do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Informacja dot. Wydziału KomunikacjiJak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

Skarbnik PowiatuMaria Klusek

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 366
  tel.
  41 200 16 00
  e-mail
  Maria Klusek

Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych oraz sporządza zbiorcza deklarację z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług.

W skład Wydziału Budżetu i Finansów wchodzą:

 • Referat Planowania Budżetu Powiatu,
 • Referat Księgowości Budżetu Powiatu,
 • Referat Finansów i Księgowości Urzędu,
 • Stanowisko ds. egzekucji i dochodzenia należności

 

Referat Planowania Budżetu Powiatu

 • Kierownik: Iwona Chrabąszcz, tel. 41 200 16 22, piętro 3, p. 343
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. wykonywanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu oraz jej zmian;
 2. wykonywanie i koordynacja prac związanych z corocznym opracowaniem uchwały budżetowej Powiatu oraz jej zmian;
 3. przesyłanie do właściwych organów nadzoru uchwał Rady Powiatu w zakresie spraw merytorycznych wydziału;
 4. przygotowywanie na podstawie złożonych przez wydziały i samodzielne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne, projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, dotyczących zmian w uchwale budżetowej;
 5. przygotowywanie na podstawie złożonych przez wydziały i samodzielne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne, projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu;
 6. opracowywanie planu pośredniego budżetu powiatu;
 7. przekazywanie wydziałom i samodzielnym komórkom organizacyjnym Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym informacji stanowiących podstawę opracowania projektów planów finansowych oraz koordynacja prac w tym zakresie;
 8. przygotowywanie do zatwierdzenia zbiorczego planu finansowego Starostwa;
 9. analiza realizacji budżetu powiatu oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu;
 10. opracowywanie półrocznej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu;
 11. prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu;
 12. wykonywanie prac związanych z zarządzaniem długiem Powiatu;
 13. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągnięcia przez Powiat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz niezbędnych dokumentów w zakresie spłaty zadłużenia i kosztów jego obsługi;
 14. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udzielenia z budżetu Powiatu pożyczek, poręczeń i gwarancji finansowych;
 15. zabezpieczenie płynności finansowej Powiatu;
 16. nadzorowanie przestrzegania równowagi budżetu powiatu oraz dyscypliny finansów publicznych.

 

Referat Księgowości Budżetu Powiatu

 • Kierownik: Kinga Opalska-Olejniczak, tel. 41 200 16 03, piętro 3, p. 340
  e-mail:

Zadania referatu:

 1. prowadzenie księgowości budżetu (organu) Powiatu;
 2. przekazywanie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych;
 3. ewidencjonowanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i terminowe odprowadzanie ich do budżetu państwa;
 4. prowadzenie zbioru sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
 5. kontrolowanie i uzgadnianie prawidłowości przyjmowanych sprawozdań;
 6. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych i przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie i elektronicznej;
 7. sporządzanie łącznego bilansu Powiatu, obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek organizacyjnych;
 8. sporządzanie łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek organizacyjnych;
 9. sporządzanie łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki, obejmującego dane wynikające z zestawień funduszu jednostek organizacyjnych;
 10. sporządzanie łącznej informacji dodatkowej, obejmującej wynikające z informacji dodatkowej jednostek organizacyjnych;
 11. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu Powiatu oraz bilansu skonsolidowanego Powiatu;
 12. lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach w bankach;
 13. prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT-7 dla Powiatu;
 14. obsługa zgłoszeń wysyłanych do systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (zakup oleju opałowego).

 

Referat Finansów i Księgowości Urzędu

Zadania referatu:

 1. prowadzenie ewidencji należności z tytułu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez jednostkę zadań zleconych;
 2. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego (Urzędu);
 3. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej sum depozytowych i na zlecenie, ZFŚS, projektów realizowanych ze środków z funduszy unijnych;
 4. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 5. prowadzenie rejestru faktur i rachunków za roboty, zakupy i usługi oraz sporządzanie i terminowe realizowanie przelewów;
 6. sporządzanie obowiązujących jednostkę (Urząd) sprawozdań budżetowych;
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki);
 8. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
 9. ewidencja druków ścisłego zarachowania (czeki, KP, KW, arkusze spisu z natury);
 10. dokumentowanie sprzedaży poprzez wystawianie faktur, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu oraz sporządzanie deklaracji VAT- 7;
 11. wystawianie not obciążeniowych dla jednostek organizacyjnych;
 12. sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło;
 13. realizacja wypłat diet radnych i sporządzanie rocznego PIT – R;
 14. prowadzenie spraw płacowych pracowników Starostwa w zakresie:
  1. sporządzania list płac wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, nagród, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłat świadczeń z ZFŚS,
  2. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  3. rozliczeń z Urzędami Skarbowymi,
  4. wystawiania zaświadczeń Rp-7 potwierdzających osiągnięte dochody przez pracowników w celu ustalenia emerytury lub renty,
  5. wystawiania pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  6. sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniu do GUS,
  7. przygotowania i rozliczania spraw dotyczących umów refundacyjnych.
 15. rozliczenie inwentaryzacji;
 16. przygotowanie i wysłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty dotyczących należności niezapłaconych a następnie przekazanie dokumentów do odpowiednich komórek w celu dalszej egzekucji i windykacji należności.

