do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Dla Klienta Ochrona Danych Osobowych

Herb Starostwa Powiatowego w Kielcach

 

Szanowni Państwo!

       25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa, dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO.

       Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

       Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

       Mówi o nim między innymi Artykuł 13 RODO, zobowiązując podmioty do przekazania pewnych informacji osobom, których dane osobowe przetwarzają.

       Starając się jak najlepiej wypełnić powyższy obowiązek oraz jednocześnie wyjaśnić Państwu, kto jest "opiekunem" czyli Administratorem danych osobowych oraz dlaczego Państwa  o takie dane osobowe prosimy podczas załatwiania spraw, informujemy:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kielcach jest STAROSTA KIELECKI z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. kontakt email:
 • Administrator, jako podmiot publiczny, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Andrzej Nyćman, można się z nim kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, na adres email:
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ściśle związanym z charakterem naszej działalności, jako urzędu administracji publicznej. W zależności od charakteru załatwianej sprawy przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie na podstawie poniższych zapisów RODO:
  • Art. 6, ust. 1, lit. a - zgody osoby na przetwarzanie danych - np. gdy chcą Państwo skorzystać z usług specjalistów Starostwa w zakresie pomocy prawnej lub spraw konsumenckich, przedstawiając swój problem, ujawniają Państwo swoje dane niejako automatycznie godząc się na to. Mogą Państwo odmówić podania niektórych danych ale może to wpłynąć na trafność i efektywność pomocy lub porady.
  • Art. 6, ust. 1 lit. b – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – ten zapis rzadziej stosowany jest w administracji przy załatwianiu „spraw codziennych” poszczególnych mieszkańców powiatu. Ma raczej zastosowanie w ramach szerzej rozumianych umów, porozumień i innych przedsięwzięć jakie zawiera i planuje Starostwo z różnymi organizacjami, inwestorami i tym podobnym projektom.
  • Art. 6, ust. 1, lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - czyli np. wydania dla Państwa decyzji, pozwolenia, dokonania wpisu do rejestru lub ewidencji na podstawie branżowych przepisów prawa. Dla przykładu, kiedy mamy wydać Państwu prawo jazdy, odpowiednie przepisy ustawy o kierujących pojazdami każą nam umieścić Państwa dane w Centralnej Ewidencji Kierowców. Dlatego też, abyśmy mogli dokonać tych czynności, przepisy prawa tej ustawy każą nam przetwarzać dane osobowe zawarte we wnioskach i formularzach o wydanie prawa jazdy.
  • Art. 6, ust. 1, lit. d - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – podobnie do zapisów lit. b, również ten przepis w przypadku typowego urzędu administracji publicznej jakim jest Starostwo Powiatowe w Kielcach jest stosowany dość rzadko. Dla pełnego wyjaśnienia znaczenia zwrotu „żywotnych interesów” posłużę się niedawnym wydarzeniem. Po wypadku autokaru wycieczkowego, dzieci zostały przewiezione do różnych szpitali. Przerażeni rodzice, próbując ustalić miejsce pobytu swoich dzieci, w odpowiedzi telefonicznej słyszeli odmowę opartą o RODO. W takim przypadku, ze względu na wyjątkowość sytuacji oraz znaczenie obecności rodziców u boku chorego dziecka, bierze się pod uwagę jego żywotne interesy i należy udzielić informacji o osobie jaką jest miejsce pobytu, dla jej własnego dobra i szybkiego odnalezienia przez rodzinę.
  • Art. 6, ust. 1, lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – jest to główna podstawa przetwarzania danych stosowana przez urzędy i instytucje przy wydawaniu decyzji administracyjnych, sprawowaniu nadzoru nad szeroko pojętym bezpieczeństwem i porządkiem, rozwojem gospodarczym czy też inwestycjami.

       Większość czynności z Państwa danymi osobowymi, jest wykonywana w związku ze złożonymi wnioskami w sprawach z zakresu na przykład geodezji, komunikacji, rolnictwa czy budownictwa. Szczegółowe podstawy prawne zbierania Państwa danych znajdują się w klauzuli informacyjnej bezpośrednio na składanych drukach. Znajdziecie je Państwo również w wydziałowych Kartach Opisu Usług leżących na półkach z drukami.

       Należy wspomnieć o oferowanych Państwu usługach informacyjnych i innych udogodnieniach mających na celu ułatwić i usprawnić załatwianie spraw w Starostwie. Należy do nich choćby system powiadamiania SMS, przy pomocy którego mogą Państwo otrzymywać informacje o postępach załatwianej sprawy.

 • Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest zależny od charakteru sprawy  i przepisów prawa, które o tym mówią. Zazwyczaj czas ten jest równy czasowi trwania sprawy, na przykład do czasu gdy będą Państwo posiadali prawo jazdy oraz dodatkowy okres określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia - w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania.
 • Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane w Starostwie mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Podanie danych osobowych podczas załatwiania spraw w Starostwie może być dobrowolne lub wynikać z obowiązku prawnego. Najczęstszą dobrowolną daną osobową podawaną, przez Państwa jest numer telefonu lub adres e-mail. Służy ona do łatwiejszego powiadomienia Państwa o załatwieniu sprawy. Danych nieobowiązkowych, nie muszą Państwo podawać, należy jednak pamiętać, że nie będziemy mieli wówczas możliwości na szybkie dokonanie powiadomienia lub skontaktowania się w razie wątpliwości związanych z Państwa sprawą.

banery

poprzedni baner
 • zSyg3ClVKs_2jJkpfY_3KKzgp5CEDmYKRavUL8iW6xl0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • 1sHvncbFZLHWJDvFXFZCgtEC2OTGiWfzvsrYruKT9sR0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • Jh3VB9JsgDZFio6qZhj0KP9AlRX7eWq_uaqWNAynhkR0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • Yi0lYKulNe8BqFI7gRMt1chKUor5BmUzdldSxVW5fFF0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • FZd48mQlEhAwLcMb537k-_kXmSDSxDeRzQcxfyWnx3F0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • 6U9chkDn4WbfU4F2gl4XHuh3qDcUfv2ts9q5q8Av5gh0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • tV0vM2rnxo-KKWRA6itcu7PcgJGlIDMFAWL7vEfXOg50vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • _AjCdaO-kuMgl5gqcDSPJCroteY8yEZjKfMIOTtJH4F0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • czKnVuxhPeu4C0Cbk7z4NfGnpAKWTWjrdQYnO_Jc_WB0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • 9BLbMYTH7YMI4W3Ip0kSDDyDbbMtzstrlWus9bTJf2kriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • ZaMrV-2eVKFhhB3Dx5VEn5TRAkrbU6KdCrWmN22fmC4riq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • RuSQMUKKmEuHtFVt6TORpKDieo-1snNuwp5CdFKi1ykriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • tqpJUOJJXRMbrdo0C0vqSLn1GSiD0AQCfifuxkpIdYwriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • 00ymdHGXUBYHTUf4_gKBMOD7ptreEfi6Ex8fbUTbUDEriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • KYNgKfJqsk-z-sY4QB1ifK7lDon8Lon4F09yhb9f6nEriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

następny baner