do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

NaczelnikMarcin Pabjan

 • adres
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, poziom 0 (parter), p. 6
  tel.
  41 200 12 53
  e-mail
 • Czas pracy
  poniedziałek: 7.00 - 17.15, wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Wydział Budownictwa realizuje zadania organu administracji architektoniczno–budowlanej pierwszej instancji wynikające z prawa budowlanego i przepisów szczególnych.

W skład Wydziału Budownictwa wchodzą:

 • Referat Budownictwa Kubaturowego,
 • Referat Infrastruktury Technicznej.

 Referat Budownictwa Kubaturowego

 • Kierownik: Helena Musiał, tel. 41 200 12 61, poziom 0 (parter), p. 21
  e-mail:
 • Specjalista: Barbara Szwed, tel. 41 200 12 67, poziom 0 (parter), p. 24
  e-mail:
 • Specjalista: Ewelina Stęplowska, tel. 41 200 12 62, poziom 1), p. 118
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Joanna Balińska, tel. 41 200 12 65, poziom 0 (parter), p. 23
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Aneta Kolasa, tel. 41 200 12 60, poziom 0 (parter), p. 22
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Magdalena Kwiatek, tel. 41 200 12 58, poziom 0 (parter), p. 19
  e-mail:
 • Starszy Inspektor: Mariusz Wójcik, tel. 41 200 12 59, poziom 1, p. 118
  e-mail:
 • Inspektor: Edyta Giemza,tel. 41 200 12 66, poziom 0 (parter), p. 24
  e-mail:
 • Inspektor: Milena Chuk, tel. 41 200 12 62, poziom 0 (parter), p.20
  e-mail:
 • Podinspektor: Ilona Ryrak-Skórska, tel. 41 200 12 63, poziom 0 (parter), p. 22
  e-mail:
 • Podinspektor: Anna Żak, tel. 41 200 12 56, poziom 0 (parter), p.19
  e-mail:
 • Podinspektor: Monika Krasowska, tel.  41 200 12 69, poziom 1, p. 119
  e-mail:
 • Podinspektor: Monika Łukawska, poziom 0 (parter), p. 19
  e-mail:
 • Podinspektor: Katarzyna Hanszke-Zychowicz, tel. 41 200 12 72, pozion 1, p. 119
  e-mail:  
 • Podinspektor: Małgorzata Mazurczak, tel. 41 200 12 71, poziom 0, p. 10
  e-mail:  
 • Referent: Mateusz Kucharski, tel.  41 200 12 64, poziom 0 (parter), p. 23
  e-mail:
 • Młodszy referent: Aleksandra Śmist, tel. 41 200 12 57, poziom 0 (parter), p. 19
  e-mail:
 • Pomoc Administracyjna: Krzysztof Scendo, tel.  41 200 12 55, poziom 0 (parter), p. 10
  e-mail:

 Referat Infrastruktury Technicznej

 • Kierownik: Anna Kmieć, tel. 41 200 12 54, poziom 0 (parter), p. 9
  e-mail:
 • Specjalista: Marcin Drogosz, tel. 41 200 12 68, poziom 0 (parter), p. 8
  e-mail:
 • Inspektor: Maria Jeżewska, tel. 41 200 12 51, poziom 0 (parter), p. 7
  e-mail:
 • Inspektor: Elżbieta Kondera, tel. 41 200 12 52, poziom 0 (parter), p. 7
  e-mail:
 • Inspektor: Marlena Wilczyńska–Kot, tel.  41 200 12 50, poziom 0 (parter), p. 8
  e-mail:
 • Podinspektor: Paulina Kruk: tel. 41 200 12 71, poziom 0, p. 10
  e-mail:  
 • Pomoc Administracyjna: Kinga Borek, tel.  41 200 12 71, poziom 0 (parter), p. 10
  e-mail:

Zadania referatu:

Do podstawowego zakresu działania Referatu budownictwa kubaturowego (w zakresie budownictwa kubaturowego) i Referatu infrastruktury technicznej (w zakresie infrastruktury technicznej) należy:

