do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
06 lutego
2019

Bezpłatne szkolenia "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania 2019"

W 2019 roku zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w nowym projekcie bezpłatnych szkoleń przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ).

Szkolenia w 2019 roku ponownie realizowane są w ramach realizacji  zadania publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 ADRESACI PROJEKTU

Do Projektu zgłosić się może każda szkoła podstawowa, która:

 • Zadeklaruje gotowość wdrażania Programu Nauki Zachowania w swojej szkole.
 • Zgłosi nauczyciela na szkolenie konsultantów.
 • Umożliwi konsultantowi przeprowadzenie szkolenia, którego celem jest zapoznanie nauczycieli z PNZ w szkole.
 • Zadeklaruje zainteresowanie nauczycieli wdrożeniem PNZ dla co najmniej dwóch uczniów swojej szkoły w 2019 roku.
 • Zadeklaruje gotowość zorganizowania warsztatu umiejętności niezbędnych do realizacji PNZ dla grupy 20 nauczycieli swojej szkoły oraz 8 godzinnej superwizji dla nauczycieli realizujących program w okresie do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU - etap 1

 1. Szkolenie konsultantów

W trakcie Projektu jeden nauczyciel z każdej z 40 przyjętych do Projektu szkół weźmie udział w  bezpłatnym szkoleniu realizowanym w Warszawie i w Katowicach w dniu 25 marca 2019 r.

 • Termin: 25 marca 2019
 • Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.
 • Miejsce: Warszawa, Katowice (równolegle do wyboru)

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z Programem Nauki Zachowania oraz przygotują się do poprowadzenia szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli w swojej szkole.

 1. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne realizowane na terenie szkoły przez uczestników szkolenia dla konsultantów

Etap dotyczy wszystkich zgłaszanych placówek.

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych należy zaplanować w dniach 26.03.2019 r. - 18.04.2019 r.  Uczestnicy szkoleń dla  konsultantów przeprowadzą metodami aktywnymi szkolenie na temat programu (na podstawie otrzymanego wcześniej scenariusza), a następnie nauczyciele przeanalizują zachowania uczniów, których ich zdaniem warto w szkole objąć programem. Po analizie możliwości nauczycieli oraz dopasowania programu do potrzeb uczniów, zespół nauczycieli podejmie decyzję o udziale w dalszym etapie projektu.

Każda szkoła, która zakwalifikuje się do 2 etapu przeprowadzi co najmniej jeden cykl programu dla co najmniej dwóch uczniów w szkole.

Nauczyciele uczestniczący w centralnym szkoleniu pełnić będą rolę konsultantów dla Rady Pedagogicznej w okresie wdrażania programu w szkole.

 1. Konsultacje trenerskie dla nauczycieli.

Nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie i wdrażających PNZ objęci zostaną bezpłatnym wsparciem w postaci konsultacji na odległość (telefon, poczta elektroniczna, inne media) W ramach konsultacji trenerzy - autorzy Programu odpowiadać będą na pytania nauczycieli i służyć pomocą w rozwiązywaniu trudności związanych z wdrażaniem PNZ.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU - etap 2

 1. Warsztaty umiejętności dla nauczycieli

Dla 12 szkół wdrażających PNZ przeprowadzone zostaną trwające 20 godzin dydaktycznych warsztaty umiejętności. Warsztaty te mogą się odbyć w dogodnym dla szkoły terminie uzgodnionym z konsultantami i trenerami nie później jednak niż do 20 września 2019 roku

Warsztaty są niezbędne dla prawidłowego wdrażania Programu. Obejmują one trening umiejętności miękkich niezbędnych do właściwej realizacji Programu w szkole. Obejmują także przeanalizowanie wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem Programu na terenie danej placówki. Trening należy zaplanować tak, by można go było zrealizować w ciągu kolejnych dwóch dni.

       5. Wdrożenie PNZ w szkołach

Szkoły biorące udział w 2 etapie projektu wdrożą w program wobec co najmniej dwu uczniów swojej szkoły zgodnie z założeniami Programu. W trakcie wdrożenia będzie można korzystać ze wsparcia trenerów - autorów Programu. Po okresie kilku tygodni realizacji działań wobec ucznia w szkole zorganizowane zostaną dla nauczycieli realizujących Program superwizje.

 1. Warsztaty superwizyjne dla realizatorów

Warsztaty superwizyjne będą miały charakter 8 godzinnego szkolenia wspierającego nauczycieli wdrażających Program. Treści szkolenia uzależnione będą od potrzeb nauczycieli.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Z przyznanych środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia sfinansowane zostaną wszystkie koszty merytoryczne Projektu: szkolenia, warsztaty i wsparcie trenerskie dla szkół oraz koszty pobytu konsultantów podczas szkolenia.

Szkoły zgłoszone do Projektu ponoszą koszty dojazdu przedstawiciela szkoły na szkolenie w Warszawie lub Katowicach.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu przedstawicieli, którzy następnie realizują szkoleniową Radę Pedagogiczną w swojej szkole prowadzą ją nieodpłatnie.

Szczegóły dotyczące Programu oraz zgłoszenia do Projektu dostępne są na stronie www.programnaukizachowania.pl

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner