy referent: Izabela Obierzyńska, tel. 41 200 14 17, piętro 1, p. 134
  e-mail:  
 • Młodszy referent: Marlena Wyderska, tel. 41 200 14 23, piętro 1, p. 136
  e-mail:  
 • Pomoc Administracyjna: Pająk Michał, tel. 41 200 13 10
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym:
  1. utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
  2. utrzymywanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stałej aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami źródłowymi,
  3. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
  4. archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
  5. udostępnianie danych ewidencyjnych,
  6. okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
  7. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją.
 2. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji o zmianach w ewidencji gruntów i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 4. Odpłatne udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach.
 5. Zapewnienie nieodpłatnego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków zgodnie z przepisami art. 24 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
 6. Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
 7. Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 8. Przeprowadzanie postępowań scaleniowych i wymiennych.
 9. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • Kierownik: Marcin Korba, tel. 41 200 14 03, piętro 1, p. 142
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Maria Hordziejewicz, tel. 41 200 14 52, piętro 1, p. 160
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Agata Synowska, tel. 41 200 14 47, piętro 1, p. 156
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Joanna Wyrozumska, tel. 41 200 14 56, piętro 1, p. 162
  e-mail:
 • Starszy Specjalista: Anna Biernacka, tel. 41 200 14 44, piętro 1, p. 159
  e-mail:
 • Specjalista: Katarzyna Skuza, tel. 41 200 14 50, piętro 1, p.152
  e-mail:
 • Referent: Aneta Biskup, tel. 41 200 14 17, piętro 1, p. 158
  e-mail:  
 • Młodszy referent: Żaneta Kopeć, tel. 41 200 14 50, piętro 1, p. 152
  e-mail:
 • Młodszy referent: Monika Majewska, tel. 41 200 14 90, piętro 1, p. 158
  e-mail:
 • Specjalista: Kamila Kulczyk, tel. 41 200 14 43, piętro 1, p. 145
  e-mail:
 • Specjalista: Łukasz Borek, tel. 41 200 14 46, piętro 1, p. 150
  e-mail:  
 • Starszy Inspektor: Dorota Pietrzyk, tel. 41 200 14 59, piętro 1, p. 150
  e-mail:
 • Inspektor: Maria Żelaszczyk, tel. 41 200 14 39, piętro 1, p. 145
  e-mail:
 • Inspektor: Agnieszka Bakuńska, tel. 41 200 14 48, piętro 1, p. 157
  e-mail:
 • Inspektor: Jolanta Sotkiewicz, tel. 41 200 14 37, piętro 1, p. 144
  e-mail:
 • Podinspektor: Katarzyna Dedek, tel. 41 200 14 57, piętro 1, p. 162
  e-mail:
 • Podinspektor: Aneta Knop, tel. 41 200 14 57, piętro 1, p. 162
  e-mail:
 • Podinspektor: Monika Kulińska, tel. 41 200 14 54, piętro 1, p. 161
  e-mail:
 • Podinspektor: Małgorzata Główczyńska, tel. 41 200 14 89, piętro 1, p. 161
  e-mail:
 • Podinspektor: Marta Łukasik, tel. 41 200 14 45, piętro 1, p. 159
  e-mail:
 • Podinspektor: Maria Wiącek, tel. 41 200 14 55, piętro 1, p. 160
  e-mail:
 • Podinspektor: Małgorzata Więckowska, tel. 41 200 14 38, piętro 1, p. 144
  e-mail:
 • Podinspektor: Jolanta Lasek, tel. 41 200 14 38, piętro 1, p. 144
  e-mail:
 • Podinspektor: Monika Malicka, tel. 41 200 14 58, piętro 1, p. 150
  e-mail:
 • Podinspektor: Sylwia Ozimina, tel. 41 200 14 45, piętro 1, p. 159
  e-mail:  
 • Młodszy Referent: Kamila Mróz, tel. 41 200 14 54, piętro 1, p. 161
  e-mail:
 • Pomoc Administracyjna: Iwona Nosek, tel. 41 200 14 40, piętro 1, p. 149
  e-mail:

Zadania:

 1. Gromadzenie i prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym:
  1. przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych od wykonawców, przygotowywanie i wydawanie materiałów do zgłoszonej pracy, kontrolowanie, przyjmowanie wykonanych prac do zasobu oraz pobieranie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu,
  2. wydawanie kopii map i innych dokumentów zgromadzonych w zasobie.
 2. Zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
 3. Wydawanie zezwoleń na reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie materiałów stanowiących Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.
 4. Zakładanie osnów szczegółowych.
 5. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
 6. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 7. Wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu

 • Kierownik: Dariusz Krogulec, tel. 41 200 14 06, piętro 1, p. 102
  e-mail:
 • Starszy Geodeta: Rafał Stefański, tel. 41 200 14 62, piętro 1, p. 132
  e-mail:
 • Inspektor: Justyna Wasilewska-Kuchcińska, tel. 41 200 14 33, piętro 1, p. 132
  e-mail:

Zadania:

 1.  Inwentaryzacja działek zajętych pod drogi powiatowe:
  1. współpraca z Referatem ds. Geodezji i Kartografii oraz Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie identyfikacji numerów ewidencyjnych dróg powiatowych
  2. udział w komisyjnych oględzinach działek zajętych pod drogi powiatowe.
 2. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych poprzez:
  1. sporządzanie dokumentacji oraz występowanie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskami o wydanie decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa zajętych pod drogi powiatowe działek,
  2. przygotowanie dokumentacji do celów wieczystoksięgowych – składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności powiatu kieleckiego do działek zajętych pod drogi,
  3. przekazywanie do ewidencji gruntów odpisów ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości drogowych powiatu kieleckiego.
 3. Aktualizowanie baz programu MIENIE – ewidencja mienia powiatu kieleckiego.
 4. Sporządzanie sprawozdań z procesu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości powiatu kieleckiego.

Wykaz kart informacyjnych:

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

banery

poprzedni baner
 • a9TIj6IyA2qCOM-FZJgFbvEOTCzZ2kX6CP5znWPtZyGc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • CWtxDivnsCJSPrG09Szdp4PMbQp3wseiz-rKaaPbuT2c9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • 6pLFDveOiTQz8wyfnu3EieHw7OyS2wYiMCWv0JO4wPyc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • COJg4fVICnYswv6hgLB2i-rpNVUQKpv0Su0K7LklakGc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • _htumwqLk1_kRz09f0eYvzQBJndSVVXHlwW54kAuih6c9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • 3atKZJDTT8poEugyQRKiZSQZlhhRMGRBbKyKabVvff2c9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • OyGL6azWuJaD58I3DTjYilB6Te_ziTTplTnLBhNJMeSc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • VG8KlQgS0FyRZANLVr8p589Q9ZoSei3d2QDiE0O2fwmc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • -9IgC6DBehADdNbevehZDVU3qny93UgQ2e9wuCarKe2c9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • EvxuUzIuhfDdIbB3j79sj5hY3C-ENwjwUd3z9njfQd44PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • De5glcZn_hrB_3ubjollYMopX1RQgOLjMsfGmaNnr1o4PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • UG_Hl6p6FTQMDfvKpFlIss25Ka8uT_GO6Rkb6jD092Q4PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • QP0e45ayqFQin_JdGSGWJ0Qk_FFuxd8Gi2Y1zLUA6304PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • uFNpd6VKThTB0Mt2HnE2vQT-ASmC865xDnKWPZ9NQtw4PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • hCPyt0BZOQe886eAcW3tXyhMxlWwc8S-_c73zjT-mhA4PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

następny baner