 1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego stanowiących zadania organu administracji architektoniczno–budowlanej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą.
 2. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
 3. Zatwierdzanie projektu budowlanego odrębną decyzją.
 4. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia oraz wnoszenie ewentualnego sprzeciwu w tych sprawach.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i wnoszenie ewentualnego sprzeciwu w tych sprawach.
 7. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia w przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.
 8. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali.
 9. Udzielanie pozwolenia lub przyjmowanie zgłoszenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 10. Rozstrzyganie, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określanie granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z nich w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.
 11. Przenoszenie za zgodą poprzedniego inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę bądź rozbiórkę na rzecz innego podmiotu.
 12. Wydawanie na wniosek inwestora decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
 13. Wnioskowanie o powołanie komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 14. Występowanie do właściwego ministra z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 15. Udzielanie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej określonych w ustawie o transporcie kolejowym.
 16. Uzgadnianie projektowych rozwiązań dla obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.
 17. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych.
 18. Wydawanie decyzji o wyłączaniu obowiązku zapewnienia kierownictwa budowy i wykonywania niektórych czynności przez kierownika budowy.
 19. Nakładanie postanowieniem obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
 20. Kontrola wykonania przez inwestora obowiązku rozbiórki zgłoszonego obiektu tymczasowego.
 21. Wydawanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki.
 22. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w Kielcach.
 23. Sporządzanie sprawozdań półrocznych na drukach GUNB-1, GUNB-3 i przekazywanie ich do Wojewody Świętokrzyskiego.
 24. Prowadzenie centralnego rejestru wniosków i decyzji – RWD.
 25. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
 26. Przesyłanie decyzji o pozwolenie na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy.
 27. Przekazywanie do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości kopii decyzji wydawanych przez organ administracji architektoniczno–budowlanej dotyczący pozwoleń na budowę, zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części, rozbiórki obiektu budowlanego, przeniesień i zmiany decyzji.
 28. Bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
 29. Uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
 30. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Starostę poleceń powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Wykaz Kart Informacyjnych

banery

poprzedni baner
 • nzYiCN9Lse64Du5OADvMGIGkZUA4qJKG4ghR2wLANF5crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • Pf0kfqysM52kDSMhEimjSsDN6X7hi2MZekoDLiiitU5crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • Ks1fV7JSNXXOPraFH8wCWM_hV6acsVK_Q8H5Z8SGEehcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • 9qnJs_n7r2qrDEySE2pmV8-bpxpJg8tgY3RYtCj_YwxcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • orIBPKbNbJ1nnIlg-m62EwqYXTA3bzWQZWRFHQi_09xcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • hUJnPoj5ZCTm_PsQ58bxvb_HciROVLtY_Y8HR51ejgJcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • cPaMXdmc5aEPWI5LKBGaq4hIXLbRXc9s3AZulyyWc7FcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • R42Gc2UPQSwDStBKKBzm8eSWeHGR6NnTbzUJtGrJJU9crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • 4V0hFV07ON99CAOzPQ4vvKD204-tq-TCqOhjB130k2FcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • 1kJc09ZmmrX2LVaKxzBIhFX2fXwpBL3S37YetzEa1imkd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • xFUsHO9zFnyu_O1XDT7E6yk1ukGRkAxiWNjcNlpIgXukd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • QDVfdL0X1i3d9As3Am5Q_vU9a4IfeDSPG998jftHS7Wkd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • QyHPfjLAJ3jofVgdwMjmBb_QYQmKlFokQmJI9_e9ZYGkd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • aSkiu2-SOu9H1E0YNFi1r5M7NSc63zfRMB1kH8JK8YKkd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

 • nO9mMr3UlWyc7uMxCT3BCndELP3WnT1QUh_rNTtORE2kd5mHCJtAzGP5ASGOPQl2C7H5iX6AmI87oSSaldGtCA

następny baner