do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
Strona główna Starostwo Wydziały i Komórki Starostwa Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki realizuje zadania w zakresie edukacji, kultury, sportu, turystyki, spraw społecznych oraz nadzoru nad jednostkami oświatowymi.

W skład Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wchodzą:

 • Referat edukacji
 • Referat kultury, sportu i turystyki

 

Referat edukacji

 • Kierownik: Sabina Kaczmarczyk, tel. 41 200 15 90, piętro 2, p.260
  e-mail:

Zadania referatu:

w zakresie prowadzenia przez Powiat szkół publicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, szkolnego schroniska młodzieżowego, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nadzoru nad placówkami oświatowymi prowadzonymi na terenie Powiatu przez podmioty inne niż Powiat Kielecki

 1. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;
 2. zakładanie nowych placówek oświatowych, przekształcanie ich, łączenie w zespoły, nadawanie imienia oraz przekazywanie i likwidowanie placówek publicznych;
 3. ustalanie planu sieci szkół publicznych;
 4. kontrolowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych;
 5. sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania danych statystycznych;
 6. przekazywanie sprawozdawczości oświatowej Staroście, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu oraz innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy i inne);
 7. występowanie w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych;
 8. przygotowywanie i realizacja projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych (we współpracy z Wydziałem Strategii, Rozwoju i Funduszy);
 9. monitorowanie przebiegu rekrutacji i współpraca ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat, analiza skutków działań szkół w tym zakresie oraz promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku szkół we współpracy z Dyrektorami szkół;
 10. zakładanie i prowadzenie oraz likwidowanie w uzgodnieniu z kuratorem oświaty publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;
 11. przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół publicznych kuratorowi oświaty;
 12. przeprowadzanie procedury dotyczącej wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
 13. ogłaszanie w biuletynie informacji publicznej wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi;
 14. określanie zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz nadzorowanie prawidłowości naliczania dotacji podmiotowych z budżetu dla szkół publicznych i niepublicznych oraz innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Powiat;

  W zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych:

 15. zapewnianie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
 16. przeprowadzanie procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu Powiatu do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu;
 17. monitorowanie przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat;
 18. prowadzenie przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów;
 19. stwarzanie warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i fakultetów;
 20. wspieranie uczniów szkół prowadzonych przez Powiat poprzez stypendia i nagrody;

  W zakresie kadry placówek oświatowych:

 21. prowadzanie spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, w tym tworzenie regulaminów wynagradzania oraz określanie zasad udzielania, rozmiaru obniżek i rozliczania tygodniowego wymiaru godzin;
 22. występowanie do właściwych jednostek z wnioskami o nadanie odznaczeń i medali dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat oraz do Starosty o przyznanie nagrody;
 23. sporządzanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, w części należącej do kompetencji organu prowadzącego;
 24. nadzorowanie i opiniowanie spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych;
 25. przeprowadzanie procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora, powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz odwołania ze stanowiska;
 26. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dyrektorom placówek oświatowych niezbędnych pełnomocnictw i zgód na dokonywanie czynności wykraczających poza zakres udzielonych pełnomocnictw;
 27. wspieranie i nadzorowanie procesu doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli oraz przeprowadzanie procedury awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

  W zakresie szkolnictwa niepublicznego:

 28. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, decyzji o odmowie/wykreśleniu wpisu do ewidencji;
 29. przeprowadzenie procedury mającej na celu wydanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej;
 30. kontrolowanie stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu.

Wykaz kart informacyjnych:

