do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Geodeta Powiatowy, DyrektorZofia Stelmasińska

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 1, p. 171
  tel.
  41 200 14 01
  e-mail
  Zofia Stelmasińska

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
W ramach wydziału funkcjonuje samodzielne stanowisko Geodety Powiatowego przy pomocy, którego Starosta wykonuje zadania, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.

W skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:

 • Referat gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa,
 • Referat geodezji i kartografii,
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
 • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych wydziału

 

Referat gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

 • Kierownik: Justyna Brzozowska, tel. 41 200 14 02, piętro 1, p. 172
  e-mail:  

Zadania referatu:

 1. reprezentowanie Skarbu Państwa i Powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami;
 2. ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, prowadzenie sprawozdawczości, przygotowywanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
 3. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym zbywanie, nabywanie, wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, oddawanie jednostkom organizacyjnym nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w trwały zarząd;
 4. sporządzanie i aktualizowanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa według przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
 5. podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym w postępowaniach wieczysto-księgowych;
 6. przejmowanie przez Skarb Państwa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z KRS według przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 7. oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zmiana stawek procentowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;
 8. orzekanie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. oraz orzekanie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r., w tym ustalanie z tego tytułu opłat;
 9. wywłaszczanie nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;
 10. prowadzenie postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych zgodnie z celem wywłaszczenia;
 11. ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych obiektów i urządzeń, niezbędnych do korzystania z tych urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Zobowiązywanie w drodze decyzji, właścicieli nieruchomości do ich udostępniania w celu wykonywania konserwacji, remontów i usuwania awarii urządzeń przesyłowych;
 12. udzielanie zezwoleń, w drodze decyzji, na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy;
 13. prowadzenie postępowań dotyczących odszkodowań za szkody powstałe na nieruchomości w związku z przeprowadzeniem inwestycji celu publicznego, po wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości;
 14. udzielanie zgody na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu;
 15. ustalanie w drodze decyzji, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie;
 16. ustalanie w drodze decyzji, wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie, a także wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości udziałów przysługujących im we wspólnocie;
 17. orzekanie o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Skarbowi Państwa;
 18. orzekanie o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki, na której znajdują się budynki, do których przysługuje prawo własności osobom przekazującym gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa lub ich spadkobiercom w zakresie niezbędnym do korzystania z tych budynków;
 19. ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe i gminne przejęte na rzecz tych podmiotów na podstawie decyzji starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 20. ustalanie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji wójta lub burmistrza zatwierdzającej podział nieruchomości na wniosek właściciela;
 21. udzielanie informacji w sprawach uzyskania rekompensaty z tytułu pozostawionego poza obecnymi granicami Państwa mienia;
 22. udzielanie informacji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
 23. opiniowanie podziałów nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Referat geodezji i kartografii

 • Kierownik: Anna Dziopa, tel. 41 200 14 04, piętro 1, p. 170
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, przygotowywanie projektów decyzji o zmianach w ewidencji gruntów i gleboznawczej klasyfikacji gruntów);
 2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie teleinformatycznych baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) oraz rejestru cen i wartości nieruchomości;
 3. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
 4. przeprowadzanie postępowań scaleniowych i wymiennych;
 5. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • p.o. Kierownika: Małgorzata Główczyńska, tel. 41 200 14 03, piętro 1, p. 161
  e-mail:

Zadania:

 1. gromadzenie materiałów i zbiorów danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym:
  1. przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych od Wykonawców, przygotowywanie i wydawanie materiałów do zgłoszonej pracy, weryfikacja przekazywanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjmowanie wykonanych prac do zasobu oraz pobieranie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu,
  2. wydawanie kopii map i innych dokumentów zgromadzonych w zasobie.
 2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 3. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obiektów topograficznych;
 4. wydawanie licencji na reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie materiałów stanowiących Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny;
 5. zakładanie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
 6. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
 7. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 8. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów dotyczących skoordynowanej dokumentacji projektowej.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu

Zadania:

 1. inwentaryzacja działek zajętych pod drogi powiatowe;
 2. regulacja stanu prawnego dróg powiatowych;
 3. aktualizowanie baz programu MIENIE – ewidencja mienia powiatu kieleckiego; 4) sporządzanie sprawozdań z procesu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości powiatu kieleckiego.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych wydziału

Zadania:

 1. wykonywanie obsługi kancelaryjnej wydziału, w tym prowadzenie rejestru wpływu i wysyłki korespondencji;
 2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 3. ewidencjonowanie i przechowywanie zbiorów protokołów, dyspozycji, uchwał Zarządu i Rady;
 4. ewidencjonowanie i przechowywanie umów, zamówień, zapotrzebowań danych statystycznych wynikających z zadań przypisanych do wydziału;
 5. obsługa techniczna wydziału;
 6. gospodarowanie składnikami majątkowymi wydziału w zakresie ustalonym zarządzeniem Starosty;
 7. prowadzenie składnicy akt wydziału zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rzeczowym wykazem akt i instrukcją archiwalną;
 8. wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji.

 

Wykaz kart informacyjnych:

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

banery

poprzedni baner
 • a9TIj6IyA2qCOM-FZJgFbvEOTCzZ2kX6CP5znWPtZyGc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • CWtxDivnsCJSPrG09Szdp4PMbQp3wseiz-rKaaPbuT2c9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • 6pLFDveOiTQz8wyfnu3EieHw7OyS2wYiMCWv0JO4wPyc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • COJg4fVICnYswv6hgLB2i-rpNVUQKpv0Su0K7LklakGc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • _htumwqLk1_kRz09f0eYvzQBJndSVVXHlwW54kAuih6c9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • 3atKZJDTT8poEugyQRKiZSQZlhhRMGRBbKyKabVvff2c9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • OyGL6azWuJaD58I3DTjYilB6Te_ziTTplTnLBhNJMeSc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • VG8KlQgS0FyRZANLVr8p589Q9ZoSei3d2QDiE0O2fwmc9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • -9IgC6DBehADdNbevehZDVU3qny93UgQ2e9wuCarKe2c9gv0kqDluoOJLfhS8exCGPDd-u5v2V4YANcymE6_UA

 • EvxuUzIuhfDdIbB3j79sj5hY3C-ENwjwUd3z9njfQd44PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • De5glcZn_hrB_3ubjollYMopX1RQgOLjMsfGmaNnr1o4PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • UG_Hl6p6FTQMDfvKpFlIss25Ka8uT_GO6Rkb6jD092Q4PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • QP0e45ayqFQin_JdGSGWJ0Qk_FFuxd8Gi2Y1zLUA6304PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • uFNpd6VKThTB0Mt2HnE2vQT-ASmC865xDnKWPZ9NQtw4PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

 • hCPyt0BZOQe886eAcW3tXyhMxlWwc8S-_c73zjT-mhA4PfkkncsqtGvDHzoXWzeJHfa4jOYu83sioNtZOz7GyQ

następny baner