 

Stanowisko ds. egzekucji i dochodzenia należności

Sprawy egzekucji prowadzone są we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi. Do zakresu zadań Stanowiska ds. egzekucji i dochodzenia należności należy w szczególności:

 1. egzekucja obowiązku udostępnienia nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyrażana to zgody;
 2. egzekucja obowiązku udostępnienia nieruchomości przez właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części 26 składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody;
 3. egzekucja obowiązku udostępnienia nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego w przypadku, gdy nagła potrzeba zapobieżenia sile wyższej lub powstania znacznej szkody, uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości;
 4. egzekucja opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 5. egzekucja wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 6. egzekucja wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu a także wpływów za udostępnianie przez Starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 7. egzekucja obowiązku wykonania decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego;
 8. egzekucja obowiązku rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego;
 9. egzekucja kary wymierzanej w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości;
 10. egzekucja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
 11. egzekucja należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego;
 12. egzekucja należności z tytułu opłat za posiłki w stołówkach młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych równych wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie wnoszonych przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w ww. ośrodkach;
 13. egzekucja opłat dodatkowych i podwyższonych;
 14. egzekucja opłat związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu;
 15. egzekucja kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu;
 16. egzekucja kary pieniężnej za niezwrócenie licencji lub wypisów z licencji;
 17. egzekucja kary pieniężnej za niezwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 18. egzekucja nałożonej grzywny w celu przymuszenia;
 19. egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym pozostających we właściwości organów samorządu terytorialnego lub przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego;
 20. egzekucja przepisów wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – wynikających z decyzji lub postanowień właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
 21. prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań w stosunku do spraw, które zostały uprzednio skierowane do egzekucji administracyjnej.

 

Dane do faktury:

POWIAT KIELECKI
UL. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE
NIP: 959-16-45-790

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH W Getin Noble Bank S.A.:

Rachunek bieżący powiatu kieleckiego: 28 1560 0013 2821 6867 1000 0001

Rachunek dochodów jednostki budżetowej –Starostwa Powiatowego w Kielcach:
nr: 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004

 • opłaty za wydawanie prawa jazdy,
 • opłaty dotyczące rejestracji pojazdów,
 • opłaty za wydanie karty wędkarskiej

Rachunek dochodów jednostki budżetowej –Starostwa Powiatowego w Kielcach dotyczy wpływów z opłat geodezyjnych 
nr: 95 1560 0013 2037 3600 2000 0003

 • wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
 • map geodezyjnych do celów informacyjnych,
 • map geodezyjnych do celów projektowych,
 • uzgodnień dokumentacji do celów projektowych,

Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
nr: 25 1560 0013 2037 3600 2000 0002

 • wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawa gruntu,
 • przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • spłata hipoteki,
 • opłaty za wydawanie karty parkingowej.

Sumy depozytowe:
nr: 84 1560 0013 2037 3600 2000 0007

 • wadia,
 • zabezpieczenia należnego wykonania umowy

banery

poprzedni baner
 • G-2APDWsxJ0aR5-l3TcimunZstT7nHKxBzvfOZAozmZ8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • Wnf6o2_F3G1pdls2aho8HnO4EB_CZ7cWlqcAXVoKdUJ8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • lgAIwXZHH8HJwZlduCu4vNIcVzISdwgtniJg6E2Fnz98FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • -DAac3nY2Arb2sm6GSdHod82GpZ8z0rO63P8-uyZBtF8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • SHxzv2PcpOhfVaXLGxggopOr5B9K7_C5iz08Ye2TdaJ8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • 4XlhH_QBjLRq9RPnQ4if6soahAGdewEr6gWIFr3hwDl8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • CzUungzIRzxX3BhY8otAZCGSETtuxge7QO5x4Eg5arN8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • uW8qV6K53K8ymNaaVoqlgogKfvJWqKWcmOR5_il_Zn98FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • T0eaJXb-IyrYrOWPbl1hHmOB_KAbJZ8ytSjs7TH0Q7V8FjdIQWrP_TKYEE-8Q2zKt4lNXWtK3q_zvgOsgT6TCQ

 • 1zh56rOh8ILvgGwFy_m1AKI9VbY-4gK7Kfd3dt4vmrvwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • WpdqSarx_Xqme7mLj_u4uY2mguY9-cOuLAoxHgKwqOLwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • jHAFBelF6F0QvKqozrvcZf8ZxFkGjIgrK6tzhsrv0ofwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • 23S_BgawIJnDN433J44kYOM7JrOP4MlLzmtyEa3kMM_wupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • fWI7T-b0qs8rpPbd2cg6Zz4Q07x6wDtaPxJb3KCC9QbwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

 • FvWn8eu3XiEaO41Wf_MRsfO7vebSQxxvAsKR7HlmBRnwupmtD-3laljghh10dvZzCUAUnnoQcAbOA2qxf3URbw

następny baner