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

Referat kultury, sportu i turystyki

 • Kierownik: Beata Piotrowska-Wróbel, tel. 41 200 15 91, piętro 3, p. 318
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez mających znaczenie dla kultury i integracji społeczności Powiatu;
 2. promowanie i wspieranie działalności sportowej i turystycznej w tym programów sportowych, służących upowszechnianiu kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży a także seniorów;
 3. wspomaganie szkół i placówek oświatowych w prowadzeniu działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej;
 4. opracowywanie i nadzór nad realizacją Kalendarza Imprez Sportowych Szkół i placówek oświatowych Powiatu w danym roku szkolnym;
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz osiągnięć sportowych;
 6. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Powiatu;
 7. inicjowanie działań mających na celu rozwój ruchu turystycznego, w tym tworzenie marki turystycznej powiatu;
 8. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu turystyki i agroturystyki oraz tworzenie baz danych związanych z działalnością turystyczną i agroturystyczną;
 9. współdziałanie w zakresie tworzenia i modernizacji szlaków i tras turystycznych;
 10. prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w zakresie określonym w porozumieniu z Regionalną Organizacją Turystyczną;
 11. planowanie wydatków w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki, przygotowywanie sprawozdań z realizacji budżetu na potrzeby Zarządu oraz Rady Powiatu;
 12. udzielanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych na zadania w zakresie kultury, sportu i turystyki oraz przekazywania dotacji na zadania wspierane i zlecone przez Powiat na podstawie ustawy „o pożytku publicznym i wolontariacie”;
 13. współpraca z Powiatową Radą Pożytku Publicznego przy opracowywaniu „Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi” oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego;
 14. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury, w zakresie zadań powierzonych Staroście w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

banery

poprzedni baner
 • VCtHDhDjc1gb02zh47jt5f3fV37X3aVdZqzvkSDA2EUOVtAqpSQ-g-M3_g2GxVhhaisExQot0RQTf8aK9AOceg

 • KlaUXrR6mILKfWSBjXM8WEGI3Chd13HlO7BcIsuh1uYOVtAqpSQ-g-M3_g2GxVhhaisExQot0RQTf8aK9AOceg

 • gcXUTjwZW9h-fXi4iRKbegDtD04B0vnhYzX4hglhQbEOVtAqpSQ-g-M3_g2GxVhhaisExQot0RQTf8aK9AOceg

 • dDkNEEhyJGY03FJXKbDRvPc975aCW_-hCwO4oG7wpvgOVtAqpSQ-g-M3_g2GxVhhaisExQot0RQTf8aK9AOceg

 • 7uD8oYgddmcfcQcppBRjYuXJ8PnY8yZ5NY8dDkIZg14OVtAqpSQ-g-M3_g2GxVhhaisExQot0RQTf8aK9AOceg

 • cTMZgGWA3cceBOrPbCz3XOLOHSJHIuPG3Xsj_WztLQ4OVtAqpSQ-g-M3_g2GxVhhaisExQot0RQTf8aK9AOceg

 • xtu5STkT9P0SS5KgKuc9NDoezZzMOH1s0_w8qdf1uH4OVtAqpSQ-g-M3_g2GxVhhaisExQot0RQTf8aK9AOceg

 • lSyK0MrrZdwcyN1IKRE-t1x1M1yocx6rzrm9jVJPTuIOVtAqpSQ-g-M3_g2GxVhhaisExQot0RQTf8aK9AOceg

 • ayYEvna6wtxanL43NmNl20Fki3JpjpHgiFFGDWXy5BoOVtAqpSQ-g-M3_g2GxVhhaisExQot0RQTf8aK9AOceg

 • dM14gh4XkTjWEG_H5AQW6nsU6luqQOGM4Onsv_bDc-h73uPbA7C47k_E5w0jxUFErDeQmcjIkQbAkFVVU248hw

 • jU008RXUr8J7yRmL0TXq9J6FT-9szCTLxBYYi0m_PLN73uPbA7C47k_E5w0jxUFErDeQmcjIkQbAkFVVU248hw

 • d2Q0L9DHJl74-9lIvoUvMc_CdU2dYKpIgZygReuM5Ax73uPbA7C47k_E5w0jxUFErDeQmcjIkQbAkFVVU248hw

 • dZpk9HygK1J9xz2wXD8JeZ02QheoZTnbx0FR-KL6GTl73uPbA7C47k_E5w0jxUFErDeQmcjIkQbAkFVVU248hw

 • oy-0ocdwQRDwMJF_nsf6wLSisl9iI9V9vDDkOTh45P973uPbA7C47k_E5w0jxUFErDeQmcjIkQbAkFVVU248hw

 • 8RChyX2GL1VKqvQNGcEqDqL_GWK681juba8cg_0KuIt73uPbA7C47k_E5w0jxUFErDeQmcjIkQbAkFVVU248hw

następny baner