do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

Skarbnik PowiatuMaria Klusek

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 366
  tel.
  41 200 16 00
  e-mail
  Maria Klusek
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych oraz sporządza zbiorcza deklarację z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług.

W skład Wydziału Budżetu i Finansów wchodzą:

 • Referat Planowania Budżetu Powiatu,
 • Referat Księgowości Budżetu Powiatu,
 • Referat Finansów i Księgowości Urzędu,
 • Stanowisko ds. Egzekucji i Dochodzenia Należności.

Referat Planowania Budżetu Powiatu

 • Inspektor: Iwona Chrabąszcz, tel. 41 200 16 22, piętro 3, p. 343
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Wykonywanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu oraz jej zmian.
 2. Wykonywanie i koordynacja prac związanych z corocznym opracowaniem uchwały budżetowej powiatu oraz jej zmian.
 3. Przygotowywanie na podstawie złożonych przez wydziały i samodzielne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu, projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, dotyczących zmian w uchwale budżetowej.
 4. Przygotowywanie na podstawie złożonych przez wydziały i samodzielne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu, projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.
 5. Opracowywanie planu pośredniego budżetu powiatu.
 6. Przekazywanie wydziałom i samodzielnym komórkom organizacyjnym Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym powiatu informacji stanowiących podstawę opracowania projektów planów finansowych oraz koordynacja prac w tym zakresie.
 7. Przygotowywanie do zatwierdzenia zbiorczego planu finansowego Starostwa.
 8. Analiza realizacji budżetu powiatu oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu.
 9. Opracowywanie półrocznej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.
 10. Prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu.
 11. Wykonywanie prac związanych z zarządzaniem długiem powiatu.
 12. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągnięcia przez powiat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz niezbędnych dokumentów w zakresie spłaty zadłużenia i kosztów jego obsługi.
 13. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udzielenia z budżetu powiatu pożyczek, poręczeń i gwarancji finansowych.
 14. Zabezpieczenie płynności finansowej powiatu.
 15. Nadzorowanie przestrzegania równowagi budżetu powiatu oraz dyscypliny finansów publicznych.
 16. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach w bankach

Referat Księgowości Budżetu Powiatu

 • Kierownik: Kinga Opalska-Olejniczak, tel. 41 200 16 03, piętro 3, p. 340
  e-mail:
 • Inspektor: Justyna Kubiec, tel. 41 200 16 05, piętro 3, p. 341
  e-mail:
 • Instektor: Agata Duda, tel. 41 200 16 23, piętro 3, p. 340
  e-mail:
 • Podinspektor: Magdalena Łukawska, tel. 41 200 16 06, piętro 3, p. 342
  e-mail:
 • Podinspektor: Ewa Kucharczyk, tel. 41 200 16 13, piętro 3, p. 342
  e-mail:
 • Pomoc Administracyjna: Martyna Kozieł, tel 41 200 16 04, piętro 3, p. 341
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Prowadzenie księgowości budżetu (organu) powiatu, w tym:
  1. sprawowanie kontroli formalno-rachunkowej,
  2. dekretowanie dokumentów księgowych,
  3. księgowanie operacji finansowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym.
 2. Przekazywanie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych powiatu.
 3. Ewidencjonowanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i terminowe odprowadzanie ich do budżetu państwa.
 4. Prowadzenie zbioru sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne.
 5. Kontrolowanie i uzgadnianie prawidłowości przyjmowanych sprawozdań.
 6. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych i przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie papierowej i elektronicznej.
 7. Sporządzanie łącznego bilansu powiatu, obejmującego dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek organizacyjnych.
 8. Sporządzanie łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek organizacyjnych.
 9. Sporządzanie łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki, obejmującego dane wynikające z zestawień funduszu powiatowych jednostek organizacyjnych.
 10. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu powiatu oraz bilansu skonsolidowanego powiatu.
 11. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach w bankach.
 12. Prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT-7 dla Powiatu Kieleckiego.

Referat Finansów i Księgowości Urzędu

 • Główny Księgowy: Agnieszka Trepka, tel. 200 41 16 01, piętro 3, p. 364
  e-mail:
 • Główny Specjalista: Ewelina Kot, tel. 41 200 16 17, piętro 3, p. 363
  e-mail:
 • Starszy Specjalista: Sylwia Ocios, tel. 41 200 16 19, piętro 3, p. 365
  e-mail:
 • Starszy Specjalista: Barbara Pawlik, tel. 41 200 16 18, piętro 3, p. 363
  e-mail:
 • Inspektor: Anna Kozieł, tel. 41 200 16 20, piętro 3, p. 365
  e-mail:
 • Inspektor: Jadwiga Bandrowska, tel. 41 200 16 15, piętro 3, p. 362
  e-mail:
 • Instektor: Michta Magdalena, tel. 41 200 15 64, piętro 3, p. 362
  e-mail:
 • Inspektor: Halina Paluch, tel. 41 200 16 12, piętro 3, p. 360
  e-mail:
 • Podinspektor: Sylwia Chrzanowska, tel. 41 200 16 16, piętro 3, p. 362
  e-mail:
 • Podinspektor: Karolina Sideł, tel. 41 200 16 16, piętro 3, p. 362
  e-mail:
 • Młodszy Referent: Magdalena Wiśniewska, tel. 41 200 16 18, piętro 3, p. 363
  e-mail: wisniewska.m@powiat.kielce.pl
 • Pomoc Administracyjna: Aleksandra Haba, piętro 3, p. 360
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Prowadzenie ewidencji i windykacji należności z tytułu dochodów budżetu powiatu i Skarbu Państwa.
 2. Realizowanie wydatków Starostwa Powiatowego.
 3. Prowadzenie księgowości Starostwa Powiatowego (urzędu) w tym:
  1. sprawowanie kontroli formalno-rachunkowej,
  2. dekretowanie dokumentów księgowych,
  3. księgowanie operacji finansowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej:
  1. miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów i wydatków Starostwa,
  2. kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów budżetu państwa,
  3. sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki).
 5. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
 6. Sporządzanie not obciążeniowych.
 7. Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT- 7, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT.
 8. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania dla dokumentów finansowych.
 9. Rozliczenie inwentaryzacji.
 10. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Starostwa w zakresie:
  1. sporządzania list płac wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  2. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym: sporządzanie deklaracji, naliczenie i terminowe odprowadzenie składki zdrowotnej, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń oraz od umów zlecenia i umów o dzieło,
  3. rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w tym: sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia i o dzieło, wypłat z ZFŚS,
  4. wydawania na druku Rp – 7 zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
  5. wydawania pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  6. przygotowania i rozliczania spraw dotyczących umów refundacyjnych.
 11. Prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie realizacji zadań przy udziale środków z funduszy unijnych.
 12. Prowadzenie ewidencji faktur i rachunków za roboty, zakupy i usługi oraz sporządzanie i terminowe realizowanie przelewów.
 13. Archiwizowanie dokumentów finansowych.
 14. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sporządzanie sprawozdawczości z Funduszu, przekazywanie środków na podstawie dyspozycji sporządzonych przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz współpraca z tymi jednostkami.

Stanowisko ds. Egzekucji  i Dochodzenia Należności

 • Inspektor: Joanna Maciejewska, tel. 41 200 13 83, piętro 3, p. 344
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. Egzekucja obowiązku udostępnienia nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
 2. Egzekucja obowiązku udostępnienia nieruchomości przez właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody.
 3. Egzekucja obowiązku udostępnienia nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego w przypadku, gdy nagła potrzeba zapobieżenia sile wyższej lub powstania znacznej szkody, uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości.
 4. Egzekucja wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 5. Egzekucja wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu a także wpływów za udostępnianie przez starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6. Egzekucja obowiązku wykonania decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego.
 7. Egzekucja kary wymierzanej w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości.
 8. Prowadzenie postępowań w zakresie dochodzenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub Powiatu Kieleckiego.
 9. Egzekucja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 10. Egzekucja należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego.
 11. Egzekucja należności z tytułu opłat za posiłki w stołówkach młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjnowychowawczych równych wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie wnoszonych przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w ww. ośrodkach.
 12. Postępowanie w sprawach wycofania z obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.
 13. Egzekucja opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi.
 14. Egzekucja opłat dodatkowych i podwyższonych

Dane do faktury:

POWIAT KIELECKI
UL. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE
NIP: 959-16-45-790

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH W Getin Noble Bank S.A.:

Rachunek bieżący powiatu kieleckiego: 28 1560 0013 2821 6867 1000 0001

Rachunek dochodów jednostki budżetowej –Starostwa Powiatowego w Kielcach:
nr: 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004

 • opłaty za wydawanie prawa jazdy,
 • opłaty dotyczące rejestracji pojazdów,
 • opłaty za wydanie karty wędkarskiej

Rachunek dochodów jednostki budżetowej –Starostwa Powiatowego w Kielcach dotyczy wpływów z opłat geodezyjnych 
nr: 95 1560 0013 2037 3600 2000 0003

 • wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
 • map geodezyjnych do celów informacyjnych,
 • map geodezyjnych do celów projektowych,
 • uzgodnień dokumentacji do celów projektowych,

Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
nr: 25 1560 0013 2037 3600 2000 0002

 • wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawa gruntu,
 • przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • spłata hipoteki,
 • opłaty za wydawanie karty parkingowej.

Sumy depozytowe:
nr: 84 1560 0013 2037 3600 2000 0007

 • wadia,
 • zabezpieczenia należnego wykonania umowy

banery

poprzedni baner
 • G-2APDWsxJ0aR5-l3TcimunZstT7nHKxBzvfOZAozmZ8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • Wnf6o2_F3G1pdls2aho8HnO4EB_CZ7cWlqcAXVoKdUJ8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • lgAIwXZHH8HJwZlduCu4vNIcVzISdwgtniJg6E2Fnz98FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • -DAac3nY2Arb2sm6GSdHod82GpZ8z0rO63P8-uyZBtF8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • SHxzv2PcpOhfVaXLGxggopOr5B9K7_C5iz08Ye2TdaJ8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • 4XlhH_QBjLRq9RPnQ4if6soahAGdewEr6gWIFr3hwDl8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • CzUungzIRzxX3BhY8otAZCGSETtuxge7QO5x4Eg5arN8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • uW8qV6K53K8ymNaaVoqlgogKfvJWqKWcmOR5_il_Zn98FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • T0eaJXb-IyrYrOWPbl1hHmOB_KAbJZ8ytSjs7TH0Q7V8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • 1zh56rOh8ILvgGwFy_m1AKI9VbY-4gK7Kfd3dt4vmrvwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • WpdqSarx_Xqme7mLj_u4uY2mguY9-cOuLAoxHgKwqOLwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • jHAFBelF6F0QvKqozrvcZf8ZxFkGjIgrK6tzhsrv0ofwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • 23S_BgawIJnDN433J44kYOM7JrOP4MlLzmtyEa3kMM_wupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • fWI7T-b0qs8rpPbd2cg6Zz4Q07x6wDtaPxJb3KCC9QbwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • FvWn8eu3XiEaO41Wf_MRsfO7vebSQxxvAsKR7HlmBRnwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

następny baner